Omslag av rapporten patentnemnd uten portefølje

Rapport, Patentnemnda, 2008

Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske vurderinger ved patentering

Utgitt av Den etiske nemnda for patentsaker, 2008. (Foreligger kun i digital versjon).

Om rapporten:

I denne rapporten drøftes ulike etiske sider ved patentering, i den hensikt å etablere en felles forståelse mellom Patentstyret og Den etiske nemnda for patentsaker (heretter: Patentnemnda) med hensyn til hvilke saker som bør henvises til Patentnemnda for vurdering, og hvordan Patentnemndas råd bør behandles av Patentstyret.

På bakgrunn av diskusjonen i rapporten foreslår Patentnemnda en «sjekkliste» basert på hensyn som må anses å være etisk relevante for patenterbarhet. Videre foreslås at dersom Patentstyret velger å ikke ta Patentnemndas råd til følge, skal det gis en skriftlig begrunnelse for hvorfor man har valgt å se bort fra Patentnemndas råd.

Patentnemnda ønsker også en avklaring av sitt mandat i henhold til politiske signaler som er kommet i forbindelse med Norges inntreden i Den europeiske patentorganisasjonen. Det vil for eksempel være av stor verdi for Patentnemnda å få initiativrett til å uttale seg i patentsaker.