Omslag Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Veileder, Skjelettutvalget

Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Gitt av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget), 2022.

Foreligger også som egen nettside: Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger endret navn til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger i 2018. 

Det overgripende rammeverket for denne veilederen er NESHs Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, juss og teologi.

«Menneskelige levninger» er i de herværende veilederen forstått som intakte skjeletter, deler av skjeletter, levninger etter kremasjoner, samt annet menneskelig biologisk materiale som oppbevares ved museer og samlinger, eller som fremkommer ved arkeologiske og andre undersøkelser.

En tommelfingerregel ved avgrensning av veilederens intenderte virkeområde, er at de i praksis stort sett vil angå menneskelige levninger som er eldre enn ca. 60 år.

«Forskning» er i denne veilederen å forstå bredt, slik at forskning også inkluderer forskningsrelatert undervisning, formidling og utstilling.

Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger ble utarbeidet av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, som del av det mandatet utvalget hadde fått av NESH – en av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Et utkast av retningslinjene var høsten 2012 gjennom en bred nasjonal høringsrunde, der de relevante aktørene ble bedt om å komme med innspill. 

I 2018 (3. utgave) ble navnet på produktet endret fra retningslinjer til veileder. Samtidig lanserte utvalget også Veileder ved funn av menneskelige levninger.

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger skal tilby forskningsetiske vurderinger av og refleksjon rundt forskning som involverer erverv, behandling, analyse eller utstilling av menneskelige levninger.

De nasjonale forskningsetiske komiteene er hjemlet i Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning – forskningsetikkloven. Organisasjonen er et frittstående, faglig uavhengig organ for forskningsetiske spørsmål og er tilknyttet Kunnskapsdepartementet.