Referat fra møte i Skjelettutvalget 29. mars 2016

 • Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo
 • Dato: Tirsdag 29. mars, kl. 10:00-15:00
 • Til stede: Nils Anfinset (leder), Unn Yilmaz, Ingegerd Holand, Tora Hultgreen, Dag Bruusgaard, Birgitte Skar, Ingrid Sommerseth og Jon Kyllingstad.
 • Forfall: Finn Audun Grøndahl
 • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder NESH, referent)

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 • Ingen medlemmer erklærte seg inhabile.
 • Tre saker ble meldt til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

 • Anfinset ønsket velkommen til sitt første møte som nye leder av Skjelettutvalget fra 2016.
 • Enebakk orienterte om overlappen med avtroppende leder, Anne Karin Hufthammer, på møte i Bergen i januar 2016, samt dialogmøte 1. mars 2016 mellom Skjelettutvalget (v. Anfinset og Enebakk) og Institutt for medisinske basalfag (IMB, UiO, v. Jan Bjålie) om forvaltningen av De Schreinerske samlinger.
 • Enebakk orienterte om FEKs årskonferanse på Lysebu 10. februar 2016 hvor utvalget var representert ved Anfinset og Bruusgaard. Temaene for konferansen var «Samtykke» og «Research Integrity», og det ble redegjort kort for hva det siste innebærer både internasjonalt og i norsk sammenheng.
 • Det er en ambisjon at Skjelettutvalget er enda bedre representert på årskonferansen 2017, samt at utvalgets aktiviteter bør gjenspeiles i programmet.

3. De Schreinerske samlinger

 • Anfinset og Enebakk orienterte om det konstruktive møtet med Jan Bjålie, Instituttleder ved IMB, UiO, 1. mars 2016. Tre positive momenter kom opp: 1) de jobber for tiden med å ansette en ny daglig leder for De Schreinerske samlinger, 2) de utarbeider en strategi ved UiO i samarbeid med Kulturhistorisk museum (KHM), og 3) de er innstilt på å delta på vår workshop i november 2016.
 • Vi etterlyste dokumentasjon av revisjonen av samlingen, samt en oversikt over hvilke forskningsprosjekt som har vært i berøring med samlingen.
 • Det er tydelig at museene i både Tromsø og Trondheim er interessert i å få tilbakeført materiale deponert i De Schreinerske samlinger.

4. Skjelettutvalgets Symposium 2016

 • Anfinset, Enebakk og Kyllingstad orienterte om planene for en nordisk workshop i Oslo i desember 2016. Datoen ble satt til 1-2/12 – i tilknytning til utvalgsmøte 30/11. Datoen kunngjøres umiddelbart for relevante partnere og kolleger i inn- og utland.
 • Planen er at første dag av workshopen avvikles i samarbeid med IMB og KHM (UiO), mens den andre dagen avvikles i samarbeid med Norsk teknisk museum (NTM), som for tiden har to relevante forskningsprosjekter. Programmet fastsettes på neste utvalgsmøte 9. juni 2016.
 • Enebakk, i samarbeid med Anfinset og Kyllingstad, utarbeider forslag til program og budsjett. Relevante navn som kom opp i diskusjonen var Hallvard Fossheim (UiB), Audhild Schancke (Sametinget), Snorre Haukalid (Sysselmannen på Svalbard) og Stian Hamre (UiB), og det ble understreket at programmet bør ha bred regional representasjon.

5. "Veileder for håndtering og forvaltning av menneskelige levninger som ikke har lovbeskyttelse"

 • Enebakk og Holand orienterte om arbeidet med Veileder. Målet er å ferdigstille teksten slik at den kan drøftes på workshopen i november med tanke på publisering i desember 2016.
 • Veilederen bør ha samme format som Retningslinjene, og de bør være rettet mot brukere og institusjoner som kommer i befatning med menneskelige levninger, være seg politiet, kirken eller forskningen. Det er også viktig å få en avklaring på museenes rolle og ansvar. Og hva er Riksantikvarens rolle?
 • Diskusjonen tok utgangspunkt i de to flytskjemaene fra Sellevolds rapport fra 2009 om henholdsvis forutsette og uforutsette funn.
 • Det ble diskutert om lovendringer virkelig er påkrevet, eller om ikke etikken her kan spille en utfyllende rolle. Grunnleggende sett handler det om respekt for mennesker og om respekt for kunnskap.
 • Planen er å legge fram og drøfte et utkast til Veileder på de neste to møtene i utvalget – henholdsvis 9/6 og 14/9.

6. Sak (2016/93) Henvendelse om Clemenskirken

 • Yilmaz innledet til diskusjon basert på saksframlegg.
 • Se egen uttalelse [LINK Uttalelse 2016/93]

7. Sak (2016/96) Henvendelse om utstilling av skjeletter

 • Kyllingstad innledet til diskusjon basert på saksframlegg.
 • Se egen uttalelse [LINK Uttalelse 2016/96]

8. Eventuelt

 • Anfinset orienterte om ny, men ufullstendig henvendelse fra Rose Drew (jf. 2015/29).
 • Kyllingstad orienterte om sitt bidrag på den kommende konferansen «Corpses, Cadavers and Catalogues» i London 17.-18. mai 2016.
 • Hultgren luftet behovet for eget profileringsmateriale/logoprofil for Skjelettutvalget. I første omgang ble det vedtatt å oversette retningslinjene til engelsk. Enebakk følger opp dette.