Institusjonenes ansvar fremhevet i FEKs tildelingsbrev for 2020

Institusjonenes ansvar og grønt skifte er sentrale temaer i årets tildelingsbrev.

Samfunnsmålet for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er fremdeles etisk god og ansvarlig forskning. I tillegg har komiteene følgende tre brukereffektmål: 

1. Forskere og forskningsinstitusjoner fremmer etisk god og ansvarlig forskning
2. Andre aktører tar hensyn til forskningsetikk i sitt arbeid
3. Samfunnet har tillit til forskning

I år er det særlig det første målet Kunnskapdepartementet fremhever i sitt tildelingsbrev:

«Mål 1 skal ha særlig prioritet. Forskingsetikkloven av 2017 lovfester forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar for forskningsetikk. En prioritert oppgave for FEK er å støtte forskere og forskningsinstitusjoner gjennom veiledning og annet arbeid. God dialog med institusjonene er viktig for å sikre at FEK bidrar på en måte som er mest mulig til nytte for institusjonene» skriver departementet. 

– Institusjonenes ansvar er et av komiteenes satsningsområder i jubileumsåret 2020. Dette er dermed et tema som kommer til å prege våre store arrangementer, som årskonferansen i mars og Forskningsetisk forum i september, sier fungerende direktør i FEK Helene Ingierd, og utdyper:

– FEK skal være en sentral kunnskapsformidler og rådgiver for forskere og forskningsinstitusjoner. Samtidig stiller forskningsetikkloven fra 2017 eksplisitte krav om at institusjonene skal sikre at forskningen ved institusjonene skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Mange har på plass nødvendig opplæring og redelighetsutvalg, men det forskningsetiske ansvaret omfatter mer enn dette. Hvordan håndteres spørsmål som ikke dreier seg om uredelighet? Finnes det rom for å drøfte forskningsetikk i forbindelse med søknader? FEK ønsker en bred diskusjon om hvordan det forskningsetiske ansvaret kan ivaretas best mulig.

For å bistå institusjonene i arbeidet, skal komiteene særlig tilby gode forskningsetiske retningslinjer understreker departementet.

- Å utvikle og oppdatere forskningsetiske retningslinjer er noe av det viktigste vi gjør for å være en kunnskapsformidler og rådgiver i forskningsetiske spørsmål. Både Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjoanle forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har revisjon av retningslinjer høyt på agendaen. Forrige revisjon ble fullført i 2016, påpeker Ingierd. 

Viktig aktør for grønt skifte

FEK trekkes også frem som en viktig aktør for å nå regjeringens ambisjoner for grønt skifte og bærekraftig utvikling:

«Grønt skifte og bærekraftig utvikling er tverrgående temaer som berører hele bredden av kunnskapssektorens virksomhet. Høyere utdanning, forskning og innovasjon er sentralt i arbeidet med å oppfylle bærekraftagendaen som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 2015 og klimamålene i Paris-avtalen» skriver departementet.

Les også: Tildelingsbrev 2019