Referat fra møte i Skjelettutvalget 8. juni 2022

Fra agendaen: Oppdatering av forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger. Henvendelse om osteologisk analyse av skjeletter fra Sandvik, Jøa.

Tid: 10.00-16.00
Sted: Kongens gate, Oslo
Til stede: Sean Dexter Denham (utvalgsleder), Therese Robertsen Almaas, Kjetil Fretheim, Jens Rytter, Elin Rose Myrvoll, Asgeir Svestad, Torgeir Sørensen, Marianne Hem Eriksen, Sølvi Vik 
Forfall: Siri Forsmo
Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)

Konstituering av møtet 

Innkalling ble godkjent 
Ingen vurderes inhabile i behandling av sak 2022/70 
Ingen saker til Eventuelt  

Runde rundt bordet 

Utvalgsmedlemmene oppdaterte hverandre om relevante saker og/eller utvikling. 

Revisjon av forskningsetisk veileder 

Arbeidsgruppa, bestående av Elin, Jens, Therese og Lene, har innarbeidet utvalgets innspill og kommentarer fra møte 25. april og utarbeidet et siste utkast. Utkastet var på forhånd gjort tilgjengelig for utvalget. Arbeidsgruppa la frem utkastet. Utvalget diskuterte utkastet grundig.   

Utvalget godkjente utkastet med forbehold om at:  

  • mindre språklige endringer innarbeides 
  • pkt. 4 omarbeides ved å fjerne sitat fra NESH retningslinjer og heller skrive et avsnitt som er mer direkte koblet til skjelettfeltet 

Lene legger endringer inn i dokumentet og lager et forslag til omarbeidet pkt. 4. Et siste utkast sendes ut på e-post for godkjenning etter møtet.  

Revisjon av veileder: forsideillustrasjon 

Arbeidsgruppa har kommet frem til fire forslag til forsideillustrasjon, som på forhånd var delt med utvalget. Utvalget diskuterte forslagene og forsideillustrasjon. Det er ulike oppfatninger blant utvalgsmedlemmene om bruk av forsideillustrasjon (se også referat fra utvalgsmøte 25. april): 

  • Enkelte mener det ikke er nødvendig og derfor ikke bør vises foto av menneskelige levninger på veilederens forside, men at det heller kan brukes en annen type illustrasjon, for eksempel en tegning e.l. 
  • Enkelte utvalgsmedlemmer mener det er ok med foto av menneskelige levninger på forsiden, men at det da bør vise levninger i sin opprinnelige kontekst og tydelig inngå som en naturlig del av formålet. Et eventuelt forsidebilde av menneskelige levninger bør vurderes opp mot veilederens nye punkt 11. 
  • Enkelte utvalgsmedlemmer mener at det nærmest blir paradoksalt å utarbeide en veileder for forskning på menneskelige levninger uten å vise bilde av menneskelige levninger.

Det ble holdt avstemning om forsidebilde: Med 6 mot 2 stemmer ble det vedtatt å illustrere forsiden av veilederen med bilde av skjelettlevninger i kontekst på funnsted. Det ble videre vedtatt at det skal skrives en egenvurdering for bruken av illustrasjonen som settes på baksiden av cover. Utvalget syntes ikke arbeidsgruppas bildeforslag var gode nok og ba om at det innhentes andre forslag, for eksempel kan samlingene spørres. 
 
Lene innhenter forslag til bilder og sender ut på e-post til utvalget.  

Sak 2022/70 Henvendelse om osteologisk analyse av skjeletter fra Sandvik, Jøa 

Sakspapirer var på forhånd lagt frem for utvalget. Torgeir la frem saken, som ble diskutert grundig av utvalget. Se egen uttalelse i sak 2022/70. 

Magasinet Forskningsetikk 

Elin Fugelsnes, redaktør for Magasinet Forskningsetikk, presenterte magasinet. Etterfulgt av samtale med Elin. 

Orienteringer 

Skjelettutvalget på 7th WCRI 
Utvalget var representert på 7th World Conference on Research Integrity i Cape Town (27. mai – 1. Juni). Sean og Lene hadde utarbeidet en poster, som Lene presenterte på konferansen. Dilemmaer omkring forskning på menneskelige levninger, spørsmål om repatriering o.l. er på agendaen i de fleste land; et nasjonalt rådgivende utvalg omkring temaet er derimot unikt. Det var derfor interesse omkring utvalgets arbeid. 
 
