Møte i Granskingsutvalget 27. april 2016

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Sted: Clarion Hotel Flesland, fra 1015 til 1500
Til stede: Tore Lunde, Hallvard Tjelmeland, Astrid Lægreid, Dag Slotfeldt Ellingsen, Sighild Westman-Naeser, Tor Hauken, Tone Fløtten, Per-Henrik Zahl, Berit Rokne, Øyvind K. Arnesen.
Forfall: Ragnvald Kalleberg
Fra sekretariatet: Torkild Vinther, Annette Birkeland (referent)

Sak 1

Dagsorden ble godkjent. Ny henvendelse til Granskingsutvalget presenteres under eventuelt.

Sak 2

Internt referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 3 

Ingen av medlemmene meldte seg inhabile ved behandlingen av dagens saker.

Sak 4

Det ble orientert om følgende:

  • Forlengelse av oppnevningsperiode for Granskingsutvalget
  • Rovdyr-sak ved HiHm.
  • Høringsuttalelse fra FEK til Gjedrem-rapporten.
  • Strategi for FEK.
  • ENRIO
  • NARMAs årskonferanse

Sak 5: BS 2/2016 Gransking UiA

Utvalget diskuterte videre behandling av saken.

Sak 6: Diskusjonssaker

  • Orientering fra UiS: Granskingsutvalget tar informasjonen til orientering, gir noen kommentarer til rapporten fra UiS og ber samtidig om å orienteres om hvordan FEUs oppfølgingspunkter faktisk gjennomføres ved UiS.
  • Sak med påstander om mulig vitenskapelig uredelighet i media: Saken er ikke meldt til Granskingsutvalget, og på nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for at utvalget tar saken av eget tiltak.
  • Datoer for Granskingsutvalgets møter høsten 2016: 12/9, 27/10, 14/12 var avklart før oppnevningsperioden ble forlenget. Medlemmene oppfordres til å gi beskjed til sekretariatet hvis noen av datoene ikke passer.

Sak 7: Eventuelt

Det ble orientert kort om en sak om vitenskapelig uredelighet som ble meldt til Granskingsutvalget dagen før møtet, dvs. 26. april 2016. Saken gjelder rapporter utarbeidet av NIVA og DNV GL som del av konsekvensutredning av sjødeponi for gruvemasser i Førdefjorden, der varsler mener det foreligger sitatfusk. Saken reiser blant annet spørsmål om de innklagede arbeidene kan regnes som forskning i lovens forstand, eller om det er konsulentarbeid som faller utenfor lovens virkeområde. Saken blir behandlet på neste møte, 22. juni 2016.