Henvendelse om prosjektet “Oppfølging av unge straffedømte” (Saksnr. 2012/126)

Henvendelse om prosjektet “Oppfølging av unge straffedømte”

Prosjektet skal utføres av Telemarksforskning på oppdrag av Konfliktrådet i Telemark og Politiet i Telemark, og utgjør et følgeforskningsprosjekt knyttet til ny modell for oppfølging av unge straffedømte. Den nye modellen tar utgangspunkt i ”restorative justice”. Det skal gjennomføres intervjuer med 10 ungdommer. Forsker skal også følge møter der flere aktører i prosessene er involvert.

NESH vil påpeke følgende syv hensyn som bør innarbeides tydelig i prosjektet før igangsetting.

  1. Dokumentasjonen gir motstridende informasjon om deltakernes alder, som oppgis til å være hhv 16-20 år og 18 år og yngre. Det er viktig at dette er avklart, også fordi det gjelder forskjellige juridiske regler for involvering av foreldre og foresatte for de to gruppene. Der er også en beslektet tvetydighet i dokumentasjonen som må oppklares mht hvorvidt foreldre/foresatte kun skal underrettes, eller om fravær av samtykke medfører at forskning ikke gjennomføres med dem.
  2. Dokumentasjonen gir ikke svar på hvordan anonymitet skal kunne sikres, i et design som inkluderer transkriberte intervjuer med rikholdig informasjon om personer og hendelser. En slik strategi må utarbeides konkret før igangsetting. I denne sammenheng bør også vurderes om gruppeintervjuer kan by på større utfordringer enn enkeltintervjuer.
  3. Beskrivelsene fokuserer nesten utelukkende på de ungdommene som skal inngå i studien. Hvordan forskerne vil forholde seg til samtykke og personvern for de andre gruppene som er involvert må avklares og presenteres i opplegget for studien. Dette gjelder ikke minst forøvernes ofre, siden man må gå ut fra at det vil registreres informasjon som angår dem.
  4. Det fremgår at ungdommene skal få lese og delstyre de transkriberte intervjuene. Forsker bør på forhånd ha utarbeidet en plan for hvordan man best kan takle eventuelle uenigheter om disse dokumentenes utforming, for å sikre både respekt for personer og forskningens kvalitet.
  5. Informasjonsskrivet bør spesialtilpasses hver av de forskjellige relevante gruppenes behov.
  6. Informasjonsskrivet bør konkretisere i atskillig større grad hva det samtykkes til, herunder (i) prosjektets formål (utover ”hva som er lurt” bør det bl a spesifiseres for hvem og i hvilken forstand), (ii) eventuelle problemstillinger som ligger til grunn for forskningen, (iii) hvor lenge data skal oppbevares, og (iv) bruken og sikringen av koplingslister.
  7. Ettersom en del av designet innebærer at det skal lagres ikke-anonymiserte personopplysninger, forutsetter NESH at prosjektet er meldt til NSD.

Gitt en slik bearbeidelse, kan NESH anbefale igangsetting av prosjektet slik det er beskrevet i den mottatte dokumentasjonen.

På vegne av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora,

Bjørn Hvinden

Hallvard J. Fossheim

Utvalgsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora