Møte i Granskingsutvalget 17. september 2018

Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Tid: 1000 - 1530
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Ragna Aarli, Rani Lill Anjum, Øyvind K. Arnesen, Per-Henrik Zahl, Anne I. Myhr, Nina Johannesen, Lise Wogensen Bach, Arild Underdal, John-Arne Skolbekken, Ida Skaar
Forfall: Jan G. Bjålie, Øyvind K. Arnesen
Fra sekretariatet: Torkild Vinther og Annette Birkeland (referent)

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent uten endringer.

Sak 2: Godkjenning av offentlig protokoll og internt referat fra forrige møte (fast punkt)

Offentlig protokoll og internt referat fra møte 3/2018 ble godkjent. Overskrift på sak 7 hadde falt ut av utkastet til offentlig protokoll. Dette må rettes opp.

Sak 3: Vurdering av habilitet (fast punkt)

Rani Lill Anjum og Ida Skaar fratrådte under behandlingen av sak 5C (saksnr. 2016/302).

Sak 4: Orienteringer

Sekretariatet orienterte om følgende:

• Statistikklovutvalget – FEKs høringssvar

• Personvernkommisjonen – FEKs innspill til mandat

• Digital ethics – innspill fra FEK til the European Data Protection Supervisor

• Besøk fra Supervision Service Center For Science and Techonology Funds of the Ministry of Science and Technology (Kina) 3. september 2018.

• Administrative endringer fremover:

  • Omlegging til ny web-løsning, inkludert nytt system (møtemodul) for sakspapirer til møtene i Granskingsutvalget.
  • Granskingsutvalget ber sekretariatet undersøke om det er mulig å søke etter konkrete saker i møtemodulen.
  • Staten har inngått rammeavtaler om kjøp av reiser som også gjelder for FEK. Utvalgsmedlemmer vil få eget brukernavn og passord for bestilling av reiser.
  • Sekretariatet orienterte om endringer blant personalet i sekretariatet for FEK.

• Presseklippene som var lagt frem i forkant av møtet.

Sak 5: Diskusjonssaker

A. Saksnr. 2017/163 – Henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer i rapport utgitt av De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte

Granskingsutvalget diskuterte videre behandling av saken. Det ble kommentert at institusjoner som påberoper seg å utføre forskning også må forholde seg til de lovpålagte forpliktelsene. Forskning er et kvalitetsstempel som mange ønsker å bruke. Det er ikke greit at institusjoner ignorerer henvendelser fra Granskingsutvalget.

Selv om saken ikke gjelder alvorlige brudd, berører den en del viktige spørsmål – for eksempel om forståelsen av begrepene forskningsinstitusjon og forskning, Granskingsutvalgets rolle i ulike uredelighetssaker og hvilken rolle de nasjonale forskningsetiske komiteene kan ha.

Granskingsutvalget går videre med å avklare om De Facto er en forskningsinstitusjon i lovens forstand og om rapporten kan anses som forskning. De Facto inviteres til et møte med representanter for Granskingsutvalget for å avklare institusjonens status/rolle, og for å informere om ansvaret og systemet etter loven.

B. Saksnr. 2018/248 Fossilet IDA, henvendelse nr. 3

Granskingsutvalgets avgjørelse: Saken avvises som åpenbart grunnløs. Henvendelser om samme saksforhold er behandlet tidligere, i hhv. 2010/2011 og 2014 (saksnr. 2014/66). I begge tilfellene ble henvendelsene avvist. Den nyeste henvendelsen bygger i all hovedsak på tidligere dokumentasjon, og tilfører ingen nye opplysninger som endrer Granskingsutvalgets avgjørelse.

Granskingsutvalgets avvisningsavgjørelser er endelige og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 7 andre ledd.

