Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Sted: Oslo
Tid: 1000 – 1500
Til stede: Ragna Aarli (leder), Jan G. Bjålie (nestleder), Rani Lill Anjum, Nina Johannesen, Ida Skaar, Per-Henrik Zahl, Anne Ingeborg Myhr, John-Arne Skolbekken, Arild Underdal
Forfall: Lise Wogensen Bach, Øyvind K. Arnesen
Fra sekretariatet: Torkild Vinther, Annette Birkeland (referent)

Sak 1: Forslag til dagsorden ble godkjent, men personvernforordningen og ny personopplysningslov ble endret til diskusjonssak i stedet for orienteringssak.

Sak 2: Offentlig protokoll og internt referat fra møte 2/2017 ble godkjent. Granskingsutvalget var enige om at den offentlige protokollen rutinemessig legges ut på utvalgets nettsider når den er godkjent. Granskingsutvalget ønsker at det i tillegg føres internt referat fra utvalgets møter.

Sak 3: Habilitet - ingen av sakene på dagsorden reiste spørsmål om inhabilitet.

Sak 4: Orienteringssaker

Granskingsutvalget ble orientert om:
- Sak om mulig vitenskapelig uredelighet som er under behandling ved Høgskolen i Østfold
- Granskingsutvalgets og sekretariatets deltakelse på ulike konferanser og seminarer
- Revisjon av langtidsplanen for forskning: NENT har sendt høringsuttalelse der de etterlyser mer fokus på forskningsetikk.
- Forskrift til forskningsetikkloven – antakeligvis på høring i løpet av høsten 2017. Forskriften gitt med hjemmel i den gamle loven gjelder ikke lenger. Granskingsutvalget anser det hensiktsmessig å bruke bestemmelsene om møtebehandling frem til ny forskrift er fastsatt. Sekretariatet informerer KD.
- Opplæringsressurser til redelighetsutvalg ved institusjonene er under utarbeidelse av sekretariatet i FEK. Opplæringsressursen skal veilede om saksbehandling i uredelighetssaker og saker om vitenskapelig uredelighet, og blir sendt på høring til komiteene før ferdigstillelse.

Sak 5: Gjennomgang av den nye forskningsetikkloven
- Sekretariatet utarbeider diskusjonsgrunnlag og mal for hvordan Granskingsutvalget kan veilede om institusjonenes rapporteringsplikt i uredelighetssaker.
- Sekretariatet avgjør når en sak kommer inn om den skal unntas fra offentlig innsyn, først og fremst utsatt innsyn til saken er ferdig behandlet i Granskingsutvalget. Granskingsutvalget skal orienteres om avgjørelsen i påfølgende møte, med mulighet for omgjøring av sekretariatets avgjørelse.

Sak 6: Behandlingssaker

BS 1/2017 Henvendelse om feil opplysninger om kompetanse mv. (arkivsaksnr. 2017/152)

Granskingsutvalget diskuterte saken, og kom til følgende enstemmige avgjørelse:
Henvendelsen avvises fra realitetsbehandling som åpenbart grunnløs. Avgjørelsen er endelig.

BS 2/2017 Henvendelse om mulig vitenskapelig uredelighet og/eller brudd på anerkjente forskningsetiske normer i en rapport (arkivsaksnr. 2017/163)

Granskingsutvalget diskuterte saken, og kom til følgende avgjørelse:
Saken oversendes De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte - for behandling. Granskingsutvalget har ikke tatt stilling til om rapporten er å anse som et forskningsarbeid som faller inn under bestemmelsene i lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Granskingsutvalget underrettes om videre behandling i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Sak 7: Diskusjonssaker

- Personvernforordningen og ny personopplysningslov på høring
Høringsfristen er 16. oktober 2017. Granskingsutvalget diskuterte begrepet «akademiske ytringer» i artikkel 85 i forordningen. Begrepet må sees i lys av det lovfestede prinsippet om «akademisk ytringsfrihet», og er både bredere og snevrere enn «vitenskapelig forskning»: Snevrere fordi akademia først og fremst er begrenset til UH-sektoren, og bredere fordi det omfatter både forskning, undervisning og formidling.
Granskingsutvalget ønsker ikke å utarbeide eget høringssvar og overlater til sekretariatet å utarbeide et høringssvar for forvaltningsorganet FEK.

- Plagiatsak behandlet ved Universitetet i Stavanger – oversendelse av uttalelse fra ekstern granskingskommisjon (saksnr. 2017/117)
Granskingsutvalget tar rapporten til etterretning, men det gis enkelte tilbakemeldinger til institusjonen.

- Orientering fra NIVA om behandling av sak om mulig vitenskapelig uredelighet
Granskingsutvalget tar den utfyllende informasjonen til orientering.

- Orientering fra UiT om behandling av henvendelse fra Det Norske Healerforbundet
Granskingsutvalget takker for orienteringen, og oppklarer spørsmål om habilitet som forbundet hadde reist.

- Årsrapport fra redelighetsutvalget ved UiB.
Årsrapporten tas til orientering.

Sak 9: Møter 2018
Møtedatoer for 2018 avklares så raskt som mulig. Sekretariatet sender doodle.

Sak 10: Eventuelt
Ingen saker var meldt til «Eventuelt».