Møteprotokoll 20. mars 2024

Fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Fra agendaen: Uttalelser i klagesaker. Innspill fra Granskingsutvalget til systemmeldingen. Institusjonsbesøk. Årsmelding.

Tid: 09:00 - 14:30 
Sted: Nasjonalmuseet 
Til stede: Biplab Kumar Datta, Geir Sverre Braut, Markus Hoel Lie, Ida Skaar, May-Brith Ohman Nielsen, Norunn S. Myklebust (deltok ikke på agendapunkt 5 og 6), Jakob Elster (ikke diskusjonsdeltaker på agendapunkt 5 og 6), Ragnhild Aursnes Dammen (referent)

Forfall: Irene Vanja Dahl, Jette Kofoed, John-Arne Skolbekken, Nina Johannesen 

Agenda 

1 - Velkommen og konstituering av møtet 

Møtet konstituert.  

2 - Godkjenning av protokoll fra møte 1/2024 
 
Enighet om rett formulering på konklusjon i agendapunkt 9.  Protokollen ble godkjent. 

3 - Habilitet 
 
Ikke meldt om noen inhabilitet.  

4 - Om utvalgets arbeid med uttalelser 
 
Det er registrert en trend med økning i antallet klager som kommer til utvalget. Fra 1 sak på 5 år til 5 saker på et år. Med det har det oppstått et behov for nærmere rutiner for utvalgets arbeid med uttalelser.  
 
Konklusjon: 

  • Til neste møte utarbeides et utkast til interne rutiner for utvalgets arbeid med uttalelser.   

5 - Uttalelse i klagesak 2023/98 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/98. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8. 
 
Saken var til behandling på utvalgsmøte 5/2023. Saken var ikke til behandling på møte 1/2024.  

Konklusjon:  

  • Teksten i uttalelsen ble ferdigstilt i møtet.  

6 - Uttalelse i sak 2023/105 

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/105. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8. 

Konklusjon:  

  • Teksten i uttalelsen ble ferdigstilt i møtet.  

7 - Informasjon fra sekretariatet 
 
Trenden i Europa er også økning i antallet saker 
Forskningsetisk forum blir 16. september på Litteraturhuset.   

8 - Ny rapport mottatt 19. februar - Saksnummer 2024/36 

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.   

Konklusjon 

  • Utvalget tok rapporten til orientering og institusjonen informeres om dette.  

9 - Nye henvendelser til GRU etter forrige utvalgsmøte 
 
Utvalget besvarte tidligere en henvendelse med at utvalget ba om at rapporten i saken ble sendt til utvalget. Rapporten er nå mottatt og blir satt på agendaen for utvalgsmøte 3.   

10 - Innspill fra Granskingsutvalget til systemmeldingen 

FEK har mottatt invitasjon til å gi innspill til arbeidet med systemmeldingen, dvs. melding til Stortinget om forskningssystemet. Fristen for å gi innspill er 2. mai. Det vil være et innspillsmøte 12. april i regi av KD. 
Lederne for komiteer og utvalg har besluttet at innspill fra den enkelte komite/utvalg (en kulepunktsliste) skal produseres i utvalgs-/komitemøtene 20. mars.  
 
Utvalget kom frem til følgende kulepunkter:   

  • Digitaliseringen gir økte muligheter for uavklarte spørsmål.  
  • Teknologiskifte i lys av redelighet/uredelighet gjør det påkrevd med bevissthet i hele systemet om hvordan håndtere.  
  • Det må etableres en felles forståelse mht. hvordan det er greit å bruke AI i forskning.  
  • Nye utfordringer for GRU i en digital verden.   Særlig gjelder dette plagiat og fabrikkering. Det er behov for å gjøre nyfortolkninger i lys av en ny kontekst. KI medfører behov for å gjøre en ny gjennomtenkning av de tradisjonelle fabrikkering, forfalskning og plagiat.  
  • Sett ut fra vårt mikrosystem for behandling av uredelighetssaker så er ikke det et tilstrekkelig grunnlag for å endre forskningsetikkloven. Den digitale utfordringen krever også at det settes fokus på dette i fagmiljøene. 

11 - Lunsj 
  
12 - Institusjonsbesøket i mai 
 
Årets institusjonsbesøk blir i Stavanger og utvalgsmøte 3 legges til samme sted.   

13 - Utkast årsmelding Granskingsutvalget 2023 

Årsmelding er under utarbeidelse nå. Ferdigstilles innen utgangen av mars.  

14 - Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.