Henvendelse angående radiografisk analyse av skjeletter med hodeskade

Uttalelse fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Den 12. mai mottok Skjelettutvalget en henvendelse fra Sean Denham, osteolog og seniorforsker ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger (Am/UiS) angående radiografisk analyse av et skjelett med hodeskade. Prosjekttittel er «Radiographic analysis of Medieval/Post-medieval head trauma».

Ansvarlig institusjon er Universitetet i Stavanger. Prosjektet er finansiert av Stavanger universitetssykehus, Universitetet i Stavanger. Samarbeidspartner er Clemens Weber, postdoktor ved Stavanger universitetssykehus.

Henvendelsen består av utfylt skjema for henvendelser, prosjektbeskrivelse, etisk egenevaluering, samt brev datert 26. september 1935 fra Harald Hals II, konservator ved Stavanger museum, til Karl Schreiner angående utgravningene i Utstein kloster.

Henvendelsen ble behandlet i Skjelettutvalgets møte 25. mai 2023.

Sean Denham meldte seg inhabil i behandlingen av henvendelsen. Utvalgsmedlem Siri Forsmo ble valgt som setteleder under utvalgets vurdering av prosjektet.

Om prosjektet

Informasjonen er hentet fra henvenders egne beskrivelser i innsendte saksdokumenter.

Prosjektet er en case-studie av to hodeskaller med hodeskade:

  • én fra Utstein kloster, datert til middelalder
  • én fra Stavanger domkirke, datert til senmiddelalder

Hensikten med prosjektet er «to better understand the nature and impact of violent head traumas seen on two late Medieval/Post-medieval individuals from the Stavanger region».

Det skal benyttes tomografiske undersøkelser (bildedannende teknikker som produserer snittbilder av kroppen i ulik dybde og i forskjellige snittplan, ref. Store medisinske leksikon). Dette er ikke-destruktive undersøkelser, men strålingen kan forringe materialet noe.

Hodeskallen fra Utstein kloster ble utgravd i arkeologiske utgravninger på 1930-tallet. Resten av skjelettet ble ikke hentet ut. Henvender mener at informasjon fra tilknyttet arkivmateriale viser at hodeskallen ble tatt ut av sensasjonalistiske grunner (hodetraume). Hodeskallen er godt bevart. Den har vært tilnærmet komplett, men er også brukt i tidligere forskning, inkludert destruktive prøver. Forvaltningsansvaret for denne hodeskallen ligger hos Arkeologisk museum/Universitetet i Stavanger.

Hodeskallen fra Stavanger domkirke fremkom i forbindelse med en overvåkning NIKU foretok i 2022. Funnomstendighetene peker mot at hodeskallen har blitt flyttet tidligere. Redeponeringen er ikke i opprinnelig grav, men er blitt gjort med respekt for den døde. Hodeskallen er ikke komplett, men benrestene som finnes har god bevaringstilstand og er ikke undersøkt tidligere. Forvaltningsansvaret for denne hodeskallen er uklart og muligens delt med NIKU.

Hodeskallene blir tilbakeført til Am/UiS etter undersøkelsene.

Det planlegges publisering av funn/analyser i anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Forskningsetisk egenevaluering

I sin forskningsetiske egenevaluering fremhever og diskuterer henvender flere elementer ved prosjektet.

Utover hodeskallene foreligger det lite kunnskap, materiale og kontekst knyttet til individene. Henvender påpeker det problematiske ved hvordan en case-studie av denne typen framhever to individer, med et materiale som er skilt fra individets øvrige levninger.

Det er ikke mulig å identifisere nålevende etterkommere. Det er ikke umulig, men lite trolig, at individene representerer minoriteter eller urbefolkningsgrupper.

Funnkontekst, opphavssted og eierhistorie er ulike for de to hodeskallene. Materialet fra Utstein ble utgravd på lovlig vis på 1930-tallet, men, med dagens standarder, på uetisk vis. Materialet fra Stavanger er blitt tatt vare på, selv om det ikke ble funnet på et typisk gravsted og er blitt flyttet tidligere. Materialet fra både Utstein og Stavanger befinner seg slik i en forvaltnings-/forskningsmessig gråsone. Henvender mener dette ikke er ideelt, men at tilstrekkelig er kjent om funnkonteksten til at forsvarlig forskning kan finne sted.

Henvender anfører at prosjektet er avgrenset og gjennomførbart, at det baserer seg på veletablerte metoder, gjennomføres av erfarne forskere og at etablerte data skal lagres digitalt ved AM/UiS.

Metodene som skal benyttes er ikke destruktive, men henvender skriver at materialet kan forringes.

Til slutt løfter egenvurderingen fram det forvaltningsmessige ansvarsforholdet, og uklarheten knyttet til forholdet mellom AM/UiS og NIKU når det gjelder materialet fra Stavanger. Det anføres at begge institusjoner er blitt kontaktet.

Forskningsetisk vurdering

I vurderingen av henvendelsen legger utvalget til grunn Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2022).

Utvalget mener at henvender har gjort grundige og gode etiske vurderinger i prosjektet. Prosjektet framstår som gjennomtenkt. Da det omfatter kun to hodeskaller, er prosjektet og den kunnskap som kan oppnås begrenset.

Det må påberegnes noe forringelse av materiale ved bruk av tomografi; sett opp mot prosjektets kvalitet, mener utvalget at hensynet til levningene er tilstrekkelig ivaretatt (Skjelettutvalget 2022, pkt. 3 og pkt. 6). 

Det er knyttet etiske problemstillinger til levningenes proveniens. Dette er åpent vurdert og grundig diskutert av henvender. Sett sammen med at prosjektet er begrenset og metodene ikke-destruktive, mener utvalget at prosjektet har gjort gode vurderinger omkring hodeskallenes proveniens og forskning. Utvalget påpeker at det er bedre at hodeskallene blir gjenstand for forskning i konteksten av et godt fundert prosjekt enn at de blir liggende i magasinet. Ved forskning på materiale med lignende proveniens som skjelettene i dette prosjektet, er det avgjørende at forsker åpent vurderer og avklarer proveniens før eventuell igangsettelse av prosjektet (jf. Skjelettutvalget 2022, pkt. 4).

Det er uklart hvem som har det forvaltningsmessige ansvaret for hodeskallen fra Stavanger domkirke, og dermed hvem det skal søkes til for å kunne bruke dette materialet til forskning. Utvalget oppfordrer henvender til å tydeligere avklare dette forvaltningsansvaret.

Konklusjon

Henvendelsen fra Sean Denham om radiografisk analyse av skjeletter med hodeskade anbefales gjennomført.