Referat fra møte i Skjelettutvalget 7. desember 2018

Sted: Tromsø museum
Tid: 12.00 –15.30
Tilstede: Kjetil Fretheim, Sean Denham, Unn Yilmaz, Therese Robertsen Almaas, Birgitte Skar, Jens Rytter, Siri Forsmo, Elin Rose Myrvold, Nils Anfinset (utvalgsleder)
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)
Forfall: Tora Hultgren

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader
 • Spørsmål om habilitet: Birgitte meldte seg som inhabil i sak 2018/364
 • En sak satt opptil eventuelt

2. Til orientering

 • Nils og Lene orienterte om lansering av «Veileder ved funn av menneskelige levninger», som fant sted 12. november på Oslo Ladegård. Det var 26 deltagere på lanseringen, fra NIKU, Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum, Politiet, fylkeskommunene, Teknisk museum, NTNU vitenskapsmuseet. Fem innledere fra Riksantikvaren, NIKU, Vest-Agder fylkeskommune holdt presentasjoner relatert til problemstillinger som veilederen tar opp. Fyldig referat kan leses her. 
 • Nils orienterte om møte i Samarbeidsutvalget (SU) i FEK den 23. november. Der ble det blant annet behandlet et forslag om utarbeiding av en felles rapport om Big Data og kunstig intelligens. En av konklusjonene på møtet var at Skjelettutvalget inviteres til å stille med en representant i arbeidsgruppa. Sean meldte seg som Skjelettutvalgets representant i arbeidsgruppa, og oppfattes som en god representant av de andre medlemmene i utvalget. 
 • Neste utvalgsmøte: 28. februar i Oslo 
 • Årsmøte i FEK: 28. mars i Oslo 

3. Diskusjonssaker  

Planer for videre arbeid med «Veileder ved funn av menneskelige levninger»

Nå som veilederen er ferdigstilt og lansert, er det viktig å gjøre den kjent i relevante miljøer og arbeide videre med problemstillingene som den tar opp. Det kom flere forslag til hvordan utvalget vil gjøre dette:

 • Veilederen sendes ut til alle relevante aktører – Lene følger opp
 • Skrive artikler i bransjetidsskrifter for f.eks. politiet, museer, kommunene, plan-og bygg, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, og artikkel for å nå ut til forskere, f.eks. påforskning.no
 • Initiere møter med ovennevnte aktører for å presentere og opplyse om veilederen
 • Anmode RA om å gjøre veilederen kjent i sine møter med regionale myndigheter
 • Regjeringen skal utarbeide en ny kulturminnemelding. Frist for å komme med innspill er 1. februar. Dette er en viktig kanal for å kunne nå ut med problemstillingene som veilederen reiser. Unn, Birgitte og Jens starter arbeidet med å skrive et høringsinnspill.

Planer for Skjelettutvalgets videre arbeid

Repatriering er et aktuelt tema både nasjonalt og internasjonalt;det er mange og store prosesser i gang globalt mht. repatriering av materiale. Repatriering skal her forstås både som tilbakeføring av materiale til opprinnelsesland og tilbakeføring av materiale for gjenbegraving. Det er enighet i utvalget om å fokusere på repatriering som tema i videre arbeid og at en redigert bok om repatriering, hvor utvalget kan invitere eksterne eksperter til å skrive artikler, er en foretrukket form for arbeidet.

Rekruttering av utvalgsmedlemmer

 • Utvalget ønsker at prosessen rundt rekruttering av nye medlemmer blir mer transparent enn hva den har vært frem til i dag, f.eks. ved utlysninger. Det ligger noen føringer for sammensetninger av utvalget: ett medlem skal være fra NESH, ett skal være fra NEM, ett medlem skal være lekmedlem og ett medlem skal ha samisk bakgrunn og/eller bakgrunn fra forskning på samisk materiale. For de resterende seks medlemmene ligger det ingen faste føringer, men det er viktig for utvalget å ha ekspertise innen ulike relevante fagområder. Medlemmene representerer ikke institusjonen de jobber ved, men er i utvalget basert i sin faglige kompetanse. Utvalget er underlagt NESH, og det er NESH som oppnevner medlemmer til utvalget. Lene følger opp dette videre med NESH og FEK.

Utvalgets legitimitet i relevante miljøer

Sekretariatet er blitt informert omat det av «noen» stilles spørsmålstegn ved utvalgets sammensetning, habilitet og mandat. Det er uklart hva innsigelsene består i, hvor de kommer fra og hvor representative de er. Utvalgets erfaring, mtp. henvendelser som kommer inn til utvalget og dialog med relevante miljøer og aktører, er at utvalget har legitimitet og forankring. Utvalget tar innsigelser på alvor, men når innsigelsene er uklare, er det vanskelig å imøtegå dem. Avklaring av evt. tiltak som kan settes i gang settes opp på dagsorden på vårt neste møte 28. februar 2019.

 • Et viktig ledd i å skaffe legitimitet i relevante miljøer er å arbeide for å nå bedre ut til fagmiljøer i Norge om Skjelettutvalget. Et konkret tiltak for å nå ut er å presentere utvalgets arbeid på NAM – Nils følger opp videre og tar kontakt med NAM-styret.

Utvalgets mandat

Skjelettutvalgets mandat (sist revidert i 2014) ønsker å oppdatere og tydeliggjøre mandatet. Det er enighet i utvalget om at mandatet inneholder en del uklarheter utdatert informasjon og sammenblanding av mandat, retningslinjer, lover. Utvalget foreslår at det startes en «ryddeprosess», og sendes et utkast til oppdatert mandat til NESH. Lene tar dette videre med NESHs sekretariat, og starter arbeidet med oppdatering av mandatet.

4. Sak 2018/292: Henvendelse fra Kimberly Plomp 

Tora har laget saksfremlegg. 
Se egen uttalelse.  

5. Sak 2018/371: Henvendelse fra Erik Thorsby  

Saksfremlegg ved Unn. 
Se egen uttalelse. 

6. Sak 2018/364: Henvendelse fra Lisa Mariann Strand 

Birgitte har meldt seg som inhabil går ut av møterommet under behandlingen av sak 2018/364. 
Saksfremlegg ved Elin. 
Se egen uttalelse

7.      Eventuelt 

Skjelettutvalget og Riksantikvaren (v/Jens) har fått en henvendelse fra Gjerdrum kirke (via KHM) om en evt. gjenbegraving av Anna Munch (d. 1738). Hun ligger i et gravkammer i kirken, og det står nå så dårlig til med levningene at kirken ønsker å jordfeste levningene. Lene har informert kirkevergen om utvalgets «Veileder ved funn av menneskelige levninger», som synes svært relevant i denne saken. Riksantikvaren skal uttale seg i saken.