Referat fra møte i Skjelettutvalget 7. september 2017

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo
Dato: Torsdag 7. september 2017, kl. 10:00-16:00

Til stede: Nils Anfinset, Dag Bruusgaard, Ingegerd Holand, Elin Rose Myrvoll, Sean Denham og Jens Rytter
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen. Vidar Enebakk var tilstede under diskusjonen under punkt 2.
Forfall: Tora Hultgren, Unn Yilmaz og Birgitte Skar

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagorden ble godkjent uten merknader.
 • Spørsmål om habilitet: Inge meldte seg inhabile
 • Én sak ble meldt til eventuelt: Revidering av «Skjema for etisk vurdering ved forskning på menneskelige levninger»

2. «Veileder ved funn av menneskelige levninger»

Utvalget diskuterte siste utkast til «Veileder ved funn av menneskelige levninger» grundig. Det kom mange nyttige innspill og klargjøringer. Sekretariatet ferdigstiller et nytt utkast, som sendes ut til gjennomlesing av utvalgsmedlemmene. Det tas sikte på å fatte vedtak av et høringsutkast av «Veileder» slik at den er klar til å sendes ut på høring innen utgangen av september 2017.

3. Fra sekretariatet

 • Datoer for møter våren 2018 ble bestemt: ett legges til dagen etter FEKs årsmøte (1. mars eller 21. mars) og ett legges til 7. juni
 • 19. – 20. september reiser utvalget til Lund på nettverkstreff om «Mänskliga kvarlevor», arrangert av Lunds universitet. Hovedformålet med reisen er å knytte kontakter og dele erfaringer og perspektiver med miljøet i Skandinavia
 • REK Midt har invitert FEK og Skjelettutvalget til å delta i debatt om «døden, etikk og bruk av biologisk materiale og menneskelige levninger til forskning» 26.september 2017 i Trondheim. Fra utvalget stiller utvalgsleder Nils Anfinset.
 • Fristen til vervet som lekmedlem i Skjelettutvalget er gått ut. FEK går igjennom søknadene som er kommet inn og tar sikte på snarlig oppnevnelse.
 • To av utvalgets medlemmer, Ingegerd Holand og Dag Bruusgaard, har sittet to perioder i utvalget og går ved årsskiftet ut. Siden Ingegerd er fra NESH og Dag er fra NEM, må utvalget rekruttere ett nytt medlem fra hver av de to komitéene.

4. Sak 2017/202: Henvendelse fra Rose Drew om destruktive prøver fra skjeletter fra Tukthuset

 • Ingegerd Holand presenterte saken basert på saksfremlegg.
 • Se egen uttalelse.

5. Sak 2017/203: Henvendelse fra masterstudent ved UiB om osteologiske analyser av skjelettmateriale fra Nonneseter

 • Sean Denham presenterte saken basert på saksfremlegg.
 • Se egen uttalelse.

6. Eventuelt

Alle som henvender seg til utvalget, må fylle ut «Skjema for etisk vurdering ved forsknings på menneskelige levninger». Dette skjemaet kan bli bedre, både i innhold og form. Utvalgsleder tar initiativ til å revidere innholdet og sender sine forslag per e-post til de andre utvalgsmedlemmene. Utkast til nytt skjema settes opp som en diskusjonssak på neste møte 7. desember. Skjemaet bør også oversettes til engelsk. Lene undersøker mulighetene for å endre skjemaets form slik at det blir mer dynamisk.