OECD ser på forskningsintegritet globalt  

Hvordan fremme åpenhet i hele forskningssystemet? Hvordan håndtere interessekonflikter i internasjonale samarbeid? Det er blant spørsmålene i OECD-prosjektet "Research norms, standards and integrity".  

Direktør Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene har bidratt til å utforme prosjektet. Hun skal nå som en av 18 eksperter fra til sammen 11 land, samle informasjon gjennom samtaler og workshops med sentrale aktører. Målet er blant annet å skaffe en oversikt over rammeverk, og å finne gode eksempler og «beste praksiser». 

– På tross av stor geografisk og institusjonell spredning i arbeidsgruppen, opplever jeg at det er stor enighet om hvilke utfordringer vi bør ta for oss og om veien videre. Utfordringer knyttet til for eksempel interessekonflikter i forskning er veldig kjent for oss fra et nasjonalt perspektiv. Det er interessant å se hvordan en del av disse utfordringene forstørres på den internasjonale scenen. Det gjelder for eksempel dette at kommersielle aktører kan ha en annen agenda enn forskeren. Men dette gjelder også offentlige aktører: Politiske beslutningstakere kan for eksempel ha nasjonale interesser i førersetet når de bestiller forskning, forteller Ingierd.  

Hun anser prosjektet som særlig nyttig for De nasjonale forskningsetiske komiteene, fordi det kan gi et godt innblikk i hvordan konkrete forskningsetiske problemstillinger håndteres i det store forskerøkosystemet – av finansiører, forskningsinstitusjoner, politiske myndigheter og industri, for å nevne noen.

– Mange av prosjektene om forskningsintegritet de siste årene anerkjenner behovet for at andre aktører, utover institusjoner som utfører forskning, tar ansvar. Det er altså bred enighet om at det å fremme forskningsintegritet er et delt ansvar og bør være en prioritet for alle relevante interessenter. Noe av arbeidet i dette prosjektet går ut på å kartlegge hvordan ulike aktører faktisk tar ansvar for sentrale forskningsetiske normer. Det blir for eksempel interessant å gå nærmere inn på hvordan de ulike aktørene jobber helt konkret for å håndtere interessekonflikter, blant annet gjennom kontraktsarbeid, sier Ingierd.  

Åpenhet og ikke-diskriminering 

Tematikken i prosjektet speiler de store spørsmålene i forskning, ifølge Ingierd. 

– Vi skal blant annet undersøke hvordan prinsipper og normer knyttet til åpenhet, ikke-diskriminering og gjensidighet i samarbeid ivaretas. Mange av disse normene er veletablerte i nasjonale og internasjonale retningslinjer, mens andre i mindre grad er reflektert i slike.

Prosjektet skal munne ut i noen anbefalinger for å fremme forskningsintegritet, som å sikre god håndtering av interessekonflikter.  

Se også antologien "Interessekonflikter i forskning"

Internasjonalt samarbeid er avgjørende i en pandemi 

Internasjonalt samarbeid er et hovedtema for arbeidet, og Ingierd forteller at det aktualiseres av pandemien. 

- Prosjektet tar utgangspunkt i internasjonalt samarbeid, og vi ser selvsagt noen særlige utfordringer knyttet til Covid-19. Internasjonale samarbeid er generelt sett skadelidende når nasjonale interesser blir overstyrende. Samtidig viser pandemien hvor avgjørende internasjonalt samarbeid er for å håndtere en global krise.