Møteprotokoll 7. juni 2023

Møte 3, 2023. Fra agendaen: Klagesaker, rapporter fra forskningsinstitusjonene, revisjon av NENTs retningslinjer, kommunikasjonsplan. 

Tid: 10:00 - 15:30  
Sted: FEKs lokaler i Kongensgate 14, Oslo  
Til stede: Irene Vanja Dahl (leder), Markus Hoel Lie, John-Arne Skolbekken, Jette Kofoed (digital deltakelse), Ida Skaar, Biplab Kumar Datta, Geir Sverre Braut, Jakob Elster, May-Brith Ohman Nielsen, Ragnhild Aursnes Dammen (referent), samt Ingrid Torp og Thomas Østerhaug på agendapunkt 9 og 10.  
Forfall: Nina Johannesen    

1 - Konstituering av møtet  

Møtet ble konstituert. Det var 2 saker til eventuelt.  

2 - Habilitet  

Et medlem er inhabil på agendapunkt 12 henvendelse 1 og må derfor gå ut av møtet under behandlingen av denne saken.  

3 - Klagesak  

Granskingsutvalget er klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikklovens § 7 annet ledd.  Utvalget har mottatt en slik klage, saksnummer 2023/20. Granskingsutvalget skal komme med en uttalelse hvor det tas stilling til de forhold som fremgår av lovens § 8.     

Granskingsutvalget startet sin vurdering av klagen på utvalgsmøte 2/2023 og besluttet da å fortsette samt ferdigstille behandlingen på møte 3/3023.  

Konklusjon og oppfølging:     

 • Det foreligger objektivt brudd på anerkjente forskningsetiske normer.  
 • Det foreligger ikke vitenskapelig uredelighet. Vilkåret om grov uaktsomhet er ikke oppfylt.   
 • Det foreligger systemfeil.   
 • Sekretariatet sender utkast til uttalelse til utvalget for endringsforslag før ferdigstilling.    

4 - Kaffepause  

5 - Rapport fra forskningsinstitusjon- behandling utsatt fra utvalgsmøte 2  

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt agendaen var rapport mottatt fra forskningsinstitusjonen 6. februar 2023. Saksnummer 2023/24. Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd. Saken var satt opp på utvalgsmøte 2 men ble ikke behandlet da fordi utvalget ikke var beslutningsdyktig grunnet ett inhabilt medlem og for få møtedeltakere for øvrig.    

Konklusjon og oppfølging:  

Rapporten tas til orientering, men utvalget ønsker å veilede institusjonen når svar sendes.   

 • Svar sendes institusjonen og med følgende innhold:  
  • Takke for rapporten og informere om at utvalget tar rapporten til orientering.  
  • Utvalget gir veiledning om fremtiden:  
   • Kan ikke se ut fra rapporten at det er entydig konkludert i samsvar med § 8. F.eks. fremgår det ikke tydelig om det er begått vitenskapelig uredelighet eller ikke. Granskingsutvalget anmoder om at dette gjøres.   
   • Vise til utvalget sin veileder hvor fremgangsmåte for rapportering til GRU er nærmere beskrevet. GRU ser at institusjonen har benyttet formatet i veilederen (malen for rapportering) men ber institusjonen likevel se på veilederen for informasjon om fremgangsmåten.   
   • Det må gjøres klart for forsker om vedkommende har klageadgang eller ikke.  
   • Si at utvalget forutsetter at vedkommende det gjelder er orientert/at det har vært kontradiksjon.   

6 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 27. april  

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt agendaen var rapport fra forskningsinstitusjonen mottatt 27. april 2023. Saksnummer 2023/84.  Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.    

Konklusjon og oppfølging:   

 • Utvalget tar rapporten til orientering.  
 • Svar sendes institusjonen med takk for rapporten og informasjon om at utvalget tok rapporten til orientering.  

