Møte i Granskingsutvalget 1. november 2017

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Dato: 1. november 2017
Sted: Oslo, Kongensgt. 14
Tid: 1030-1530
Til stede: Ragna Aarli, Jan G. Bjålie, Arild Underdal, Ida Skaar, Øyvind K. Arnesen, Nina Johannesen, Rani Anjum, John Arne Skolbekken, Per-Henrik Zahl, Lise Wogensen Bach
Fra sekretariatet: Torkild Vinther og Annette Birkeland (referent)
Forfall: Anne I. Myhr

Sak 1: Dagsorden

Forslag til dagsorden ble godkjent med tillegg av orientering om omorganisering av Kunnskapsdepartementet under Sak 4. Orienteringer.

Sak 2: Godkjenning av offentlig protokoll og internt referat fra møte 3/2017

Offentlig protokoll og internt referat fra møte 3/2017 ble godkjent.

Sak 3: Habilitet

Det var ingen inhabilitet til sakene på dagsorden.

Sak 4: Orienteringer

Granskingsutvalget ble orientert om følgende:

 • Møte i Samarbeidsutvalget for FEK (SU) der Ragna Aarlig og Torkild Vinther deltok for Granskingsutvalget.
 • Skyldkravet i lovens definisjon av vitenskapelig uredelighet.
 • Åpent møte i Det norske vitenskapsakademi om forskningsetikk 27. november 2017 der blant annet Ragna Aarli skal holde innlegg.
 • FEKs høringsuttalelse til personvernforordningen. Det ble avgitt felles høringsuttalelse til høringsfristen i form av felles oversendelsesbrev med tre separate vedlegg.
 • Møter i ENRIO og ARIO.
 • Presseklipp. Sekretariatet fikk i oppgave fremover å presentere utvalgte saker som kan ha særlig interesse for utvalget.
 • Omorganisering av Kunnskapsdepartementet innføres fra 1. mars 2018. Forskningsavdelingen legges ned. Foreløpig er det ikke avklart hvilke avdelinger som skal ha ansvar for forskningsetikk.

Sak 5: Diskusjonssaker

 • Orientering fra DNV-GL om behandling av henvendelse om mulig vitenskapelig uredelighet i rapporter om fjorddeponi (arkivsaksnr. 2016/144). Granskingsutvalget tok orienteringen til etterretning.
 • Orientering fra Høgskulen i Volda om behandling av henvendelse om mulige brudd på normer for god henvisningsskikk, medforfatterskap mv. (arkivsaksnr. 2017/261). Høgskulen i Volda orienterte Granskingsutvalget om sak behandlet på institusjonen, der konklusjonen ble at de innklagede forskerne ikke hadde brutt anerkjente forskningsetiske normer for blant annet god henvisningsskikk, medforfatterskap og god vitenskapelig praksis.
  Granskingsutvalget tok orienteringen til etterretning. Utvalget kommenterte at saken er realitetsbehandlet ved Høgskulen i Volda, den er ikke avvist. Høyskolen gjøres oppmerksom på forskjellen i svaret fra Granskingsutvalget.
 • Avgjørelse fra Statens Helsetilsyn ang. forskningsprosjekter ved Norges Idrettshøgskole (arkivsaksnr. 2017/260)
  Granskingsutvalget ber NIH avklare om institusjonen har vurdert evt. uredelighetsaspekter i forskningsprosjektene som har vært behandlet av Helsetilsynet.

Sak 6: Forskrift til forskningsetikkloven på høring

Granskingsutvalget sluttet seg til utkastet som var utarbeidet av leder og sekretariat med enkelte endringer.

Sak 7: Utkast til veileder og mal for rapportering til Granskingsutvalget

Granskingsutvalget diskuterte utkastet som var utarbeidet av sekretariatet, og sluttet seg til form og innhold med enkelte tillegg og endringer.

Sekretariatet sender utkastet til veilederen til forskningsinstitusjoner for kommentarer.

Sak 8: Aktiviteter 2018

Det avholdes møter i Granskingsutvalget 1. mars, 26. april og 18. juni 2018. Granskingsutvalget tar ikke sikte på å gjennomføre aktiviteter som ligger utenfor ordinær budsjettramme.

Sak 9: Eventuelt

Granskingsutvalget besluttet å avlyse møtet 12. desember 2017.