Møte i NESH 24. januar 2024

Fra agendaen: Felles temaer for 2024 er kunstig intelligens og urfolk og nasjonale minoriteter. Publiseringsindikatoren. Taushetsbelagte bankopplysninger.

1 - Konstituering av møtet

Referat fra forrige møte ble godkjent.

Angående habilitet valgte Jakob Maliks å fratre behandlingen av sak 5 om publiseringsindikatoren, da han også sitter i Det nasjonale publiseringsutvalget.

Den pågående debatten om plagiat, med utspring i sakene om masteroppgavene til Sandra Borch (Sp) og Ingvild Kjerkol Ap), ble meldt inn til eventuelt.

2 - Orientering fra sekretariatet

Vidar og Johs orienterte om besøk av delegasjon fra Sør-Korea, både hos De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) og ved Universitet i Bergen. Delegasjonen var godt forberedt og svært interessert i å lære mer om det norske systemet generelt og NESHs retningslinjer spesielt.

FEK har mottatt tildelingsbrev for 2024 fra Kunnskapsdepartementet. Her fremheves spesielt arbeidet med veiledning og støtte til forskere og forskningsinstitusjoner, samt at forskningsetiske retningslinjer til enhver tid skal være gode verktøy for å fremme god og ansvarlig forskning (jf. sak 3).

FEKs Årskonferanse 2024 finner sted 19. mars, og programmet er knyttet til FEKs felles temaer for 2024, kunstig intelligens og urfolk og nasjonale minoriteter (jf. sak 4). Husk påmelding og påfølgende NESH-møte 20. mars.

3 - Nye retningslinjer fra NESH

Arbeidet med NESHs retningslinjer ble ferdigstilt i oktober, og ny versjon foreligger nå på nettsidene.

Retningslinjene ble presentert på åpent møte på Litteraturhuset i Oslo 2. november, sammen med Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Det er stor interesse for arbeidet, blant annet skal Heidi og Vidar delta på Forskningsetisk Forum ved Universitetet i Oslo (UiO) 2. februar hvor temaet er «Det etiske samtykket».

Vedtak: Det kan være fint å løfte fram dette arbeidet på en «NESH-kaffe» våren 2024, og det er viktig å vinkle temaet inn mot forskeres erfaringer og utfordringer i fagmiljøene. NESHs arbeidsgruppe følge opp dialogen med Sikt for å påse at deres maler og veiledning harmonerer med de nye retningslinjene. NESH vil også oppdatere de engelske retningslinjene våren 2024.

4 - FEK felles temaer 2024

FEK har to felles temaer i 2024, vedtatt av Samarbeidsutvalget (SU) og skissert i to vedlagte notater: 

  • Kunstig intelligens
  • Urfolk og nasjonale minoriteter

FEK vil løfte disse temaene på felles arenaer som Årskonferansen 19. mars og Forskningsetisk forum 16. september (ny dato), men det er et mål at også komiteene bidrar. 

NESH har også mottatt en henvendelse fra Arkivverket, som forvalter arkivet etter Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon. NESH vi i dialog med Arkivverket bidra til at forvaltningen av arkivet er forsvarlig og at forsking på materialet skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.

NESH mente begge temaene var relevante og at saksfremleggene fungerte godt som oppspill til en bredere diskusjon, på tvers av komiteer og utvalg, på Årskonferansen.  

Vedtak: NESH vil på neste møte fortsette diskusjonen om hvordan komiteen kan bidra til å løfte relevante spørsmål om kunstig intelligens innen samfunnsfaglig og humanistisk forskning. Det kan være fint å løfte fram dette på en «NESH-kaffe» høsten 2024.

5 - Publiseringsindikatoren

(Jakob Maliks deltok ikke i behandlingen av denne saken (jf. sak 1)).

Det nasjonale publiseringsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede videre utvikling av publiseringsindikatoren, og NESH ønsker å gi innspill til prosessen. Parallelt har FEK mottatt en direkte henvendelse fra arbeidsgruppen med invitasjon om å komme med innspill (23.01.2023).

NESH har i utgangspunktet signalisert at komiteen ønsker å gi en egen uttalelse, for å ivareta særlige hensyn innen NESHs område. Samtidig er komiteen åpen for å bidra til en felles uttalelse fra FEK, på vilkår at NESHs innspill blir ivaretatt i en særmerknad. 

Vedtak: Vidar følger opp saken i dialog med FEK. Frist for innspill er 15. februar 2024.

6 - Helseforskningsloven

NEM har tatt initiativ til evaluering av helseforskningsloven, og en arbeidsgruppe har laget et utkast som nå er på høring hos FEK og REK. Saken reiser flere spørsmål om grensen mellom NEM og NESH, og det er hensiktsmessig at NESH gir en egen uttalelse i denne saken.

Vedtak: Vidar følger opp saken i dialog med arbeidsgruppe (Tove og Lene). Frist for innspill er 1. mars 2024. 

7 - Taushetsbelagte bankopplysninger

Finansdepartementet har initiert en utredning om endring i bankenes taushetsplikt for at bankene i noen tilfeller skal kunne utlevere taushetsbelagte opplysninger til forskningsformål.

Vedtak: NESH ønsker å gi innspill til arbeidsgruppen og vil behandle saken på neste møte.

8 - Eventuelt

NESH diskuterte kort den pågående debatten om plagiat. Flere i NESH har allerede bidratt som forskere, Kjetil i Vårt Land (22.01.2023) og Bernt i Aftenposten (22.01.2023).

Møtedatoer i 2024 (basert på Doodle) – NB: husk å holde av datoene!

  • 24. januar (digitalt)
  • 20. mars
  • 21. mai
  • 17. september
  • 26. november