Referat fra møte i Skjelettutvalget 30. november 2022

Fra agendaen: Henvendelse ang. prøvetaking av skjelettlevninger fra Tukthuset og oppsummering av møte med De Schreierske Samlinger.

Tid: 13:30 - 17:00
Sted: Scandic Hotel Norge Bergen
Til stede: Sean Dexter Denham (utvalgsleder), Therese Robertsen Almaas, Jens Rytter, Siri Forsmo, Asgeir Svestad, Torgeir Sørensen, Sølvi Vik, Elin Rose Myrvoll (deltok digitalt t.o.m. agendapunkt 3)
Forfall: Kjetil Fretheim, Marianne Hem Eriksen
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)

1 - Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Ingen vurderes inhabile i behandling av sak 2022/147

Lene meldte inn en sak til Eventuelt.

2 - Runde rundt bordet

Utvalgsmedlemmene oppdaterer hverandre om relevante saker og/eller utvikling.

Elin sitter i arbeidsgruppen for Pasvik-saken (som tidligere orientert om). Nylig ble det arrangert et seminar for arbeidsgruppen med eksterne innledere, blant annet Asgeir. Dette er en kompleks sak, som det trolig vil ta tid å finne gode løsninger på.

3 - Orienteringer

Sean og Lene orienterte utvalget om seneste aktuelle saker og utvikling.

Webinar

17. november arrangerte Skjelettutvalget webinar om «aDNA research and research integrity». 75-80 personer deltok.

Program og info om webinaret her: aDNA Research and Research Integrity

Webinaret kan ses som opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=hyj4u5CknXg

Lederforum

24. november arrangerte FEK Lederforum for forskningsetikk. Dette er et årlig arrangement for øverste ledelse ved forskningsinstitusjoner i Norge. Årets tema var dilemmaer knyttet til sikkerhetsvurderinger og internasjonalt samarbeid. Mer informasjon om arrangementet her: – Vi kan ikke ta sikkerhetsspørsmål ut av forskningen

FEK Årskonferanse 14. februar 2023

FEK arrangerer årlig en årskonferanse for sine medlemmer. Årskonferansen i 2023 er lagt til 14. februar på Hotel Sommerro i Oslo. Årskonferansen vil blant annet ta opp de faglige temaene som FEK vil løfte i 2023: Internasjonalt samarbeid og veileders rolle. Lene har tidligere sendt ut informasjon om dette på e-post. Hold av datoen. Innkalling og mer informasjon kommer senere.

Datoer for møter i Skjelettutvalget 2023

Det er tradisjon for å legge komité- og utvalgsmøter til dagen før/etter FEK årskonferanse. Lene har derfor lagt det første utvalgsmøte i 2023 til 13. februar. Innkalling er sendt ut i Outlook. Vi trenger en avklaring av dette møtet. Om flere ikke kan 13. februar, finner vi en annen dato.

Lene sender ut en doodle for de tre øvrige utvalgsmøtene i 2023, etter at NEM, NENT og NESH har satt sine møtedatoer.

ALLEA code of conduct

FEK har fått en invitasjon, via ENRIO (European Network of Research Integrity Offices), til å gi innspill til en revidert versjon av ALLEAs Code of Conduct for Research Integrity, 2017.

Dette er et viktig og overordnet rammeverk for forskningsetikk i Europa, og sekretariatet ønsker å gi innspill og å legge til rette for å involvere komiteer og utvalg i prosessen. Fristen er kort, ENRIO har bedt om innspill innen 1. desember, og deretter vil vårt innspill kunne inngå i et felles innspill fra ENRIO, om mulig. I lys av den korte fristen har det ikke vært mulig å legge opp til behandling i komité- og utvalgsmøter. Helene Ingierd (direktør i FEK) konkluderte derfor, i samråd med komité- og utvalgsledere, med at et digitalt innspillsmøte for alle medlemmer ville være hensiktsmessig. Et utkast ble sendt ut 25. november. Innspillsmøtet ble avholdt 28. november. Fra Skjelettutvalget deltok Sean. Helene Ingierd sender ut ferdigstilt innspill til alle medlemmer.

Møte med De Schreinerske Samlinger (DSS)

25. november hadde Sean og Lene et digitalt møte med samlingsforvalter, Julia Kotthaus. Hun løftet frem noen problemstillinger, som utvalget skal diskutere senere i utvalgsmøtet. I tillegg sa hun at DSS ønsker et møte med Skjelettutvalget i 2023, gjerne i løpet av første kvartal. Dette passer godt inn i utvalgets aktiviteter for 2023, da utvalget i møte 21.09.22 bestemte å initiere dialogmøte med DSS i 2023.

(Elin går ut av møtet grunnet tekniske problemer).

4 - Sak 2022/147: Henvendelse ang. prøvetaking av skjelettlevninger fra Tukthuset

Torgeir la frem saken. Sakspapirer var på forhånd gjort tilgjengelig for utvalget. Se egen uttalelse i sak 2022/147.

