Referat fra møte i Skjelettutvalget 15. juni 2017

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo Dato: Torsdag 15. juni 2017, kl. 10:00-16:00 Til stede: Nils Anfinset, Unn Yilmaz, Birgitte Skar, Elin Myrvoll, Sean Denham, Ingegerd Holand, Jens Rytter, Dag Bruusgaard. Ikke tilstede: Tora Hultgren Fra FEK: Lene Os Johannessen (sekretær, referent) Forfall: Tora Hultgren

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagorden ble godkjent uten merknader.
 • Spørsmål om habilitet: Birgitte og Sean meldte seg som inhabile på MedHeal.
 • Tre saker ble meldt til eventuelt:
  • Utstillingen Body Worlds Vital i Trondheim – Birgitte orienterer
  • Henvendelse fra Rose Drew – Nils orienterer
  • Repatriering av navngitt hodeskalle fra De Schreinerske samlinger – Ingegerd orienterer

2. Fra sekretariatet

 • Ny sekretær for Skjelettutvalget, Lene Os Johannessen, ble ønsket velkommen etter rask introduksjonsrunde
 • Nils og Lene orienterte om ’Nätverksträffet Mänskliga kvarlevor’ 20. september 2017 i Lund. Utvalget er invitert til nettverkstreffet og utvalgets leder mener dette er en viktig arena for å knytte kontakter med miljøet i Skandinavia.
 • Lene orienterte kort om Forskningsetisk forum 19. september 2017 i Oslo.
 • Lene orienterte om diverse hendelser
 • Neste møte: 7. september 2017

3. Vedtak om Veileder ved funn av menneskelige levninger

Lene orienterte om arbeidet med Skjelettutvalgets Veileder. Utvalget godkjente rammeverk, struktur og tittel for veilederen, samt modellene. Veilederen skal nå ferdigstilles i sin helhet før den blir sendt ut til utvalget for endelig godkjennelse. Deretter blir Veileder sendt ut på høring.

4. Henvendelse fra masterstudent som ønsker tilgang til De Schreinerske samlinger (2017/156)

Elin Myrvoll presenterte saken basert på saksfremlegg.
Se egen uttalelse.

5. Henvendelse om prøvetaking av skjeletter fra 1600-1700-tallet på Svalbard (2017/153) 

Sean Denham presenterte saken basert på saksfremlegg.
Se egen uttalelse.

6. Henvendelse om bioarkeologiske analyser i prosjektet MedHeal ved NTNU (2017/155)

Jens Rytter presenterte saken basert på saksfremlegg.
Se egen uttalelse.

7. Henvendelse om utstillingen ‘Blod, bein og DNA’ ved NTM (2017/158)

Birgitte Skar presenterte saken basert på saksfremlegg.
Se egen uttalelse.

8. Henvendelse om bioarkeologiske prøver av etterreformatorisk materiale i Kristiansand (2017/159)

Unn Yilmaz presenterte saken basert på saksfremlegg.
Se egen uttalelse.

9. Eventuelt

 • Birgitte orienterte om utstillingen Body Worlds Vital ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. Body Worlds Vital er et tysk utstillingskonsept som er blitt satt opp i mange byer verden over siden 1995. Fra juni til oktober 2017 stilles den ut ved Vitenskapsmuseet i Trondheim som eneste sted i Norge. Utstillingen viser plastinerte ekte menneskekropper. Formålet med utstillingen er å lære om menneskekroppen; om bevegelse, organer og ulike helseaspekter. Vitenskapsmuseet har hatt kontakt Bioteknologirådet og Helsedirektoratet, som har konkludert med at utstillingen ikke er i konflikt med loven. Videre baserer de seg på en etisk vurdering gjort i USA i 2004. Skjelettutvalget diskuterte saken grundig og mener at Vitenskapsmuseet burde ha kommet med en henvendelse for å få en forskningsetisk vurdering forankret i nasjonale forskningsetiske retningslinjer av nyere dato. Det er mye ved utstilling av døde menneskekropper som ikke dekkes av lover, men som Skjelettutvalget har utviklet nasjonale etiske retningslinjer for å kunne vurdere. Utvalget konkluderte med å skrive et brev til Vitenskapsmuseet om dette.
 • Lene og Nils orienterte om en henvendelse fra Rose Drew som kom inn rett i forkant av møtet. Drew planlegger å ta destruktive prøver av skjelettmateriale fra Tukthuset for å gjøre aDNA-analyser. Utvalget etterspør en prosjektbeskrivelse med en tydelig redegjørelse for formålet med analysene før de kan behandle henvendelsen.
 • Ingegerd orienterte om en repatriering av en navngitt samisk hodeskalle fra De Schreinerske samlinger. Saken kom opp fordi det måtte søkes om dispensasjon fra Riksantikvaren for å grave på den fredete kirkegården hvor hodeskallen skal gjenbegraves. Skjelettutvalget diskuterte saken. Ingen i utvalget har hørt om saken. Ingen i utvalget visste heller at det finnes navngitte individer i De Schreinerske samlinger. Utvalget finner det problematisk å ikke være orientert om saken, og konkluderte med å formidle dette til ledelsen ved Institutt for medisinske basalfag.