Tilleggshenvendelse angående ”Dalemfunnet” (Saksnr. 2013/200)

For utfyllende informasjon, se utvalgets uttalelse om sak 2013/200 (”Om ’Dalemfunnet’ ”), datert 13.01.2014.

Bakgrunn

I brev datert 14.02.2014 til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger meddeler Elise Neuman, Universitetet i Oslo og Lars Forseth, Nord-Trøndelag Fylkeskommune at de ønsker å ta ut ett gram beinmateriale for 14C-datering ved BETA-laboratoriet, i tillegg til de analyser som er beskrevet i tidligere søknad (sak 2013/200) vedr. Dalemsfunnet.

Henvenderne fremfører at selv om analysen medfører ytterligere destruksjon av skjelettmaterialet, er det essensielt å få materialet tidfestet, både som del av det helhetlige prosjektet og som kontekstinformasjon til isotop- og DNA- analysene. Henvenderne presiserer også at materialet er i så dårlig forfatning at datering kan bli umuliggjort hvis man venter med dette.

Utvalgets kommentarer og vurderinger

(Merknad: Birgitte Skar, som er instituttleder ved Seksjon ved arkeologi og kulturhistorie, NTNU, og også medlem i utvalget, har ikke deltatt i utvalgets vurdering med egne innspill om hva som bør anbefales eller frarådes. Skar har imidlertid formidlet informasjon om materialets beskaffenhet og kort redegjort for NTNU Vitenskapsmuseets posisjon.)

All destruksjon av museumsmateriale innebærer et potensielt etisk dilemma isolert sett, fordi destruksjon bryter med en slik samlings formål, som er å bevare materialet for ettertiden. I mange tilfeller er imidlertid destruksjon også en nødvendig del av materialets kuratering; dette gjelder blant annet prøver tatt for 14C-datering. Generelt øker et objekts forsknings- og bevaringsverdi når dets alder er kjent. Ved mange museale samlinger utføres mer eller mindre rutinemessig 14C-datering av nytt skjelettmateriale som tilkommer samlingen. Mulig nedbrytning av beinmateriale som oppbevares i samlinger kan også være et argument for slike tiltak. Utvalget har imidlertid mottatt underretning fra samlingsansvarlig om at det aktuelle materialet ikke er i en tilstand av akutt forfall.

Utvalget anbefaler at datering gjennomføres, med den begrunnelse at en datering synes å være på sin plass med tanke på å oppnå en helhetlig forståelse av materialet og konteksten.

På denne bakgrunn støtter utvalget henvendernes vurdering av at en 14C-analyse bør gjennomføres til tross for at dette innebærer ytterligere destruksjon av materialet.

Med vennlig hilsen

Anne Karin Hufthammer
Utvalgsleder Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

Hallvard J. Fossheim
Sekretariatsleder NESH/Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger