Veileder som medforfatter

Hva kreves for å fortjene medforfatterskap?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Arne Veum er i ferd med å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid i biologi om miljøbetingede sykdommer hos henholdsvis villfisk og opprettsfisk, da professor Lien, som er Veums veileder, krever om å stå som medforfatter på artikkel III, i tillegg til artikkel I, der hun allerede er oppført som medforfatter.

Lien har skaffet finansieringen til Veums prosjekt og vært Veums veileder under hele ph.d-utdanningen. Lien har også vært behjelpelig med å henvise Veum til relevante kontaktpersoner under datainnsamlingen.

Til artikkel I har Lien bidratt med innspill til utarbeidelsen av design, og ellers hatt mange innspill underveis i arbeidet, særlig i analysen av data.

I artikkel III har Liens bidrag vært mer begrenset, men også her har Lien kommet med innspill til ulike utkast frem mot publisering. Professor Lien skriver samtidig på en egen artikkel om fisks utsatthet for miljøbetinget sykdom. Artikkelen bygger i stor grad på artikkel I og III fra Liens doktorgradsarbeid. Så langt står ikke Veum som medforfatter, men det vises til Veum i referanselisten.

  1. Tilfredsstiller Lien anerkjente kriterier for medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi når det gjelder artikkel I (jf Vancouver-reglene)?
  2. Tilfredsstiller Lien de samme kriteriene når det gjelder artikkel III?
  3. Hva skal til for at veileder med rimelighet skal kunne sies å bidra med et ”betydelig, direkte akademisk bidrag” (jf Vancouver-reglene) til et forskningsarbeid som i hovedsak er utført av ph.d-studenten/veilanden?
  4. Er det de samme kravene til bidrag som bør gjelde dersom ph.d.-studenten/veilanden med rimelighet skal stå som medforfatter på en artikkel der veileder er forfatter?

Les mer: Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi