Referat fra møte i Skjelettutvalget 27. mai 2019

Sted: Funken Lodge, Longyearbyen, Svalbard
Tid: Mandag 27. mai 2019, kl. 15.00 – 18.30
Tilstede: Kjetil Fretheim, Sean Denham, Unn Yilmaz, Therese Robertsen Almaas, Birgitte Skar, Jens Rytter, Siri Forsmo, Elin Rose Myrvold, Tora Hultgren, Nils Anfinset (utvalgsleder)
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader
  • Noen medlemmer opplever problemer med å få lastet ned word-filer i Decisions
 • Spørsmål om habilitet: Birgitte meldte seg som inhabil i behandling av sak 2018/364: Lisa Mariann Strands prosjekt «Vikingtidens livshistorier»
 • Ingen saker meldt til eventuelt

2.      Til orientering

Lene orienterte om sekretærstillingen i FEK. Utvalget er tidligere orientert om at Lene dessverre har måttet si opp stillingen som sekretær for utvalget fordi det ikke lenger lar seg kombinere med hovedjobb som forskningsrådgiver på UiO. FEK har vedtatt at sekretærfunksjonen for utvalget skal inngå i en 100 % seniorrådgiverstilling i FEK. Stilling som seniorrådgiver ble utlyst i slutten av april med søknadsfrist 20. mai. FEK opplyser at de tar sikte på å ha ferdigbehandlet saken innen utgangen av juni.

Nils og Lene orienterte om at de har meldt seg på aDNA-symposium i Uppsala i september (påmelding av Lene endres til den som ansettes som sekretær)

Nils og Lene orienterte om en henvendelse fra IMB i april ang. revidering av retningslinjer for De Schreinerske samlinger. IMB ønsket Skjelettutvalgets innspill til relevante punkter i retningslinjene før utkastet ble sendt til behandling av universitetsstyret ved UiO. Nils og Lene kommenterte på det som omhandler Skjelettutvalgets rolle og mandat, og saksgang og rutiner mellom Skjelettutvalget, DSS/IMB og Sametinget i saker som omhandler forskning på skjelettmateriale

Nils og Lene orienterte om at de har tatt initiativ til et møte med DSS og IMB for å snakke om saksgang i saker som omhandler forskning på menneskelige levninger og informasjon som DSS gir om Skjelettutvalget og saksgang til forskere som henvender seg til dem. Dato for møtet blir i august.

Lene orienterte om en henvendelse den 23. april fra Maria Jørgensen om gjenåpning av to graver på Bjorelvnes kirkegård i Senja. De to gravene ble funnet i 1946 på en holme like utenfor Senja, gravd opp og flyttet til Bjorelvnes kirkegård på Senja. Skjelettene i gravene er blitt knyttet til en henrettelse av en ung mann og kvinne i år 1741. Jørgensen skriver at Kirkens arbeidsgiverorganisasjon har gitt godkjennelse til å gjenåpne gravene dersom deres krav om ivaretakelse av levningene etter oppgraving oppfylles. Det opplyses videre at levningene skal sendes til Universitetssykehuset i Nord-Norge for DNA-testing, for så å nedsettes i gravene igjen. 24. april svarte Lene Jørgensen at dette er en interessant henvendelse og at utvalget gjerne gir råd i saken, men at det er behov for litt mer informasjon for å kunne gi de riktige og beste rådene. Informasjon om bakgrunn for ønsket om DNA-undersøkelser, problemstillinger, involverte institusjoner og personer, vurderinger rundt det å grave opp skjelettene, mulige etterkommere o.l. ble etterspurt. Det har foreløpig ikke kommet mer informasjon fra Jørgensen.