7 - Ny rapport mottatt fra forskningsinstitusjon 16. mai  

Forskningsinstitusjonene skal rapportere til Granskingsutvalget jf. forskningsetikkloven § 6 fjerde ledd. Vedlagt agendaen var rapport fra mottatt fra forskningsinstitusjonen 16. mai 2023. Saksnummer 2023/79.  Utvalget skal vurdere rapporten med utgangspunkt i sin rolle å motta rapporter jf. lovens § 6 fjerde ledd.     

Nestleder ledet dette agendapunktet.     

Konklusjon og oppfølging:   

 • Utvalget tar rapporten til orientering   
 • Svar sendes institusjonen med takk for rapporten, at utvalget har tatt rapporten til orientering og med en merknad om at utvalget kjenner til at det vil komme en klage i saken.   

8 - Lunsj  

9 - NENT- retningslinjene revideres

Informasjon ved sekretariatsleder NENT, Thomas Østerhaug.    
  
Det ble gitt en presentasjon av retningslinjene som er på høring.   
Introduserte om retningslinjene som NENT og NESH i mange år har laget. Det er et poeng at retningslinjene skal være dynamiske og dermed oppdateres ved behov. Samfunnet og ting endrer seg, samtidig ligger en del i bunn der også. NENT har også utarbeidet etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning.   
  
Om endringene som nå er foreslått:  

 • I arbeidet har NENT hatt arbeidsgrupper, en på dyr i forskning, en på oppdragsforskning og en på kunstig intelligens. innspill fra disse arbeidsgruppene er tatt med i arbeidet. NENT har underveis hatt diskusjon om hva forskningsetiske retningslinjer er, hvem som er målgruppen, osv.   
 • Strukturen er i stor grad beholdt, men det er to store strukturelle endringer: 1: Ny innledning 2: Egen del om noen utvalgte temaer.   

10 - Revidert kommunikasjonsplan FEK  

Informasjon om revidert kommunikasjonsplan ble gitt av Ingrid Torp, kommunikasjonsrådgiver FEK.    
  
FEK-strategien ligger til grunn for kommunikasjonsplanen.  Det ble understreket at kommunikasjon ikke er et mål, men et middel for å nå andre mål. Kommunikasjonsplanen er utarbeidet for FEK-sekretariatet. Samtidig inneholder den noen råd som det er lurt at utvalg og komiteer også kikker på.  

11 - Henvendelse som var oppe på møte 1 og 2 - status  

Det ble informert om en henvendelse på utvalgsmøte 1/2023 og på utvalgsmøte 2/2023. På møte 2 ble det også lagt ved dokumenter i saken. Disse fulgte også vedlagt møteagendaen her. Utvalgets konklusjon på utvalgsmøte 2/2023 var at henvendelsen skulle besvares med at saken måtte sendes til institusjonens redelighetsutvalg, med redelighetsutvalget i kopi, slik at saken kan bli ferdigbehandlet på institusjonen. Dette for å sikre reell to-instans-behandling. Redelighetsutvalget ved institusjonen har deretter tatt kontakt med informasjon om at institusjonens behandling av saken har fulgt egne retningslinjer og at angjeldende fakultet har avvist saken.  

Oppfølging og konklusjon:  

 • GRU tar ikke saken til behandling og det sendes svar til henvender om dette.   

12 - Nye henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper.  

Henvendelse 1:   
Utvalgsmedlem John-Arne Skolbekken inhabil og gikk ut av møtet under behandlingen av dette agendapunktet.  

Henvendelse om mulig brudd ved forskningsinstitusjon.  GRU mottok 24. mai telefonhenvendelse og 7 eposter. Saksnummer 2023/86.    

Opppfølging/konklusjon

 • Forskningsinstitusjonen og/eller institusjonens redelighetsutvalg må ferdigbehandle saken.   
 • Svar sendes henvender med informasjon om at forskningsinstitusjonen og/eller institusjonens redelighetsutvalg, i henhold til Institusjonens retningslinjer, må ferdigbehandle saken.  

Henvendelse 2:   
Henvendelse om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper. Saksnummer er 2023/82.    

