Møte i Granskingsutvalget 19. april 2017

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Sted: Oslo
Tid: 1000 – 1500
Til stede: Ragna Aarli (leder), Jan G. Bjålie (nestleder), Arild Underdal (til 1345), Anne Ingeborg Myhr, Øyvind K. Arnesen (til 1400), Rani Lill Anjum, Nina Johannesen, Per-Henrik Zahl
Forfall: Lise Wogensen Bach, John-Arne Skolbekken, Ida Skaar
Fra sekretariatet: Torkild Vinther, Ingrid S. Torp, Annette Birkeland (referent)

Sak 1: Forslag til dagsorden ble godkjent med én sak meldt til eventuelt.

Sak 2: Leder og sekretariatsleder ønsket velkommen. Deltakerne presenterte seg.

Sak 3: Referat og protokoll fra forrige møte ble tatt til orientering.

Sak 4: Habilitet – Ingen av sakene på dagsorden reiste spørsmål om inhabilitet.

Sak 5: Orienteringssaker

Granskingsutvalget ble orientert om:
- ny lov om forskningsetikk
- Forskningsetisk forum 19. september
- World Conference on Research Integrity 2017 i Amsterdam
- European Code of Conduct for Research Integrity
- FEKs høringsuttalelse til departementets forslag om ny siteringsindikator

Sak 6: Det norske systemet for forskningsetikk
Sekretariatet orienterte om det norske systemet for forskningsetikk.

Sak 7: Arbeidet i utvalget fremover
Granskingsutvalget diskuterte arbeidet i utvalget fremover. En viktig del av arbeidet blir veiledning til forskningsinstitusjonene.

Sak 8: Diskusjonssaker:

- Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg ved NTNU
Beslutning: Årsrapporten fra NTNU tas til orientering.

- Orientering fra NIVA om behandling av sak om mulig vitenskapelig uredelighet
Beslutning: Granskingsutvalget etterspør mer informasjon fra NIVA, bla om bruk av sakkyndige. Deler av saken tilknyttet DNV-GL oversendes DNV-GL for lokal behandling.

- Orientering fra UiO om behandling av sak om mulig vitenskapelig uredelighet
Beslutning: Orienteringen tas til etterretning.

- Orientering fra UiO om oppfølging av sak om vitenskapelig uredelighet
Beslutning: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 9: Møter i Granskingsutvalget fremover
Det har vært vanlig å sette av 3 møter hvert halvår, totalt 6 møter i året. Granskingsutvalget ønsker å videreføre den etablerte møtefrekvensen.

Sak 10: Eventuelt
- Sekretariatet utarbeider notat til neste møte om offentlighet og anonymitet i saker til Granskingsutvalget.