Referat fra møte i Skjelettutvalget 7. juni 2018

Sted: Neiden, Finnmark                    
Tid: 13.00 – 17.00  
Til stede: Nils Anfinset (leder), Unn Yilmaz, Therese Robertsen, Birgitte Skar, Jens Rytter, Tora Hultgren, Elin Rose Myrvold, Siri Forsmo og Sean Denham 
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)

1. Konstituering av møtet 

 • Introduksjon og velkommen til nytt medlem fra NEM, Siri Forsmo, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU 
 • Innkalling og dagorden ble godkjent uten merknader 
 • Spørsmål om habilitet: Ingen meldte seg inhabile 
 • To saker ble meldt til eventuelt 

2. Til orientering 

 • Diverse orienteringer fra sekretariatet 
 • Lene orienterte om nytt medlem fra NESH: 
  Kjetil Fretheim, professor i teologi ved Det teologiske menighetsfakultetet, er oppnevnt som nytt medlem fra NESH i Skjelettutvalget. Fretheim deltar på utvalgets neste møte 13. september. 

3. Vedtakssak 

Veileder ved funn av menneskelige levninger 
Lene orienterte om arbeidsgruppas (Ingegerd, Jens, Therese og Lene) videre arbeid med veilederen. Innen 20. januar hadde utvalget fått inn 19 høringssvar fra sentrale institusjoner på feltet. Veldig mange av høringssvarene inneholder svært nyttige innspill og merknader. Mange er positive til Veilederen, og ser dens nytte for feltet. Arbeidsgruppa har diskutert alle høringssvarene og innspillene grundig. Det er viktig for utvalget at veilederen er godt forankret hos relevante institusjoner og har derfor innarbeidet alle relevante innspill.  

 • «Veileder ved funn av menneskelige levninger» ble vedtatt med noen mindre merknader 
 • Lene følger opp det videre arbeid med veilederen 
  • innarbeider de siste merknadene 
  • jobber frem en plan for ferdigstillelse av veilederen, både som pamflett og som en elektronisk ressurs 
 • Veilederen skal lanseres høst 2018  

4. Til diskusjon 

 • Skjelettutvalgets høringssvar til Sametingets «Forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale» 
  • Utvalget har flere innspill til høringssvar, som diskuteres grundig 
  • Se eget høringssvar 

5. Sak 2018/146 Henvendelse om prøvetaking av skjelett fra «samisk urgrav» 

Elin Rose Myrvold legger frem saken og saksfremlegg. 
Se egen uttalelse. 

6. Eventuelt 

 • Nils orienterer om Universitetsmuseet i Bergen, som er under oppussing. Museet har planer om å stille ut gipsavstøpninger av samer og menneskelige levninger i en ny utstilling. Nils har bedt ledelsen ved museet om å sende en henvendelse til utvalget for en vurdering av utstillingsplanene. Nils erklærer seg som inhabil i behandlingen av en slik eventuell henvendelse. 
   
 • Birgitte orienterer om videre forløp knyttet til Lise Mariann Strands phd-prosjekt (NTNU Vitenskapsmuseet), som utvalget tidligere har behandlet en henvendelse knyttet til (2016/273). Strand gjennomfører foreløpig kun tradisjonelle osteologiske analyser, som ikke omfatter prøvetaking. Men ved bruk av restmateriale fra Centre for GeoGenetics (CGG) sine analyser, kan nye analyser bli aktuelle, såfremt Strand baserer videre arbeid på at det også skal gjennomføres datering og isotopanalyser. Utvalget vil i så fall få en henvendelse og Birgitte vil være inhabil i saken.