Henvendelse angående prosjekt om kosthold og mobilitet i Norge i perioden 800–1200 e.Kr. (2015/322)

Den 11. september 2015 mottok utvalget en henvendelse fra Elise Naumann angående hennes prosjektskisse til stilling som postdoktor ved Institutt for arkeologi, historie og konservering (IAKH) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er en studie av overgangen fra vikingtidens bondesamfunn til tidlige bysamfunn, basert på isotopanalyser av humane levninger. Henvendelsen ble behandlet på møte 17. september 2015.

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangspunkt i tre ulike regioner i Norge, som har ulike politiske utgangspunkt i yngre jernalder; Viken/Østlandet, Trøndelag og Nordland/Troms. Innenfor hver region vil et utvalg humant materiale fra ulike perioder innenfor tidsrommet 800–1200 e. Kr. bli analysert, både for å belyse samfunnsendringer innenfor hver region og for å muliggjøre en sammenlikning av regionene. Humane levninger fra Kaupang, tidlige faser av Clemens-kirken i Oslo, Olavskirken i Trondheim og St. Peters Kirken i Tønsberg er eksempler på materiale som vil inkluderes i studien. Det vil tas sikte på å analysere mellom 30–40 individer fra hver av de tre regionene. Henvendelsen begrenser seg til en studie av utvikling i kosthold gjennom barndom og ungdomsår under vikingtid. Individene stammer fra enkeltgraver fra Yngre jernalder (550–1050 e. Kr.) med hovedvekt på vikingtid (800–1050 e. Kr.).

Både tenner og knokler vil bli analysert, ettersom disse representerer ulike tidsperioder for individet. Prosjektet vil baseres på analyser av isotopene 13C og 15N i kollagen, samt 87Sr/86Sr i tannemalje. Det er snakk om tre tenner (jeksler) fra hvert individ, fortrinnsvis 1., 2. og 3. molar. Alle individ er representert med minst seks tenner (de fleste langt flere), slik at det gjenstår et betydelig forskningsmateriale for fremtidig forskning. Dette tillater også etterprøving av gjeldende analyser. Hver tann vil hules ut fra et hull i siden slik at den synlige skaden er minimal. Normalt vil det etterlates nok dentin i hver tann til at samme tann kan analyseres igjen. Prøver fra knokkel vil borres direkte i beinet for å minimere uttaket. Det vil ekstraheres maksimum 150 mg tanndentin fra hver tann samt maks 150 mg beinpulver fra en solid rørknokkel, fortrinnsvis femur (lårbein).
Prøvene vil tas ut i lokaler i tilknytning til materialsamlingen, eller eventuelt på laboratoriet ved IAKH. Prøvene vil behandles og prepareres på laboratoriet, og siden sendes til Iso-analytics i England for analyse i massespektrometer. Det søkes parallelt til de aktuelle landsdelsmuseene: KHM, NTNU og Tromsø Museum. Ingen analyser iverksettes før alle nødvendige tillatelser er innhentet.

Etisk egenevaluering

Den etiske egenevalueringen er grundig og reflektert. Gitt at materialet er gammelt og sjeldent, poengterer henvender at det er «av stor betydning at destruktive prøver tas med forsiktighet.» Henvender har erfaring med denne typen analyser fra sitt PhD-prosjekt, «og har vanligvis lyktes med å bevare både tenner og andre rørknokler for senere generasjoner av forskere.» Gitt at materialet er sjeldent, påpeker hun også at det er vesentlig å vurdere «hvorvidt det er sannsynlig at den destruktive prøven faktisk vil føre til ny og verdifull informasjon.»

Vurdering

Når det gjelder respekt for materialets sjeldenhet, jf. Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger (punkt 3) mener utvalget at prøvemengden ved isotopanalysene på ca. 0.15 g. er forsvarlig, jf. henvisning til retningslinjene til Advisory Panel on the Archaeology of Burials in England (APABE): «Typically, less than 0.5g of bone is needed for carbon and nitrogen stable isotope determinations.» Forskningsprosjektet fremstår videre som realiserbart, gitt henvenders kompetanse og erfaringer fra et liknende PhD-prosjekt (punkt 6). Hensyn til andre forskere (punkt 7) er også tilstrekkelig ivaretatt ved at søker skal sørge for at det er materiale igjen til senere forskning, samt at det resterende materialet skal returnere til samlingen umiddelbart etter prøvetakning. Henvender har også kontaktet alle aktuelle museer og setter ikke i gang undersøkelser før tillatelser er innhentet.

Utvalget har derfor ingen innvendinger til prosjektet og anbefaler at det gjennomføres i tråd med prosjektskissen og med god vitenskapelig praksis.

Med vennlig hilsen

Anne Karin Hufthammer Vidar Enebakk
Utvalgsleder Sekretariatsleder