Omslag NESH retningslinjer 2016

Retningslinjer NESH, 2016

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi i 2016. Se siste og gjeldende versjon av retningslinjene her.

Om retningslinjene:

Første versjon av NESH-retningslinjene ble vedtatt i 1993, og de har siden kommet i reviderte utgaver i 1999 og 2006. I denne revisjonsrunden har retningslinjene vært drøftet løpende i komiteen siden 2013, og de ble sendt på nasjonal høring i mai 2015. Dette er altså den fjerde utgaven av NESHs Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

Den viktigste endringen i denne utgaven er at skillet mellom juss og etikk er presisert, spesielt i innledningen. Videre er den institusjonelle arbeidsdelingen også tydeliggjort innledningsvis, slik at retningslinjene nå i all hovedsak utgjør råd og veiledning for god vitenskapelig praksis. I tillegg er det tatt med to nye punkter om henholdsvis Medforfatterskap og Habilitet. Endelig er rekkefølgen på punktene 25–28 reversert, slik at retningslinjene om 25) Medforfatterskap og 26) God henvisningsskikk kommer før 27) Plagiat og 28) Vitenskapelig redelighet.