Tilbakemelding i sak 2022/27 – Sanna 
Den 23. mars 2022 sendte henvender i sak 2022/27 en tilbakemelding til utvalget, hvor han blant annet ba utvalget reflektere over hvilke krav det stiller til forhåndsdokumentasjon. Henvender er enig i at tilstrekkelig og god dokumentasjon selvsagt skal foreligge for det humanosteologiske materiale, men at å «forvente komplett arkeologisk kontekstualisering av et massemateriale av dårlig dokumenterte skjeletter vil gjøre søknader om etisk vurdering fra komiteen til en nærmere fullstendig forskningsprosess i seg selv».  

Henvender skriver selv at han «forstår innspillet, og vil søke å levere bedre på dette punktet i neste runde» og at utvalgets innspill «nok med fordel kan bakes inn i neste henvendelse». 

Utvalget forstår at det å utarbeide en henvendelse i seg selv oppleves som et stort arbeid. Utvalget er klar over arbeidsbyrden og ber ikke om mer informasjon enn det som er nødvendig; dette er vurderinger som må gjøres fra sak til sak. Når det er behov for mer dokumentasjon, kan utvalget vurdere om det kan kommuniseres annerledes, slik at budskapet kommer tydeligere frem. 

aDNA webinar
Dato for webinaret er bestemt: 17. november 2022. Webinaret vil ha et særlig fokus på samlinger og datahåndtering, med innledninger fra forskere og fagpersoner fra ulike fagfelt og bakgrunner. Det er sendt ut invitasjon til Eske Willerslev (Centre for GeoGenetics), Martin Furholt (CAU Kiel og CAS), Kerstin Lidén (Stockholm Universitet) og Johnny Karlsson (Statens historiska museer, Stockholm). Furholt og Lidén har svart ja. Karlsson kan ikke. Avventer svar fra Willerslev. Vi jobber videre med å finne en med samlingsansvar til å innlede og utvalget bes om å sende inn tips.  

Diskusjon om utvalgets tilslutning til felles høringssvar i FEK 

Jf. målsetningen om å styrke samarbeidet mellom komiteer og utvalg i FEK legges det blant annet til rette for at FEK skal gi felles høringsuttalelser, der det er relevant. Komiteer og utvalg er faglig uavhengige (jf. forskningsetikkloven § 3), og avgjør på selvstendig grunnlag om de slutter seg til felles uttalelser. Utvalget diskuterte hvordan det ønsker å jobbe med/slutte seg til felles høringssvar. 

Konklusjon 

  • Sean og Lene gjør en første siling av aktuelle høringer.  
  • Utvalget orienteres om hvilke høringer som siles bort og om ev. felles høringssvar fra FEK uten utvalget. 
  • Relevante høringer tas opp som diskusjonssak i utvalget. Høringer som omhandler uh-sektoren mer overordnet er også relevant for utvalget, og viktig at også utvalget får mulighet til å bli delta i. 
  • Høringer diskuteres fortrinnsvis i utvalgsmøter. Dersom det ikke er gjennomførbart, for eksempel pga. svarfrist, tas innspillsrunden på e-post. 

Høring - endring i Eksportkontrollforskriften 

Informasjon om høringen, med høringsbrev og høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eksportkontrollforskrift/id2905352/ 
Høringsfrist: 28. juni 

Sean la frem høringen og utkast til felles høringssvar fra FEK. Høringsbrev, høringsnotat og utkast til høringssvar var på forhånd sendt ut til utvalget. Utvalget diskuterte høringen og utkastet. Utvalget berømmer FEK for et svært godt utkast til høringssvar og har ingen ytterligere momenter å legge til. Utvalget tilslutter seg utkastet og delegerer myndighet for å godkjenne endelig høringssvar på vegne av Skjelettutvalget til Sean. 

Høring - NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet 

Informasjon om høringen, med høringsbrev og høringsnotat: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akademiskfrihet/id2905942/ 
Høringsfrist: 25. juni 

Lene la frem høringen og utkast til felles høringssvar fra FEK. Høringsbrev, høringsnotat og utkast til høringssvar var på forhånd sendt ut til utvalget. Utvalget diskuterte høringen og utkastet. Utvalget berømmer igjen FEK for et godt og grundig utkast til høringssvar og har ingen ytterligere momenter å legge til. Utvalget tilslutter seg utkastet og delegerer myndighet for å godkjenne endelig høringssvar på vegne av Skjelettutvalget til Sean.