Informert samtykke

Hvordan sikre informert samtykke ved forskning på barn i en sårbar livssituasjon?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Et helseforskningsmiljø er bedt om å evaluere et familiesenter som blant annet tilbyr oppfølging og behandling av barn som lever i hjem med foreldre som har/har hatt psykiske- og/eller rusrelaterte lidelser. Formålet med evalueringen er å finne ut i hvilken grad metoden som de bruker ved familiesenteret fungerer slik den er tenkt og i hvilken grad barna synes oppfølgingen fra familiesenteret hjelper dem til å håndtere hverdagen bedre.

For å skaffe et best mulig grunnlag for evalueringen ønsker forskeren å snakke med 10 av barna som alle er i alderen 10-18 år. Forskeren ønsker å gjennomføre semistrukturerte gruppeintervju av barna, og intervjuene vil vare i ca 1 time. Forskeren vil ta opptak av intervjuene for å slippe å notere underveis. I forkant av intervjuene skal forskeren innhente samtykke fra informantene ellers deres foresatte.

  1. Hvilke rutiner for oppfølging vil barna kunne trenge i forkant, underveis og i etterkant av intervjuet?
  2. Forskeren foreslår å invitere seg selv hjem til barnas foreldre for å innhente samtykke til at barna kan delta i studien. Forskeren vil da forklare bakgrunnen for studien, hvordan studien skal gjennomføres og hvordan informasjonen skal brukes i etterkant. Hvilket etiske problemstillinger må forskeren ta hensyn til ved å bruke denne tilnærmingen? Hva skal til for at forskeren skal være trygg på at barna og/eller foreldrene forstår hva forskning er, hva som er forskerens rolle og hvordan det som sies under intervjuet vil bli brukt?
  3. Forskeren har også vært inne på tanken om å be de ansatte ved familiesenteret om hjelp til å innhente samtykke fra barna. Hva taler for eller imot en slik tilnærming?
  4. Intervjuene må foregå på ettermiddagen og kvelden, fordi barna går på skolen på dagtid. Forskeren bestemmer seg derfor for å stille med pizza og brus til deltakerne for at de skal slippe å delta på intervjuet med ”tom mage”. Vil dette kunne karakteriseres som et incentiv?
  5. Forskeren foreslår å gjennomføre semistrukturerte gruppeintervjuer, men ser også at det kunne vært aktuelt å gjennomføre individuelle intervjuer. Hvilke problemstillinger må forskeren forholde seg til ved valg av metode?
  6. Hvilke forholdsregler bør forskeren ta ved innhentingen av fritt og informert samtykke, gitt at dette dreier seg om barn i en sårbar livssituasjon?

Les mer om informert samtykke i Forskningsetisk bibliotek.