Møte i Granskingsutvalget 1. mars 2018

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Sted: KS Agenda, Oslo
Tid: 0900-1500
Til stede: Ragna Aarli, Jan G. Bjålie, Ida Skaar, Rani L. Anjum, Øyvind K. Arnesen, Lise Wogensen Bach, Arild Underdal, John-Arne Skolbekken, Nina Johannesen, Per-Henrik Zahl (1045-1445)
Fra sekretariatet: Annette Birkeland, referent
Forfall: Anne I. Myhr

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Forslag til dagsorden ble godkjent uten endringer.

Sak 2: Godkjenning av offentlig protokoll og internt referat fra forrige møte (fast punkt)

Offentlig protokoll og internt referat fra møte 4/2017 ble godkjent.

Sak 3: Vurdering av habilitet (fast punkt)

Det ble ikke meldt inhabilitet til sakene på dagsorden.

Sak 4: Orienteringer

Granskingsutvalget ble orientert om følgende saker:
• Møte om forskningsetikk i Det Norske Videnskaps-Akademi 27. november 2017
• Verdenskonferansen om forskningsintegritet, WCRI 2019 i Hong Kong, 2. til 6. juni 2019
• Møte om Open Access i regi av ALLEA i Brussel 1. februar 2018
• Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata fremlagt i desember 2017
• Møte mellom Granskingsutvalget og Statens helsetilsyn
• Høringssvar fra FEK til forslaget til forskrift til forskningsetikkloven
• Presseklipp

Sak 5: Behandlingssaker

BS 1/2017 Henvendelse om feil opplysninger om kompetanse mv.
Granskingsutvalget fattet følgende beslutning: Avvisningsvedtaket opprettholdes. Klagen oversendes Kunnskapsdepartementet for endelig vedtak, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd, jf. § 28.

Brevutkastet utformes i tråd med forvaltningsrettslige regler og sendes på sirkulasjon i utvalget for godkjenning.

Sak 6: Diskusjonssaker

• Orientering fra Universitetet i Bergen om behandling av sak om mulig vitenskapelig uredelighet innenfor fagområdet arkeologi.
Granskingsutvalget tok rapporten til orientering.

• Svar fra Norges Idrettshøgskole på spørsmål fra Granskingsutvalget ang. forskningsprosjekter om astmamedisin.
Granskingsutvalget tok brevet fra NIH til etterretning.

Sak 7: Veileder for forskningsinstitusjonenes rapporteringsplikt til Granskingsutvalget

Granskingsutvalget gjennomgikk utkastet til veilederen og innspillene som har kommet. Veilederen bør ferdigstilles så snart som mulig, men utvalget tar sikte på at det første året blir en prøveperiode før veilederen gjennomgås og evalueres.

Sak 8: Medforfatteres ansvar for vitenskapelig uredelighet

Granskingsutvalget diskuterte temaet medforfatteres ansvar for vitenskapelig uredelighet i lys av svensk avgjørelse i Macchiarini-saken.

Sak 9: Granskingsutvalgets møter fremover

• Møte 2/2018 avholdes i Tromsø 26. april 2018. Det blir et møte med Forskningsetisk utvalg ved UiT.

Møter høsten 2018: Granskingsutvalget tar sikte på å avholde to møter høsten 2018. Det første møtet i forbindelse med Forskningsetisk forum 18. september. Utvalget ønsker å invitere alle redelighetsutvalg til et nasjonalt møte/forum for erfaringsutveksling og tar sikte på november 2018. Høstens andre møte i Granskingsutvalget legges i tilknytning til møtet for redelighetsutvalgene.

Sak 10: Eventuelt

Ingen saker var meldt.