Veiledning

Gjelder henvendelsen materiale som ikke er samlet inn? 

Det er av betydning hvorvidt materialet allerede er innsamlet eller om det skal samles inn i forbindelse med et forskningsprosjekt. Dersom et prosjekt innebærer utgravning av materiale, er det nødvendig å være oppmerksom på lovene som beskytter graver og menneskelige levninger. For oversikt over oppgavefordelingen mellom de ulike aktørene i kulturminneforvaltningen, se Riksantikvarens Veileder til ansvarsforskriften. Skjelettutvalget har utarbeidet Veileder ved funn av menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2018) som gir en oversikt over relevant lovverk og dagens situasjon for håndtering av menneskelige levninger ved funn og forvaltning.  

Gjelder henvendelsen materiale som befinner seg i en samling? 

Samlingen som oppbevarer og forvalter levningene, må kontaktes for avklaring av prosess. Materialet kan være deponert ved en annen institusjon enn eierinstitusjon, og det er også nødvendig å kontakte eierinstitusjon for innhenting av nødvendig tillatelse. Det oppfordres til å ta kontakt med/søke institusjonene hvor materialet er magasinert samtidig som det sendes en henvendelse om forskningsetisk vurdering til Skjelettutvalget.     

Gjelder henvendelsen forskning på samisk skjelettmateriale? 

For forskning på samiske menneskelige levninger er det nødvendig å søke Sametinget om godkjenning. Det oppfordres til å ta kontakt med Sametinget samtidig som det sendes en henvendelse om forskningsetisk vurdering til Skjelettutvalget.     

Gjelder henvendelsen forskning av medisinsk eller helsefaglig karakter? 

Dersom skjelettmaterialet skal brukes til forskning hvor formålet er av medisinsk eller helsefaglig karakter, faller det innenfor biobanklovens bestemmelser. I slike tilfeller må prosjektet godkjennes av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og det må opprettes en forskningsbiobank. Se REKportalen for flere opplysninger.