5 - Henvendelse fra DSS

25. november hadde Sean og Lene et møte med Julia Kotthaus, samlingsansvarlig for De Schreinerske samlinger (DSS), Institutt for medisinske basalfag (IMB), UiO. DSS ønsker et møte med Skjelettutvalget for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til forvaltning av samlingen (som orientert om under agendapunkt 3). I første omgang ønsker de å lufte disse temaene:

1. Tilgjengeliggjøring av katalog over menneskelige levninger

DSS er i startfasen av et arbeid med tilgjengeliggjøring av DSS katalogen på lik linje med andre arkeologiske gjenstandsdatabaser. De ønsker å oppdatere publiseringen av katalogen, slik at den blir mer brukervennlig. I den forbindelse dukker etiske og kuratoriske spørsmål opp, blant annet om behov for vurdering av hvorvidt og hvordan informasjon om urbefolkningsgrupper (utenlandske), og etter-reformatorisk (ikke-samisk) materiale skal publiseres.

Diskusjon i utvalget:

  • Skjelettutvalget mener at det er bra med mer åpenhet rundt DSS for å synliggjøre hva som finnes av materiale der. Utvalget oppfatter derfor bedre tilgjengeliggjøring av DSS-katalogen som et viktig og nødvendig arbeid.
  • Vurdering av hvorvidt og hvordan informasjon om materiale knyttet til visse grupper eller etiske dilemmaer avhenger av det konkrete materialet og innholdet i informasjonen som skal publiseres. For å kunne gi mer konkrete råd om tilgjengeliggjøring av informasjon, trenger utvalget derfor mer informasjon og mer spesifikke spørsmål.
  • Utvalget oppfordrer DSS til å ta kontakt med andre samlinger for å innhente erfaringer om hvordan de har tilgjengeliggjort sine samlinger.

Konklusjon: Skjelettutvalget synes det er veldig positivt at DSS jobber åpent. Utvalget ser frem til videre dialog og er åpne for å vurdere, gi veiledning og råd til mer konkrete problemstillinger.

2. Repatrieringspolicy

IMB har et pågående samarbeid med Kulturhistorisk museum (KHM), UiO, om repatrieringspolicy for utenlandske levninger. IMB synes det er naturlig å forankre slike policyer utover UiO, ønsker å gjøre seg kjent med om det pågår arbeid med slike retningslinjer ved andre institusjoner, og lurer på om Skjelettutvalget kan gi noen råd om hvilket nivå det kan være hensiktsmessig å legge et slikt arbeid, for eksempel om det kan anbefales å samarbeide på tvers av institusjoner.

Diskusjon i utvalget: Dette er et godt initiativ fra DSS og KHM. Skjelettutvalget har ikke oversikt over ulike institusjoners repatrieringspolicy, men kan bidra til å skaffe til veie en oversikt.

Konklusjon: Utvalget sender ut en henvendelse til alle samlinger i Norge med menneskelige levninger med formål om å kartlegge ev. repatrieringspolicy for utenlandske levninger.

3. Problemstillinger rundt åpen data

Se diskusjon under agendapunkt 6.

6 - Felles standard for data management?

Flere institusjoner har uttrykt behov for felles standard for datahåndtering knyttet til forvaltning av og forskning på menneskelige levninger og ønske om at Skjelettutvalget kunne tatt en rolle i et slikt arbeid. Er det hensiktsmessig / mulig for Skjelettutvalget å ha en rolle i et ev. arbeid?

Diskusjon i utvalget

Åpne data og deling av data er større enn databehandling knyttet til menneskelige levninger, og det kan derfor være hensiktsmessig å se til arbeid på et mer overordnet nivå og for eksempel til NEM eller NESH.
Samtidig, arbeid med deling av data på et overordnet nivå handler om personvern o.l., mens deling av data fra menneskelige levninger er som regel knyttet til andre problemstillinger. De fagmiljøene som jobber med dette ligger innenfor kulturhistorie, og er ikke rigget for å håndtere denne type data. Selv om det er noen paralleller, så er problemstillingene her spesifikke for fagfeltet og annerledes enn innenfor for eksempel medisin og samfunnsfag.

Utvalget ser at datahåndtering og deling av data knyttet til forskning på menneskelige levninger er et felt med mange problemstillinger, hvor det er behov for å lage systemer og rutiner. Et manglende overordnet system fører til manglende kontroll med dataene. Samlingene og institusjonene er tettest på materialet og dataene, og er derfor best plassert til å utarbeide systemer og regler for datahåndtering knyttet til forvaltning av og forskning på menneskelige levninger.

Konklusjon

Ansvaret for å utvikle standard for datahåndtering ligger hos institusjonene. Utvalget ser at det kan være hensiktsmessig for samlinger og institusjoner å samarbeide om en felles standard på feltet. Utvalget kan bidra med råd innenfor sitt mandat ved behov.

7 - Eventuelt

Lene orienterte: I løpet av dialogmøtet 30.11.2022 med Universitetsmuseet (UM) UiB inviterte UM Skjelettutvalget til å samarbeide om et seminar om utstillinger av menneskelige levninger.

Utvalget:

  • Etiske dilemmaer knyttet til utstillinger og visuell formidling av menneskelige levninger er et svært aktuelt tema, som flere er opptatt av. Utvalget har gitt flere råd i forbindelse med utstillinger og innlemmet et punkt om visuell formidling i den reviderte veilederen.
  • Utvalget har ikke ressurser til å være arrangør, men bidrar gjerne med innspill i forberedelser, med nettverk og kontakter, med presentasjoner og/eller paneldebatter om ønskelig e.l.
  • Det hadde vært nyttig å vite mer om seminaret; om formålet, målgrupper osv.

Lene svarer UM på vegne av utvalget.