Møte i Granskingsutvalget 27. oktober 2016

Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget).

Dato: 27. oktober 2016, fra klokken 1000 til 1600.
Sted: Hotel Park Inn Oslo
Tilstede: Tore Lunde, Tone Fløtten, Sighild Westman-Naeser, Hallvard Tjelmeland, Per-Henrik Zahl, Astrid Lægreid, Øyvind K. Arnesen, Dag Slotfeldt-Ellingsen
Fra sekretariatet: Torkild Vinther og Annette Birkeland
Forfall: Berit Rokne, Tor Hauken, Ragnvald Kalleberg

Sak 1

Forslag til dagsorden ble godkjent. Spørsmål om innsyn i sekretariatets forslag til dagsorden og sak om mulig vitenskapelig uredelighet oversendt fra to institusjoner ble satt opp under punkt 7. Eventuelt.

Sak 2

Referat og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer. Sekretariatet ble oppfordret til å skrive inn i referatet hvordan sakene skal følges opp. Dette gjelder særlig orienteringssakene.

Sak 3

Astrid Lægreid meldte at hun var inhabil til å behandle BS 5/2016 fordi hun sitter i styret for Meteorologisk institutt. Granskingsutvalget godkjente at Astrid Lægreid fratrådte under behandlingen av saken av habilitetsgrunner.

Sak 4: Orienteringer

  • Rapport utarbeidet av Gunnar Sivertsen/NIFU på oppdrag fra KD om mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator. Granskingsutvalget foreslår «Hvordan påvirker økonomiske insentiver forskningsintegriteten?» som et tema på årskonferansen til FEK.
  • Orientering fra møtet i ENRIO
  • Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet arbeider med å oppnevne nye medlemmer til Granskingsutvalget. Oppnevningsperioden utløper 31. desember 2016.
  • Det ble orientert om tilbakemeldinger på brevene som ble sendt ut etter forrige møte i Granskingsutvalget.
  • Presseklipp var lagt frem i forkant av møtet.
    Orienteringene ble tatt til etterretning av Granskingsutvalget.

Sak 5: Beslutningssaker


BS 2/2016 – Gransking av sak om publiseringspraksis (saksnr. 2016/40). Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Granskingsutvalget besluttet at det er tilstrekkelig med én faglig sakkyndig på grunn av tidshensyn. Det ble bestemt å oppnevne bibliotekfaglig sakkyndig med ekspertise på tekstgjenkjenning, samt å etterspørre forklaring av metode og fremgangsmåte på tekstgjenkjenning foretatt av UiA. NSDs vurdering av publiseringskanalene til forskeren skal innhentes. Kunnskapsdepartementet skal kontaktes med anmodning om at Granskingsutvalget får fullmakt til å ferdigstille granskingen.

BS 5/2016 - Nye opplysninger i sak om mulig vitenskapelig uredelighet (saksnr. 2015/437). Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter forskningsetikkloven § 5 fjerde ledd.

Astrid Lægreid fratrådte under behandlingen av saken i henhold til habilitetsvurderingen i sak 3.

Granskingsutvalget konkluderte med at saken faller utenfor Granskingsutvalgets mandat om alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis. Brev med beslutning og begrunnelse godkjennes av utvalget pr
e-post før utsending.

Sak 6: Diskusjonssaker

Høring om forslag om retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Granskingsutvalget diskuterte forslag til høringsuttalelse utarbeidet av en arbeidsgruppe i Granskingsutvalget.

Sekretariatet ferdigstiller og sender inn uttalelsen i henhold til innspillene på møtet.

Sak 7: Eventuelt

  • Innsyn i sakslisten/dagsorden for Granskingsutvalget. Det kan gis innsyn i sekretariatets forslag til dagsorden for møtene i Granskingsutvalget.
  • Sak om mulig vitenskapelig uredelighet innsendt fra rektorene ved to institusjoner. Sekretariatet får fullmakt til å gjøre sonderinger mot NENT for å avklare alternativer for videre behandling. Sekretariatet utarbeider saksfremlegg til neste møte i Granskingsutvalget (14. desember 2016).