Referat fra møte i Skjelettutvalget 23. mars 2017

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo Dato: Torsdag 23. mars 2017, kl. 10:00-16:00 Til stede: Nils Anfinset (leder), Jens Rytter, Rose Elin Myrvoll, Ingegerd Holand, Sean Denham, Dag Bruusgaard, Unn Yilmaz, Tora Hultgren. Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referent)

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagorden ble godkjent uten merknader.
 • Spørsmål om habilitet
 • Én sak ble meldt til eventuelt. Tora orienterer om nødgraving på Svalbard. 

2. Fra sekretariatet

 • De tre nye medlemmene – Jens Rytter, Elin Rose Myrvoll og Sean Denham – ble ønsket velkommen etter en rask introduksjonsrunde.
 • Nils Anfinset orienterte kort om utvalgets mandat og oppgaver.
 • Sekretariatsleder orienterte om av ny sekretær – som fra 1. april 2017 er Lene Os Johannessen.
 • Sekretariatsleder orienterte om FEKs årskonferanse på Gjøvik 21. mars, hvor tema var «Research Integrity». Fra utvalget deltok Jens Rytter, Ingegerd Holand (NESH) og Dag Bruusgaard (NEM).
 • Sekretariatsleder orienterte om henvendelse fra Sametinget om oversettelsen av Neiden-saken.
 • Utvalget drøftet videre planer for 2017 og mulige tematiske satsingsområder.

 • Konkrete planer:

- Ferdigstille veileder

- Forbedre skjema på nett

- Møte i nordisk nettverk

 • Aktuelle tema:

- Kulturminneloven 1537

- Urfolk og repatriering (avvikle ett møte for eksempel i Tromsø/Sametinget)

- Oversikt over materiale i Norge (jf. svensk rapport)

- Felles rutiner for bruk og gjenbruk av materiale i ulike samlinger

- Nye metoder, nye utfordringer (nasjonal konkurranse, kommersielle interesser)

3. Skjelettutvalgets Veileder

Sekretariatsleder orienterte om arbeidet med Veileder siden konferansen 1.-2. desember 2016.
Utvalget drøftet utkastet grundig, og kom med mange forslag og gode innspill.
Veilederen skal nå ferdigstilles med tanke på godkjenning på neste møte.

4. Henvendelse om prøvetaking på skjeletter fra Påskeøya (2017/53)

 Ingegerd Holand presenterte saken basert på saksframlegg.

Se egen uttalelse.

5. Henvendelse om prøvetaking på skjeletter fra Bønes (2017/86)

Tora Hultgren presenterte saken basert på saksfremlegg.

Se egen uttalelse.

6. Henvendelse om undersøkelse av vikingmateriale (2017/99)

Sekretariatsleder orienterte kort om henvendelsen, som gjelder visuell observasjon (ikke destruktivt) av materiale fra vikingtid i samlingene ved Institutt for medisinske basalfag. Saken er ganske ukomplisert, gitt at de formelle avtalene er på plass med samlingsansvarlig institusjon. Henvendelsen besvares derfor av sekretariatsleder uten noen omfattende uttalelse.

7. Eventuelt

 • Tora orienterte om utviklingen på Svalbard etter at Skjelettutvalget høsten 2014 formulerte en uttalelse om behovet for nødgravinger på grunn av erosjon forårsaket av kilmaendringer. I 2016 foretok Sysselmannen foretok i 2016 en utgraving av tre gravrøyser fra hvalfangertida på Likneset på østkysten av Smeerenburgfjorden, et viktig kulturminne og det største gravfeltet på Svalbard. Gravene ligger nær en aktiv errosjonskant ned mot sjøen, og formålet var å undersøke endringer i permafrosten gjør materialet enda mer utsatt. Det skal tas prøver av skjelettene, og resultatene fra utgravingen skal samkjøres med ulike klimamodeller i samarbeid med Universitetet i København.
 • Neste møte: 15. juni 2017