3. Diskusjonssaker

 • Begrepet «menneskelige levninger»: I mars fikk sekretariatet en henvendelse fra Per Bjørn Rekdal (tidligere ansatt på Kulturhistorisk museum, UiO) angående begrepet menneskelige levninger. Rekdal spør om ikke utvalget bør vurdere å endre navn og begrepsbruk og argumenterer med at «menneskelige levninger» egentlig betyr «levninger av noe som kan knyttes til mennesker på en eller annen måte, men ikke er mennesker som sådan», og foreslår «menneskelevninger» som et mer presist begrep. Utvalget er enige i at menneskelige levninger ikke er et optimalt begrep, men usikre på om det finnes gode alternativ.  Utvalget ønsker å undersøke den språklige betydningen med språkeksperter. Lene kontakter språkrådet i første omgang.
 • Opprydding av Skjelettutvalgets mandat. Lene har laget utkast til nytt mandat, som ble diskutert grundig. Lene tar punktene fra diskusjonen videre og utarbeider et nytt utkast til mandat, som blir sendt på sirkulasjon på epost til utvalget i juni. 
 • Utlysning av medlemsverv. Tre medlemmer (Birgitte, Tora og Unn) trer av som medlemmer i utvalget i desember 2019, etter å ha vært medlemmer i to perioder (åtte år). Utvalget har derfor behov for å rekruttere tre medlemmer med oppstart i januar 2020. I møte 7. desember 2018 bestemte utvalget at det ønsker å rekruttere nye medlemmer gjennom åpne utlysninger for å gjøre rekrutteringen mer transparent enn den har vært frem til nå. Det ligger noen føringer for sammensetning av utvalget: ett medlem skal være fra NESH, ett skal være fra NEM, ett medlem skal være lekmedlem og ett medlem skal ha samisk bakgrunn og/eller bakgrunn fra forskning på samisk materiale. Ingen av de tre avtroppende medlemmene har noen føringer knyttet til sitt verv, så det er altså ingen faste føringer for de tre medlemsvervene som skal lyses ut. Det er viktig for utvalget å ha ekspertise innen ulike relevante fagområder, samtidig som hensyn til kjønn og geografi også spiller inn. Medlemmene representerer ikke institusjonen de jobber ved, men er i utvalget basert på sin faglige kompetanse og erfaringer. Utvalget diskuterte hva det mener er viktig å få med i en utlysning. Utvalget mener at det er behov for ulik fagkompetanse, både fra naturvitenskapelige fag som molekylærbiologi, til samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagretninger som vitenskapshistorie, etikk, filosofi, antropologi, kulturhistorie eller religionsvitenskap. Det er også behov for å rekruttere fagpersoner med kompetanse på samlinger og nordområdene. Lene og Nils utarbeider et utkast til utlysning, som sendes på sirkulasjon på epost til utvalget. Utvalgets utkast til utlysning blir fremlagt for NESH. FEK vil gjøre det administrative arbeidet med utlysningen.
 • Det er uvisst om det vil være en sekretær for utvalget i tide før neste utvalgsmøte 19. september (jfr. O-sak om utlysningen av stilling som seniorrådgiver), men utvalget ønsker å unngå, av hensyn til brukerne, å måtte flytte møtet til oktober. Det oppsatte utvalgsmøtet 19. september opprettholdes i påvente av avklaringer rundt ansettelsen av seniorrådgiver i FEK.
 • Nils og Lene foreslo at det oppnevnes en nestleder for Skjelettutvalget, som kan opptre som leder i situasjoner hvor leder av ulike årsaker (sykdom, inhabilitet o.l.) ikke kan. Utvalget er enige i behovet for en nestleder, og ønsker en kvinnelig nestleder siden leder er mann. Medlemmene ble oppfordret til å melde sin interesse til nestledervervet.
 • Utvalget kom til enighet i møte 7. desember 2018 om å fokusere på repatriering som tema i videre arbeid og at et seminar og en redigert bok om repatriering er foretrukne måter for dette arbeidet. Utvalget diskuterte videre arbeid og vedtok at seminaret legges til våren 2020
 • Henvendelse fra Birgitte om et tillegg i sak 2018/364 om Lisa Mariann Strands prosjekt «Vikingtidens livshistorier», behandlet i utvalgsmøte 7. desember 2018. Birgitte meldte seg som inhabil og forlot møterommet før behandling av saken.
  • Den nye henvendelsen omhandler å inkludere ett individ til som det skal tas DNA-prøve fra.
  • Utvalget diskuterte saken og vurderte den slik: Utvalget oppfatter at prøvetaking av tanna vil bidra til å belyse problemstillinger rundt gender og identitet for dette individet, som henvendelsen tydelig viser. I tillegg til å belyse problemstillinger knyttet til dette spesifikke individet, forutsetter utvalget at inkludering av individet i prosjektet også vil bidra til å besvare prosjektets overordnede problemstilling, og at individet slik vil inngå i en helhet. Det forutsettes også at det er flere tenner enn den ene tanna det skal tas prøver fra, igjen blant skjelettmaterialet. Gitt at det er flere tenner igjen og at problemstillinger knyttet til dette individet inngår i prosjektets overordnede problemstilling, kan utvalget anbefale tillegget i sak 2018/364.

4. Sak 2019/103: Henvendelse fra Rose Drew

Jens legger frem saken.

Se egen uttalelse.