Referat fra møte i Skjelettutvalget 17. september 2015

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene i Oslo,
Tid: torsdag 17. september 2015, kl. 10:00-15:00.

Til stede: Anne Karin Hufthammer, Nils Anfinset, Unn Yilmaz, Finn Audun Grøndahl, Tora Hultgren, Jon Kyllingstad, samt Birgitte Skar (på Skype).
Forfall: Ingegerd Holand, Dag Bruusgaard og Ingrid Sommerseth.
Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

 • Birgitte Skar meldte seg inhabil i Sak 3 og 4. Hun hadde ingen merknader til Sak 5 og 6.
 • Dagsorden ble revidert slik at Skar kunne delta i Sak 1, 2 og 7 – før hun logget av.
 • Unn Yilmaz og Anne Karin Hufthammer meldte inn saker til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

 • Vidar Enebakk redegjorde kort for det pågående arbeidet i FEK med retningslinjer og utkast til ny forskningsetikklov.
 • Vidar Enebakk redegjorde videre for det forestående Forskningsetisk forum på Litteraturhuset i Oslo 18. september hvor både retningslinjene og lovutkastet sto sentralt.
 • Anne Karin Hufthammer orienterte om «arbeidsgruppen for Veileder», som vil fullføre arbeidet med en praktisk veileder. Vidar Enebakk og Ingegerd Holand vil lage et utkast til neste møte.
 • Anne Karin Hufthammer orienterte om «arbeidsgruppen for Sverige», knyttet til de bredere diskusjonene om utvalgets ansvarsområde og forvaltningspraksis. I samarbeid med Universitetsmuseenes etikkutvalg (ved utvalgsleder Arve Monsen) og Sametinget (Andreas Stångberg), sender Skjelettutvalget tre representanter (Anne Karin Hufthammer, Jon Kyllingstad og Vidar Enebakk) på et to-dagers seminar i Sverige 21.–22. oktober, i henholdsvis Uppsala og Stockholm. Formålet er å få oversikt over etiske spørsmål knyttet til forskning og forvaltning av skjelettmateriale i Sverige og Danmark og – i forlengelse av dette – planlegge to arrangementer i Norge i 2016.
 • Birgitte Skar orienterte om et større prosjekt i Trondheim, som på forskjellig vis innbefatter forskning på både før- og etterreformatoriske humane levninger. I prosjektet inngår flere mindre prosjekter, blant annet sak 3 og i noen grad sak 4 til dagens møte. Prosjektene er sammenkoplet, og ulike delprosjekter har forskjellig forskningsetisk innretning. Utvalget har for øvrig fått henvendelse om ytterligere et delprosjekt som vil bli behandlet i neste utvalgsmøte. Fordi hovedprosjektet er så vidt komplekst, mener utvalget det er nødvendig med en samlet vurdering og helhetlig behandling på neste møte.

Eventuelt (flyttet frem på dagsorden)

 • Unn Yilmaz orienterte om Riksantikvarens nye «Fredningsstrategi mot 2020», hvor det på listen over prioriterte tema – under punkt 10 om «etter-reformatoriske, arkeologiske kulturminner» –
 • er oppført en satsning på «Viktige etter-reformatoriske kirkegårder og graver/gravminner».
 • Anne Karin Hufthammer orienterte om pågående utgravinger i Kristiansand hvor blant annet NIKU er involvert. Utvalget vil be om en redegjørelse for hvilke forskningsetiske hensyn som er lagt til grunn for utgravingen og behandlingen av levningene etter innsamling.

3. Henvendelse om Nidaros Domkyrkje (Sak 2015/290)

 • Tora Hultgren innledet om saken med utgangspunkt i saksframlegg.
 • Se egen uttalelse

4. Henvendelse om kosthold og mobilitet (250/322)

 • Unn Yilmaz innledet om saken med utgangspunkt i saksframlegg.
 • Se egen uttalelse

5. Revisjon av forskningsetikkloven

 • Vidar Enebakk orienterte om den pågående prosessen med revisjon av forskningsetikkloven (med frist 31. oktober 2015).
 • Diskusjonen viste at KDs utkast berører Skjelettutvalget på sentrale punkter, som blir oppsummert i en egen uttalelse fra Skjelettutvalget.

6. Revisjon av retningslinjer

 • Vidar Enebakk orienterte om den pågående prosessen med revisjon av retningslinjene til NESH og NENT? (frist 18. september 2015).
 • Diskusjonen begrenset seg til punkt 23 om kulturminner, og utvalget vil oppsummere sine merknader i en egen uttalelse.