Henvendelse fra Nina Elisabeth Valstrand om osteologisk analyse av skjelettmateriale (2019/235)

Den 19. november 2019 mottok Skjelettutvalget en henvendelse fra Nina Elisabeth Valstrand, Ph.D.-stipendiat ved NTNU, Institutt for historiske studier. Valstrands veiledere og overordnet ansvarlige for prosjektet er oppgitt å være Dr. Martin E. Callanan (NTNU), Dr. Linda Fibiger (University of Edinburgh) og Dr. Elise Naumann (NIKU). Henvendelsen omhandler osteologiske analyser av skjelettmateriale i forbindelse med Valstrands bioarkeologiske phd-prosjekt «Biographies of the Dead. Dental wear and health in medieval Trondheim. A bioarchaeological analysis of human skeletal remains AD 1000-1450».   

NTNU, Institutt for historiske studier, står oppført som ansvarlig institusjon. Dr. Martin E. Callanan (NTNU), Dr. Linda Fibiger (University of Edinburgh) og Dr. Elise Naumann (NIKU) står oppført som samarbeidspartnere. 

I tillegg til skjema for henvendelse til Skjelettutvalget er det vedlagt en oversikt over det humanosteologiske materialet som ønskes undersøkt (med museumsnummer og andre spesifikasjoner), prosjektbeskrivelse og en etisk egenevaluering. Valstrand har også, på spørsmål fra utvalget, sendt tilleggsinformasjon om det komparative materialet fra Bergen og Edinburgh og om materialet fra Klemenskirken. Søknad om bruk av materialet i Trondheim er sendt til NTNU Vitenskapsmuseet. Valstrand har vært i kontakt med NIKU angående materialet fra Klemenskirken, som fortsatt er hos NIKU. Dette materialet kommer til å bli overført til NTNU Vitenskapsmuseet i løpet av prosjektperioden til Valstrand. Etter muntlig avtale har Valstrand tillatelse til å se på dette materialet. Dersom det tar lengre tid før NTNU Vitenskapsmuseet overtar det kuratoriske ansvaret for materialet, vil Valstrand innhente skriftlig tillatelse fra NIKU for å undersøke materialet. For å sikre seg mot mulige uklarheter rundt avtalen, oppfordrer utvalget Valstrand å innhente en slik skriftlig tillatelse så fort det lar seg gjøre. 

Henvendelsen ble behandlet i møte 10. desember 2019. 

Bakgrunn 

Valstrand oppgir at formålet med prosjektet er «å gjøre en vurdering av skjelettalder og tannslitasje, og videre kartlegge behovet for et tilpasset vurderingssystem for nettopp dette materialet». Det har vært forsket mye innen osteologi og osteologiske metoder for å aldersbestemme voksne individer er velutviklede. Tenner har en viktig funksjon i aldersvurderingen. Det er imidlertid ikke tidligere utarbeidet en osteologisk metode for aldersvurdering tilpasset den befolkningen det forskes på. Valstrand søker derfor å studere metodologi for aldersvurdering basert på tannslitasje hos voksne individer innen én gitt befolkningsgruppe; den norske (og særlig den midt-norske) middelalderbefolkningen.   
Videre, vil Valstrand sammenligne materialet fra Trondheim med materialet fra et annet geografisk område i Norge (Bergen) og befolkning fra en ikke-norsk middelalderkontekst (Edinburgh). Det komparative materialet fra Bergen er fortsatt ikke bestemt, og Valstrand vil sende en søknad til Universitetsmuseet i Bergen senere. Dette materialet vil ikke være stort, og det vil være materiale som tidligere er analysert og godt dokumentert i henhold til aldersvurdering.  

Prosjektperioden er juni 2019 – juli 2022.   

Materiale og metode

Materialet som Valstrand ønsker å undersøke kommer fra 263 individer fra middelalderens Trondheim, fra Folkebibliotekstomta, Søndre gate 4 og fra Klemenskirken. Disse tre kontekstene er alle kirkegårdskontekster. Metodene som skal benyttes er ikke-destruktive, og omfatter makroskopisk (okulær) analyse av skjelettrestene. Hoftebein lårbein, torso og kranium vil bli vurdert ut ifra etablerte aldersvurderingssystemer og dokumentert i henhold til standard protokoll. Deler av skjelettmaterialet, blant annet tenner, skal måles med spesialtilpasset utstyr. Undersøkelsene skal gjøres i NTNUs lokaler i henhold til NTNUs rutiner og retningslinjer.  

Etisk egenevaluering 

Valstrand tar opp seks punkter. I de tre første punktene poengteres det at ingen av individene som skal undersøkes er navngitt, og at det ikke er mulig å spore slektskap til dagens befolkning, at studien vil gi resultater, er forsvarlig ved bruk av veletablert metode, og at analyseresultatene vil være etterprøvbare og vil bli tilgjengeliggjort for andre forskere etter at arbeidet er avsluttet. Valstrand vektlegger deretter at metodene som skal brukes er ikke-destruktive, og at materialet vil bli behandlet med forsiktighet og respekt slik at det ikke tar skade av undersøkelsene. Videre, skriver Valstrand at dersom det viser seg at det befinner seg individer som har tilhørt sårbare minoritetsgrupper, vil ikke disse bli fremhevet i analyse eller publikasjon. Analysen vil ikke omhandle genetikk eller geografisk opphav. Som et siste punkt poengterer Valstrand at materialet kun skal benyttes i det oppgitte prosjektet, og at studier og publisering skal skje i overenstemmelse med retningslinjer hos NTNU. 

Forskningsetisk vurdering

I vurderingen av prosjektet legger Skjelettutvalget til grunn Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger. Utvalget viser også til NESHs Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, som utgjør det overgripende rammeverket for utvalgets mer spesialiserte veileder.  

Siden materialet fra Bergen ikke er bestemt, er det kun undersøkelsene av materialet fra Trondheim utvalget kan vurdere. Når planene for materialet i Bergen foreligger, kan Valstrand sende en ny henvendelse til utvalget.  
Valstrands etiske egenevaluering er knapp, men utvalget vurderer den som dekkende for dette forskningsprosjektet, gitt at metodene er ikke-destruktive. Utvalget oppfatter vurdering av pkt. 6. «Vurdering av forskningsprosjektets realiserbarhet og konsekvenser» i Forskningsetisk  veileder for forskning på menneskelige levninger som viktigst å vurdere for dette prosjektet. Det å utvikle befolkningsspesifikk metode for aldersvurdering basert på undersøkelser av tannslitasje er relevant og viktig. Det kan imidlertid hende at det er for mange faktorer i spill for fullt ut å kunne oppnå prosjektets mål. Særlig når det gjelder det komparative materialet fra Bergen og Edinburgh, som ikke ennå er bestemt, vil utvalget sterkt oppfordre Valstrand å påskynde prosessene med å skaffe tilgang til dette materialet. Siden det gjenstår en betydelig del av prosjektperioden, metodene som skal brukes er veletablerte, og Valstrands tre veiledere alle er veletablerte og dyktige fagpersoner, antas det at prosjektet i sin helhet er gjennomførbart.  

Konklusjon 

Henvendelsen i fra Valstrand om osteologiske analyser av skjelettmateriale fra Trondheim i prosjektet «Biographies of the Dead. Dental wear and health in medieval Trondheim. A bioarchaeological analysis of human skeletal remains AD 1000-1450» anbefales. For å sikre forskningsprosjektets realiserbarhet, anbefaler utvalget at det søkes om tilgang til det komparative materialet i Bergen og Edinburgh så raskt som mulig.