Om Granskingsutvalget

Utvalget skal være en nasjonal ressurs for institusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere for behandling av saker om uredelighet i forskning, og et supplement til lokalt behandlingsapparat.

Møtedatoer for Granskingsutvalget 2024

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning har følgende møtedatoer for 2024. Datoer for høsten 2024 er planlagt avklart innen utgangen av mai: 

28. februar, Oslo
20. mars, Oslo (i forbindelse med FEKs Årskonferanse)
14. eller 15. mai, med institusjonsbesøk.

Saker må være utvalget i hende senest tre uker før møtedato. (Se: Kontakt Granskingsutvalget)

Hovedansvaret for redelighet i forskning ligger hos forskningsinstitusjonene. Institusjonene skal fremme god og etisk ansvarlig forskning, herunder behandle saker om mulig vitenskapelig uredelighet.

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs som skal veilede forskningsinstitusjonene om behandling av uredelighetssaker. Forskningsinstitusjonene skal også rapportere til utvalget om behandlingen av alle saker som gjelder uredelighet. 

Utvalget fungerer som klageinstans i saker der institusjonene har konkludert med vitenskapelig uredelighet, og kan også iverksette gransking på eget initiativ. Granskingsutvalgets uttalelser er endelige og kan ikke påklages. 

Utvalget er opprettet i henhold til lov om organisering av forskningsetisk arbeid, og startet sin virksomhet i slutten av 2007. 

Utvalget samarbeider blant annet med de nasjonale forskningsetiske komiteene NEM, NENT og NESH. Dette gjelder både arbeidet med å forebygge og å informere om vitenskapelig uredelighet. Sammen har De nasjonale forskningsetiske komiteene utviklet en rekke ressurser som kan brukes av forskningsinstitusjonene. 

Granskingsutvalget samarbeider også med tilsvarende utvalg i andre land.

Årsmeldinger

Frem til 2014 og fra og med 2018 har utvalget publisert egne årsmeldinger. Fra 2015 til 2017 inngår rapportering om utvalgets virksomhet i felles årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene. 

Du finner årsmeldinger fra utvalget her