Eksterne instanser

Det finnes flere instanser som jobber med forskningsetikk eller relaterte spørsmål. Her er noen av de mest relevante.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. REK vurderer om forskningsprosjekter er etisk forsvarlige å gjennomføre, og i tråd med helseforskningsloven. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) er klageinstans for prosjekter behandlet i REK, og er i tillegg rådgivende og koordinerende instans for REK. For mer informasjon, se denne artikkelen, eller gå til REKs nettsider.

Forskningsetiske utvalg

Ifølge lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven), skal alle forskningsinstitusjoner behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, og de skla ha et redelighetsutvalg. Utvalget skal ha kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus, og skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen. Uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan påklages av forskeren til Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). Institusjonene skal også rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer til Granskingsutvalget.

Kliniske etikk-komiteer (KEK)

Kliniske etikk-komiteer er tverrfaglige sammensatte komiteer med klinisk kompetanse og kompetanse i etikk. Det er pr. i dag etablert 38 kliniske etikk-komiteer ved norske helseforetak (Seksjon for medisinsk etikk 2007a). I tillegg har enkelte kommuner og sykehjem etablert KEK eller etisk råd for pleie- og omsorgstjenestene.

Bioteknologrådet 

Bioteknologirådet er et rådgivende og frittstående organ som skal vurdere spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi. Bioteknologinemnda ble oppnevnt første gang i 1991. For mer informasjon, gå til Bioteknologirådets hjemmeside.

Personvernombud

Personopplysningslovgivningen krever at alle forskningsinstitusjoner må oppnevne et personvernombud. Ved noen typer forskning er det krav om å innhente tilråding fra personvernombudet eller en personvernrådgiver.

Datatilsynet 

Datatilsynet engasjerer seg i spørsmål som har å gjøre med personvern. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet for å sikre at personopplysningsloven blir fulgt. Gå til Datatilsynets hjemmeside for mer informasjon.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Fra 2022 er Norsk senter for forskningsdata (NSD) en del av Sikt. Deres oppgave er blant annet å sikre dataformidling og tjenesteyting overfor forskningssektoren. NSD ble etablert i 1971, og er et av verdens største arkiv for forskningsdata. For mer informasjon, gå til hjemmesiden

Rådet for dyreetikk 

Rådet ble nedsatt av Landbruksdepartementet i 1992/1993. Rådet for dyreetikk skal blant annet vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. For mer informasjon, gå til rådets hjemmeside.

Teknologirådet 

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal vurdere og informere om konsekvenser ved ny teknologi. Teknologirådet ble opprettet i 1999, og skal forholde seg til både myndigheter og offentlighet i sitt arbeid. For mer informasjon, gå til Teknologirådets hjemmeside.