Høringssvar vedrørende retningslinjer for og sammensetning av de nasjonale forskningsetiske komiteer

Fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til Kunnskapsdepartementet.

Vi viser til brev av 15. juli 2009, der Kunnskapsdepartementet ber om innspill til en vurdering av gjeldende retningslinjer for komiteene og den faglige sammensetningen av hver enkelt komité. Ved vedtagelsen av forskningsetikkloven med tilhørende forskrift i 2007, ble mandatene til de tre forskningsetiske komiteene erstattet av mindre detaljerte retningslinjer. Det bes om at hver nasjonal komité vurderer egne retningslinjer og spesielt om de fungerer i samspill med gjeldende lovverk. Det bes videre om at komiteene vurderer spesielt om retningslinjene skal spesifisere krav til den faglige sammensetningen av komiteene utover kravet i forskningsetikkloven § 3 andre ledd.

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) behandlet saken på møte 9. september.

NESH opprettholder den tidligere kritikken av bruken av begrepet ”retningslinjer” i denne sammenhengen. Bakgrunnen er at komiteen, som en vesentlig del av sine arbeidsoppgaver, og i overensstemmelse med det tidligere mandatet, har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer innen sitt virkeområde, sist revidert i 2006 (jf. Retningslinjer for den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora). Det kan føyes til at også den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for sine fagfelt, utgitt i 2007. Når begrepet ”retningslinjer” også brukes for å referere i en bred forstand til komiteens ansvars- og virkeområde og arbeidsoppgaver, mener komiteen at dette skaper unødvendig forvirring. Komiteen vil derfor på det sterkeste anbefale at begrepet erstattes med ”mandat”, som er godt og dekkende uttrykk her.  

Komiteen ser det som positivt at retningslinjene for komiteens arbeid stadfester at komiteen skal ha ansvar for forebygging av vitenskapelig uredelighet innen sitt virkeområde jf. punkt II). Når det gjelder arbeidsoppgavene som er listet opp under punkt III i retningslinjene, mener NESH at de gir en tilfredsstillende beskrivelse av komiteenes virke, og at de dessuten på en god måte gjenspeiler gjeldende lovverk.

NESH har ellers en del kommentarer knyttet til gjeldende formuleringer om oppnevning og sammensetning av komiteenes medlemmer i forskningsetikkloven. Forskningsetikkloven spesifiserer at komiteen skal ha kompetanse innenfor relevante forskningsdisipliner, etikk og jus, og at det skal være lekrepresentanter. I forskriften stadfestes det at komiteen skal ha 12 medlemmer og 2 numeriske varamedlemmer.

NESH vil henstille departementet til å gjeninnføre punktet om oppnevning og sammensetning av komiteen (tidligere punkt IV i mandatet), samt punktet om rapportering og innsyn (tidligere punkt V i mandatet). Dette er vesentlig informasjon om komiteen, som bør gjøres lettere tilgjengelig for brukerne av NESH’ retningslinjer.  

Komiteen diskuterte ellers hvordan formuleringene om oppnevning og sammensetning best kan sikre bred representasjon i komiteen fra relevante fag og institusjoner, som universiteter, høyskoler og instituttsektoren. Det er viktig å opprettholde det spesifiserte kravet om kompetanse om etikk og juss (jf. forskningsetikkloven § 3). I tillegg til at det er viktig med minst en person med særlig kompetanse i etikk, er det et klart behov for en jurist i komiteen som kan bidra til å avklare gjeldende lovverk. Komiteens arbeid berører ofte juridiske aspekter og kjennskap til lovverket er vesentlig. Det er ellers viktig å sørge for lekrepresentasjon i komiteen, og det anbefales at kravet om dette spesifiseres, slik at man sikrer seg 2 representanter.  

Komiteen mener at det i tillegg bør være representasjon i komiteen fra de fire fakultetene innen NESH’ virkeområde, og at dette skal spesifiseres i punktet om oppnevning i både forskningsetikkloven og i retningslinjene. Erfaring viser at representasjon av ulike fagfelt har til dels stor betydning for komiteens arbeid. Det bør være minst 4 medlemmer fra henholdsvis samfunnsvitenskap og humaniora for å sikre en god faglig sammensetning av komiteen.

 

Med vennlig hilsen


Anne-Hilde Nagel
Leder NESH

Helene Ingierd
Sekretariatsleder NESH