Konklusjon og oppfølging:  

 • Henvendelsen er utenfor Granskingsutvalgets mandat å behandle og svar sendes henvender om dette.  

Henvendelse 3:   
Saksnummer 2023/57. Saken generelt ble kort nevnt på utvalgsmøte 2, men da som en sak hvor henvender fikk beskjed om at saken måtte ferdigbehandles på institusjonen. Nå har henvender igjen tatt kontakt, denne gang med spørsmål om hvem som skal være adressat for vedkommendes klage på uttalelse om vitenskapelig uredelighet. Sekretariatet har svart ut at klager skal sendes til førsteinstansen, dvs. forskningsinstitusjonen.   

13 - Informasjon fra sekretariatet

Status for saken som gikk til Høyesterett
Dagen før utvalgsmøtet sendte sekretariatet til utvalget lenke til en nyhetssak om status i saken.   

Saken som gikk helt til Høyesterett handlet ikke om det materielle spørsmålet i saken (kan et norsk redelighetsutvalg behandle spørsmål om uredelighet knyttet til forskningsartikler som var skrevet mens den nå ansatte på den norske forskningsinstitusjonen var ansatt ved og skrev artikler ved en utenlandsk forskningsinstitusjon?). Saken som gikk helt til Høyesterett handlet imidlertid kun om spørsmålet kan norske domstoler overhodet behandle dette spørsmålet og på dette tidspunktet,  før behandling har skjedd ved den norske forskningsinstitusjonen? Høyesterett kom til at ja, norske domstoler kan behandle dette, og sendte saken tilbake til Tingretten for behandling der. Hovedforhandling i Oslo Tingrett var berammet til 24. mai 2023 men denne ble kort tid før angjeldende dato avlyst med informasjon fra Oslo Tingrett om at saken isteden skulle avgjøres skriftlig.  Sekretariatet forstår nyhetslenken som også utvalget har fått slik at staten endret på sin påstand i saken slik at denne ble likelydende med motpartens påstand, altså at redelighetsutvalget ikke kan behandle spørsmål om uredelighet knyttet til artikler fra utlandet. Sekretariatet hadde på utvalgsmøtetidspunktet ennå ikke hatt kontakt med Oslo tingrett eller fått tilsendt og lest dommen.   

Konklusjon og oppfølging:  

 • Utvalget foretar seg ikke noe konkret mht. dette nå.  
 • Utvalget vil måtte ta stilling til dette dersom det kommer en konkret sak.   
 • Utvalget kan også spille inn synspunkter om dette i et eventuelt fremtidig arbeid med å gi innspill til endringer i forskningsetikkloven.   

ICMJE er oppdatert  
Sekretariatet informerte kort om at Vancouveranbefalingene er oppdatert.  
  
Status lovtolkningshenvendelsen til Kunnskapsdepartementet.  
Sekretariatet har igjen kontaktet KD med forespørsel om når svaret på lovtolkningshenvendelsen fra Granskingsutvalget kan forventes mottatt. Dette ble besvart med at et svar vil foreligge i løpet av juni.  
  
Forskningsetisk forum er 19. september  
Det ble kort informert om at årets forskningsetiske forum vil finne sted 19. september fra kl. 10-17 og at temaet vil være veileders ansvar for forskningsetikk.  
  
Møtedatoer for høstens utvalgsmøter.   
Sekretariatet opplyste at det dessverre var forsinkelser med å få fastsatt høstens møtedatoer og beklaget dette. Datoer vil bli foreslått og så fastsatt om kort tid.   

14 - Kaffepause  

15 - Møtedeltakelse og møteform

Viktigheten av møtedeltakelse  
Det ble vist til at dette temaet allerede hadde blitt godt understreket under konstitueringen av møtet, herunder verdien og nødvendigheten av et bredt sammensatt utvalg.  
  
Fysiske vs. digitale møter.  
Det ble vist til e-posten fra et medlem vedr. muligheten for å øke antallet digitale møter av miljøhensyn.   

