Henvendelse angående analyser av menneskebein/-tenner fra Kjellerberget, Hole

Uttalelse fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Den 11. mai 2023 mottok Skjelettutvalget en henvendelse fra Steinar Solheim, førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (KHM UiO). Tittelen på prosjektet er «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16)». Ansvarlig institusjon er KHM UiO. Fagområdet er arkeologi. Henvendelsen gjelder uttak av prøver til bioarkeologiske analyser.

Henvendelsen består av utfylt skjema for henvendelser, prosjektplan, etisk egenevaluering, samt svar fra KHM på søknad om uttak av prøve av bein og tenner fra menneske til aDNA og isotopanalyser (godkjent).

Henvendelsen ble behandlet i Skjelettutvalgets møte 25. mai 2023.

Om prosjektet

Informasjonen under er hentet fra henvenders egne beskrivelser i sakspapirene.

Prosjektet «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16)» er et arkeologisk forvaltningsprosjekt i Hole og Ringerike kommuner. Prosjektet omfatter undersøkelser av 25 lokaliteter datert fra sen-neolitikum til vikingtid, med målsetning å studere bosetning og økonomi fra neolitikum til middelalder, samt kartlegge endringer og årsakene til endringer i utviklingen av agrarbosetningen.

Prosjektet ønsker å utføre genetiske analyser og isotopanalyser av skjelettlevninger fra ett individ funnet i en gravhaug datert til yngre jernalder. Hensikten med disse analysene er «å fremskaffe kunnskap omkring de gravlagtes kosthold, geografiske tilhørighet og sosiale status» og «å fremskaffe data som kan gi informasjon om demografisk variasjon og genetisk opphav».

Levningene er funnet på gravfelt ID 21101 Kjellerberget i Hole kommune. Graven med beinmaterialet var dekket av en liten gravhaug. Det finnes ytterligere en gravhaug på gravfeltet. Denne er planlagt utgravd i løpet av sensommer/høst 2023.

For å gjennomføre analysene skal det tas destruktive prøver (maksimalt 2 x 200 mg) av skjelettlevninger. Tenner er foretrukket, men dersom bevaringstilstanden for tennene ikke er god nok vil prøvemateriale hentes fra pars petrosa (pyramidebeinet, en del av tinningbeinet).

Prøvemateriale fra molarer (jeksler) vil brukes til aDNA-analyser, datering og studier av diett og kosthold. Det vil gjøres en innledende aDNA-sekvensering med påfølgende dypsekvensering av prøver med tilstrekkelig materiale. Det vil også gjøres beregninger av karbon- og nitrogenisotoper (13C og 15N) for å belyse individets diett og kosthold. Analysene har potensial til å bidra til å kartlegge slektskapsrelasjoner og genetisk nedarvede trekk (inkludert patogener), mobilitet og kosthold samt gi en presis datering.

Prøvemateriale skal også benyttes til beregning av strontiumnivåer (87Sr/86Sr). Den relative forekomsten av 87Sr/86Sr varierer mellom ulike geologiske områder. Analyser av tenner fra forskjellige stadier i oppveksten vil derfor kunne belyse eventuell geografisk forflytning i løpet av barndom og tidlig ungdomstid.

Prøvetakingen skal gjennomføres av osteolog Dr. Caroline A. Arcini (Arkeologerna). aDNA-analyse ved SciLifelab, Uppsala, og isotopundersøkelser ved Isotope Geochemisttry Lab, University of North Carolina at Chapel Hill.

Det er bevart totalt 12 tenner som alle fortsatt sitter i kjeven; 6 i overkjeve, 6 i underkjeve. Henvender har fått tillatelse til å ta to prøver fra to forskjellige tenner, men vil forsøke å begrense prøveuttak til én tann. Det er funnet kun ett individ på gravfeltet. Det er kjent levninger etter flere individer fra andre steder i Øst-Norge med datering til yngre jernalder, men antallet individer analysert for aDNA og isotoper er fremdeles begrenset.

Forskningsetisk egenvurdering

Henvender har gjort etiske vurderinger av flere sider av prosjektet.

Individet er anonymt og det er lite som tilsier at det kan knyttes til urfolk eller andre historisk undertrykte grupper.

Prosjektet innebærer destruktive prøver av menneskelige levninger, noe som reduserer muligheten for forskning på materialet i fremtiden. Henvender planlegger å begrense uttak til minimum. Restmateriale vil inngå i samlingene til KHM, og dermed være tilgjengelig for videre forskning.

Henvender vurderer at prosjektet har potensiale til å gi ny og verdifull kunnskap om utvikling i bosetning og økonomi fra neolitikum til middelalder, og om kosthold, geografisk tilhørighet og sosial status. Økt kunnskap og stor interesse både i forskningsmiljøet, men også blant publikum fremheves som viktig for prosjektet.

Prosjektet forholder seg til gjeldende lover og regler, som kulturminneloven og institusjonens egne rutiner. Prosjektet har også nødvendig kompetanse og erfaring til å utføre analysene.

Prøvetaking er godkjent fra eierinstitusjonens side.

Forskningsetisk vurdering

I vurderingen av henvendelsen legger utvalget til grunn Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2022).

Utvalget oppfatter at det er gjort gode etiske vurderinger i prosjektet. Henvender reflekterer omkring respekt for levningene, både som levninger etter et individ og som et vitenskapelig materiale, destruktive metoder, kunnskapsgevinst, samfunnsinteresse og tilgjengeliggjøring av data og resultater. Prosjektet er godt fundert innenfor solide rammer og fremstår som gjennomførbart.

Det fremgår ikke tydelig hvilke konkrete forskningsspørsmål som skal besvares og hvilke kunnskapshull analysene av skjelettrestene skal dekke, og det kan slik innvendes at formålet er bredt anlagt. Siden analysene er del av et større forvaltningsprosjekt og undersøkelsene er i en tidlig fase, mener utvalget at dette er forståelig. Utvalget mener videre at den solide rammen rundt og kvaliteten på prosjektet sikrer at analysene og den kunnskapsgevinst som kan oppnås er tilstrekkelig ivaretatt.

Henvender beskriver ikke hvordan de skal evaluere om tennene er gode nok til å gi de resultatene de ønsker. Dersom henvender skal gjøre destruktive prøver av tennene for å sjekke tilstand, er det problematisk. Utvalget legger til grunn at evaluering av tennenes bevaringstilstand i forkant av prøveuttak ikke innebærer destruktive prøver.

Konklusjon

Henvendelsen fra Steinar Solheim om bioarkeologiske analyser av skjelettlevninger fra Kjellerberget anbefales gjennomført.