Møte i Granskingsutvalget 22. juni 2016

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Dato: 22. juni 2016
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Tilstede: Tore Lunde, Tone Fløtten, Dag Slotfeldt-Ellingsen, Astrid Lægreid, Hallvard Tjelmeland, Berit Rokne, Per-Henrik Zahl
Fra sekretariatet: Torkild Vinther og Annette Birkeland
Forfall: Tor Hauken, Sighild Westman-Naeser, Øyvind K. Arnesen, Ragnvald Kalleberg

Sak 1

Dagsorden ble godkjent.

Sak 2

Referat og protokoll fra forrige møte ble godkjent.

Sak 3

Ingen meldte inhabilitet til behandlingen av sakene på møtet.

Sak 4: Orienteringer

Orienteringene ble tatt til etterretning av Granskingsutvalget.

Sak 5: Beslutningssaker

Sak 2/2016 – Gransking av sak om publiseringspraksis. Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Det ble fremsatt forslag om at granskingen skulle avsluttes på grunnlag av arbeidet som er gjort frem til nå. Det ble votert over forslaget, og samtlige stemte for at granskingen føres videre, med unntak av Astrid Lægreid som stemte for at granskingen avsluttes. Granskingsutvalget besluttet at det skal oppnevnes to faglige sakkyndige for å bidra til faktagrunnlaget i saken, og det ble fastsatt mandat for de sakkyndige.

Sak 3/2016 – NIVA

Granskingsutvalget la til grunn at henvendelsen gjelder et saksforhold som faller innenfor forskningsetikklovens virkeområde. Saken oversendes NIVA for lokal behandling.

Sak 6: Diskusjonssaker

  • Orientering fra HiHM: Orienteringen tas til etterretning uten kommentarer.
  • Granskingsutvalgets veileder for lokal behandling: Granskingsutvalget besluttet at arbeidet med veilederen utsettes til ny lov er vedtatt, og overlates til nytt utvalg.

Sak 7: Eventuelt

Ingen saker var meldt til «Eventuelt».