Konklusjon og oppfølging:  

 • Fysiske utvalgsmøter legges inntil årskonferanse, institusjonsbesøk og Granskingsutvalget-seminaret. Granskingsutvalget -seminar finner bare sted annethvert år. Dette skulle tilsi 3 fysiske møter det året det er Granskingsutvalget- seminar og 2 fysiske møter det året det ikke er Granskingsutvalget -seminar.   
 • Resterende møter søkes avholdt digitalt. Det skulle tilsi 2 digitale møter det året det er Granskingsutvalget-seminar og 3 digitale møter det året det ikke er Granskingsutvalget-seminar.   
 • Det tilstrebes å unngå hybride møter da utvalget er samstemmige i at helfysiske eller heldigitale møter fungerer best.     

Gjenstående møter i 2023  
  
Møte 4/2023:  
  
Dette blir et digitalt møte og dato avklares så snart som det er mulig.  

Møte 5/2023:  
  
Dette blir et digitalt møte og dato avklares så snart som det er mulig. Avholdes uavhengig av datoen for seminaret og dermed digitalt, da det for lang tid tilbake var klart at leder/nestleder ikke har mulighet til fysisk deltakelse på datoer rundt seminardatoen 1. november.   

16 - Granskingsutvalget-seminaret 1. november 2023.  

Følgende er status for Granskingsutvalget-seminaret 2023:  
  
Formål: Det er tradisjon, det er også del av veiledningsrollen til utvalget. Det er likevel opp til det enkelte utvalg om det er ønskelig å arrangere slike seminarer og sittende utvalg har ønsket å fortsette med dette. Det er også utvalget som beslutter form og innhold og som står for planlegging og gjennomføring av det faglige programmet. Primær målgruppe: Forskningsinstitusjonenes redelighetsutvalg.   
  
Når: 1. november.   
  
Skisse til program utarbeides og legges deretter ut på FEK sine nettsider. Deretter sendes invitasjon til forskningsinstitusjonene.   

17 - Status for arbeidsgruppe rapporteringsveileder  

Arbeidsgruppeleder rapporterte at arbeidet er i gang og at det nå skal gjøres mer slik at et nytt utkast sendes arbeidsgruppen i god tid før et nytt arbeidsgruppemøte i god tid før utvalgsmøte 4.   

18 - Veileder for institusjonenes ansvar  

Veilederen er fortsatt på utkaststadiet. Veilederen er tenkt å være et produkt fra FEK-sekretariatet. Vedlagt agendaen var utkastets kapittel 8 om behandling av uredelighetssaker. Det var gitt mulighet for å komme med innspill.

Oppfølging og konklusjon:  

 • Sekretariatsleder melder inn utvalgets og egne merknader til arbeidsgruppen for veilederen.   

19 - Høring - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.    

Det var gitt mulighet til å gi innspill til utkast til høringssvar.   

Konklusjon og oppfølging:  

 • Sekretariatet videreformidler Granskingsutvalgets innspill i etterkant av møtet.   

20 - Eventuelt  

Saker til eventuelt:    

 • Evaluering av institusjonsbesøkene?   
 • Fordele større saker, som klagesakene, til en saksordfører som forbereder saken før utvalgsmøte.   

Evaluering av institusjonsbesøkene  
  
Det var enighet om at evaluering av institusjonsbesøkene kan gjøres på septembermøtet.  
  
Fordele større og mer komplekse saker, som klagesakene, til en saksordfører som forbereder saken før utvalgsmøte.  
  
Det ble besluttet å fordele større og mer komplekse saker, som klagesakene, til en saksordfører (utvalgsmedlem/varamedlem) som forbereder saken før utvalgsmøte.  Dette er vanlig fremgangsmåte i mange komiteer og utvalg og gjøres allerede i f.eks. NEM. Det er varslet at det kommer flere klagesaker til GRU i nær fremtid så dette starter da opp straks en ny klagesak kommer inn til GRU.