Møte i Granskingsutvalget 12. september 2016

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Dato: 12. september 2016, fra klokken 1000 til 1530.
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Tilstede: Tore Lunde, Tone Fløtten, Dag Slotfeldt-Ellingsen, Astrid Lægreid, Hallvard Tjelmeland, Berit Rokne, Per-Henrik Zahl, Sighild Westman-Naeser, Øyvind K. Arnesen
Fra sekretariatet: Torkild Vinther og Annette Birkeland
Forfall: Tor Hauken, Ragnvald Kalleberg

Sak 1

Forslag til dagsorden ble godkjent. Sak om innsynsbegjæringer i sekretariatets forslag til
dagsorden for utvalgets møter ble satt opp under punkt 7. Eventuelt.

Sak 2

Referat og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.

Sak 3

Ingen meldte inhabilitet til behandlingen av sakene på dagsorden.

Sak 4: Orienteringer

 • Kontakt med UiO. Granskingsutvalgets møte 14. desember 2016 skal avholdes på UiO.
 • NIVAs oppfølging av sak som reiser spørsmål om vitenskapelig redelighet. NIVA vil orientere Granskingsutvalget når saken er ferdig behandlet.
 • Nytt fra ENRIO og EUs arbeid med forskningsetikk.
 • Science Europe's kartlegging av systemene for research integrity i Europa.
 • Besøk av svensk utvalg som utreder endringer i det svenske systemet for forskningsetikk.
 • Informasjon fra partene i sak 2014/181 (avsluttet) om oppfølging av forskningsetikk ved institusjonen.
 • Presseklipp

Orienteringene ble tatt til etterretning av Granskingsutvalget.

Sak 5: Beslutningssaker

Sak 2/2016 – Gransking av sak om publiseringspraksis. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Arbeidet med å oppnevne 3 faglige sakkyndige fortsetter med sikte på snarlig oppnevning. Sekretariatet undersøker om det er hensiktsmessig å bruke et tekstgjenkjenningsprogram på de publiserte artiklene.

Sak 4/2016 – UiS

Anmodning fra UiS om at Granskingsutvalget åpner gransking i saken, ble avvist. Det oversendes brev til institusjonen med begrunnelse og veiledning.

Sak 6: Diskusjonssaker

 • Orienteringer fra UiO: Granskingsutvalget sender brev til UiO og takker for
  orienteringene i brev til UiO, sammen med veiledning og informasjon.
 • Granskingsutvalget utarbeider eget høringssvar til forslag om retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Høringsfristen er 1. november 2016.
 • Granskingsutvalget er oppført som kopimottaker i de seneste dokumentene i Munchsaken (saksnr. 2012/171). Saken ble avsluttet fra Granskingsutvalgets side i 2013, og Granskingsutvalget vurderer at de nye dokumentene ikke medfører noen endring i sakens status.
 • Strategi for sekretariatet i FEK. Granskingsutvalget kommenterte at det fortsatt gjenstår arbeid for å tydeliggjøre at det er en strategi for sekretariatet, ikke for komiteene.

Sak 7: Eventuelt

Det er kommet innsynsbegjæring i sekretariatets forslag til dagsorden for utvalgets møte. Utvalget diskuterte spørsmålet, og kom til at sekretariatets forslag er et internt dokument som ikke er endelig før det er vedtatt av utvalget i møte. Innsynsbegjæringen avslås med grunnlag i offentleglova § 14.

Endelig dagsorden gjøres tilgjengelig for offentligheten gjennom den offentlige protokollen fra møtene.