Møte i Granskingsutvalget 13. januar 2017

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Sted: FEKs lokaler, Oslo
Tid: Møtestart kl. 1000, møteslutt kl. 1615
Til stede: Tore Lunde (fra kl 1040), Tone Fløtten, Tor Hauken, Hallvard Tjelmeland, Dag Slotfeldt-Ellingsen, Sighild Westman-Naeser, Øyvind K. Arnesen
Forfall: Per-Henrik Zahl, Astrid Lægreid
Fra sekretariatet: Torkild Vinther, Ingrid S. Torp, Annette Birkeland (referent)

Sak 1: Godkjenning av dagsorden

Den innklagede forskeren i sak BS 9/2016 var etter anmodning invitert til å fremlegge data og forklare innsamlingsmetode for Granskingsutvalget. Forslag til dagsorden for møtet ble godkjent med følgende tilføyelse: BS 9/2016 ble behandlet under sak 5 Beslutningssaker.

Sak 2: Godkjenning av referat og protokoll fra forrige møte

Referatet og protokollen ble godkjent uten endringer.

Sak 3: Habilitet

Det var ingen inhabilitet til sakene på dagsorden.

Sak 4: Orienteringer

Sekretariatet orienterte om aktuelle saker.
- Presentasjon av ny kommunikasjonsmedarbeider/webredaktør i FEK, Ingrid S. Torp
- Oppfølging av saker oversendt til lokal behandling i 2016. Sekretariatet henvender seg til institusjonene og etterspør informasjon om behandlingen.
- Bok om vitenskapelig (u)redelighet er utgitt som open access av FEK på CappelenDamm.
- FEK skal utarbeide en norsk Code of Conduct on Research Integrity. Det blir mer informasjon om dette på årskonferansen 21. mars 2017 som nåværende utvalg blir invitert til.
- FEK/sekretariatet er i gang med å utarbeide et opplæringsopplegg for medlemmer av lokale redelighetsutvalg.

Sak 5: Beslutningssaker

BS 9/2016 Behandling av sak om rovdyrforskning

Den innklagede forskeren, Petter Wabakken, møtte fra kl. 1020 til klokken 1055 sammen med kollega Barbara Zimmermann for å forklare dataene som ligger til grunn for rapportene som er innklaget av organisasjonen Naturen for alle.

Granskingsutvalget diskuterte saken og fattet deretter følgende avgjørelse:
Saken avvises fra realitetsbehandling i Granskingsutvalget fordi den anses som åpenbart grunnløs, jf. forskrift til forskningsetikkloven § 6 første ledd.
Avgjørelsen er enstemmig.

BS 2/2016 – Gransking av sak om publiseringspraksis. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Granskingsutvalget gjennomgikk utkast til uttalelse i plenum. Endelig utkast ferdigstilles på et senere møte/telefonmøte, etter planen 25. februar 2017.

Sak 6: Eventuelt

Ingen saker var meldt til eventuelt.