Omslag av boken Interessekonflikter i forskning

Antologi, NENT

Interessekonflikter i forskning

Antologi 2019. Redigert av Helene Ingierd, Ingrid Bay-Larsen og Kjellrun Hiis Hauge.

Boken gis ut med åpen tilgang på Cappelen Damm forlag. Du kan laste den ned, eller bestille papirkopi.

Om boken

De siste årene har Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) fått flere henvendelser der det problematiseres hvordan forskere og forskningsinstitusjoner styres av politiske eller økonomiske interesser, der forskningsresultater trekkes i tvil, og der det fremmes anklager om fusk eller dårlig kvalitet.

Et fellestrekk ved disse sakene er at de har fulgt politiske skillelinjer rundt industri, havbruk, bruk eller vern av naturverdier m.m. Det har samtidig vært en offentlig debatt om politikernes bruk av forskning, der uttalelser fra flere statsråder har vekket bekymring. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg fikk kritikk fra flere hold da han uttalte at Havforskningsinstituttet skal være et næringsvennlig institutt og dele ambisjonene regjeringen har for oppdrettsnæringen. Tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug ble beskyldt for å tolke forskningsrapporter på en måte som forfatterne ikke kjenner seg igjen i. Flere forskere har også ropt varsku om økende grad av oppdragsforskning og kommersialisering av forskningen generelt.

Denne antologien tematiserer ulike etiske aspekter ved interessekonflikter i forskning, blant annet:

Hva er egentlig interessekonflikter i forskning?
Er idealet om interesseløshet realistisk?
I hvilken grad kan åpenhet bøte på utfordringene knyttet til interessekonflikter?
NENT håper boken vil bidra til refleksjon og debatt om hvordan forskningsetikken kan ivaretas når det oppstår interessekonflikter i forskning.

Bokens innhold

I tillegg til introduksjon fra redaktørene og informasjon om bidragsyterne, inneholder boken følgende kapitler:

Kapittel 1 Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse
Rune Nydal, Berge Solberg og Bjørn Myskja

Kapittel 2 Forskerens frihet når interesser vil styre
Stig S. Gezelius og Klaus Mittenzwei

Kapittel 3 Interesse- og verdikonflikter i skjæringspunktet mellom patentetikk og forskningsetikk
Anders Braarud Hanssen

Kapittel 4 Den skjulte styringen
Ketil Skogen, Audun Ruud og Olve Krange

Kapittel 5 Kunnskapsbasert forvaltning og dilemmaer knyttet til usikkerhet
Maiken Bjørkan og Kjellrun Hiis Hauge

Kapittel 6 Den menneskeskapte iskanten – Om vitenskapelig sannhetssøken og uavhengighet i en kunnskapsbasert forvaltning
Ingrid Bay-Larsen, Erlend A.T. Hermansen og Tone G. Bjørndal

Kapittel 7 Forskning for politikk: Om uavhengighet i direktoratsektoren
Gisle Andersen

Kapittel 8 Økt legitimitet til konsekvensutredninger i Norge – Kan økt bevissthet om organisering og endrede roller styrke tilliten til ordningen?
Øystein Aas

Kapittel 9 Kartlegging og verdisetting av naturtyper 
Geir Gaarder og Kristin Wangen

Kapittel 10 «... så korrupte at jeg har ikke ord!» – Hets og sjikane i forskning
Norunn S. Myklebust

Kapittel 11 Styrke og veiledning: Forskningsformidling i møte med særinteresser
Bjørn H. Samset