C. 2016/302 Rapport fra UiO og NMBU om behandling av forskningsetiske spørsmål som følge av samarbeid mellom to forskningsgrupper

Rani Lill Anjum fratrådte under behandlingen fordi hun har deltatt i behandlingen av saken ved NMBU. Ida Skaar fratrådte fordi ektefellen har deltatt i den underliggende behandlingen av saken.

Granskingsutvalget diskuterte rapporten. Samarbeidskontrakter kan være et tema som tas opp i Granskingsutvalgets årsmelding.

Granskingsutvalgets beslutning: Rapporten tas til orientering. Granskingsutvalget oppfordrer institusjonene til å dele erfaringene fra behandlingen av saken.

D. Saksnr. 2018/280 Årsrapport for 2017 fra Forskningsetisk utvalg ved NTNU

Forskningsetisk utvalg ved NTNU har oversendt årsrapport for 2017, og har informert om nytt mandat og nye retningslinjer for utvalget.

Granskingsutvalgets beslutning: Granskingsutvalget takker for oversendelsen av årsrapporten. Det registreres at det har tatt noe tid å oversende rapporten.

Granskingsutvalget minner om rapporteringsplikten i enkeltsaker som gjelder mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer, og ser frem til å motta en mer utfyllende rapport om sak nr. 2 i årsrapporten.

Sak 6: Diskusjon om Granskingsutvalgets rolle i saker som involverer to forskningsinstitusjoner

Granskingsutvalget diskuterte behandling av uredelighetssaker der mer enn to institusjoner er involvert, og hvilken rolle Granskingsutvalget kan ha.

Sak 7: Veiledere

Granskingsutvalget gjennomgikk utkastene til veiledere, hhv. veileder for rapportering til Granskingsutvalget og veileder for behandling av saker som gjelder brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Granskingsutvalget ønsker å ha eierskapet og ansvaret for begge veilederne. Det vil bidra til at veilederne blir oppdatert ved behov på grunnlag av erfaringene fra utvalgsarbeidet.

Utkastet til veileder for rapportering er snart ferdigstilt og kan legges ut på nettsidene.

Utkastet til veileder for saksbehandling må bearbeides betydelig og behandles igjen på møtet i november. Ulike alvorlighetsgrader av brudd er noe alle forstår, men lovens begrepsbruk uredelighet vs. vitenskapelig uredelighet er lite intuitiv og egnet til å forvirre. Det kan være enklere å bruke betegnelsene alvorlige brudd og mindre alvorlige brudd.

Sak 8: Åpent møte for redelighetsutvalg 21. november 2018

Invitasjoner er sendt ut til alle forskningsinstitusjoner samt på nettsiden etikkom.no og i nyhetsbrev fra FEK. Granskingsutvalget diskuterte programmet for møtet og temaer som kan være aktuelle for caser.

Videre arbeid frem mot møtet 21. november 2018: Sekretariatet utarbeider forslag til to fyldige caser som sendes på sirkulasjon til Granskingsutvalget.

Sak 9: Prioriterte faglige temaer for 2019

Granskingsutvalget diskuterte de foreslåtte temaene, og ønsker følgende:
Forskningsfinansiering. Det kan være interessant å se på forskningsetikkens stilling i samarbeid som kommer i stand på grunn av utlysningskrav. En annen problemstilling er hvordan samarbeid og finansieringskrav påvirker bias (partiskhet) i forskning. Granskingsutvalget registrerer at bærekraftsmålene blir koblet til forskningsfinansiering ved at målene blir del av Forskningsrådets måleparametere. Hvordan forholder forskningsetikken seg til dette?
Big Data – det er et viktig og aktuelt tema som følger opp tidligere temaer, og som er relevant for Granskingsutvalget.

Sak 10: Eventuelt

Sekretariatet informerte om korrespondanse med redaksjonen i tidsskriftet Psykologi i kommunen angående informasjon til leserne om artikler som er trukket tilbake. Tidsskriftet vil publisere informasjon om tilbaketrekkingen ved anledning, både på nett og i trykket format.