Referat fra møte i Skjelettutvalget 3. mars 2015

Møtet fant sted på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen, 3. mars 2015, kl. 11:00–17:00

Til stede: Nils Anfinset, Dag Bruusgaard, Finn Audun Grøndahl, Ingegerd Holand, Tora Hultgren, Anne Karin Hufthammer (leder), Jon Kyllingstad, Ingrid Sommerseth og Unn Yilmaz

Forfall: Birgitte Skar

Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

• Innkallingen ble godkjent uten merknader.
• Anne Karin Hufthammer og Nils Anfinset meldte seg inhabil i sak 5).
• Jon meldte én sak til 7) Eventuelt, mens innspill andre tas under 6) Runde rundt bordet.

2. Orientering fra sekretariatet

• Sekretariatsleder orienterte kort om årskonferansen 4. mars 2015 med fokus på de tematiske bolkene: Samfunnsansvar, Proporsjonalitetsvurdering og Etterkontroll av forskningsetikkloven.
• I forbindelse med etterkontrollen planlegger Kunnskapsdepartementet et åpen møte om forskningsetikk i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) 8. juni 2015.
• Sekretariatsleder fremmet forslag, på vegne av sekretariatet, om å avvikle den elektroniske versjonen av «Skjema for etisk vurdering av forskning på menneskelige levninger». Løsningen er utdatert, krever mye ekstra ressurser, og er derfor ikke forsvarlig verken forvaltningsmessig eller økonomisk. Utvalget tilsluttet seg forslaget, og sekretariatet lager ny løsning med Word-basert skjema.

3. Orientering fra arbeidsgruppe for etter-reformatorisk materiale

Anne Karin Hufthammer orienterte kort om arbeidet med veileder for etter-reformatorisk materiale. Arbeidsgruppen (Anne Karin, Ingrid, Ingegerd, Unn + sekretariatsleder) hadde sitt første møte 27. januar 2015, og medlemmene presenterte resultatet så langt med utgangspunkt i det vedlagte bakgrunnsmaterialet. Diskusjonen viste at det fremdeles gjenstår noen viktige avklaringer, blant annet om formål og sluttprodukt: Hvorfor er arbeidet viktig? Skal arbeidet munne ut i en praktisk veileder for håndtering av funn? Eller skal den resultere i en mer omfattende rapport om håndtering av menneskelige levninger for eksempel i krigsgraver og i museer og samlinger? Hvor går skillet mellom forvaltning og forskningsetikk? Skal vi foreta sonderinger til andre instanser og institusjoner? I hvilken grad skal vi forholde oss til utviklingen i andre land?

Arbeidsgruppen tar med seg innspillene i den videre prosessen og kommer tilbake til utvalget ved behov.

4. Sak om forskning på levninger fra Tukthuset

Jon Kyllingstad orienterte om henvendelsen med utgangspunkt i saksfremlegget.

Se egen uttalelse

5. Sak om prøvetaking av isotoper ved UiB

Ingegerd Holand redegjorde for saken med utgangspunkt i saksfremlegget.
Anne Karin Hufthammer og Nils Anfinset deltok ikke i behandlingen av saken.

Se egen uttalelse

6. Runde rundt bordet

Medlemmene redegjorde kort for saker som kan være av interesse for utvalget.

7. Eventuelt

Jon Kyllingstad orienterte om den pågående debatten i Sverige om forvaltning og forskning på menneskelige levninger. Debatten er åpenbart relevant for Skjelettutvalget, og det kan være nyttig for utvalget å holde seg informert om den videre utviklingen. På den ene siden ligger Norge langt foran når det gjelder forvaltningen av slikt materiale, ikke minst gjennom opprettelsen av et Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, men på den annen side kan det virke som om Sverige ligger foran når det gjelder forskning på samlingene, ikke minst i vitenskapshistorisk forstand.

Jon holder seg oppdatert om den videre utviklingen på vegne av utvalget, som vil vurdere om det blir aktuelt med mer omfattende kontakt eller samarbeid.

Det kan være aktuelt med et nytt møte til før sommeren (medio juni), både med tanke på arbeidsgruppen og eventuelle saker som kommer inn.