Sak om plagiering i doktoravhandling

Granskingsutvalgets uttalelse av 19. mars 2012

Granskingsutvalgets uttalelse - sak om plagiering i doktoravhandling

Hele uttalelsen som pdf (1,3 mb).

Se også: Vedtak i klage på granskingsutvalgets uttalelse om vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling avlagt ved handelshøyskolen BI

Sammendrag

Saken gjelder spørsmålet om det foreligger vitenskapelig uredelighet i en doktoravhandling skrevet på Handelshøyskolen BI og godkjent etter disputas i 2004. Granskingsutvalget har som mandat å uttale seg om forskning i Norge har vært vitenskapelig uredelig. Ifølge forskningsetikkloven av 2006 er det uredelig å plagiere eller begå andre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis, når dette er skjedd forsettlig eller grovt uaktsomt.

Granskingsutvalget mener at det også kan uttale seg om forskning som foregikk før den 1. juli 2007, da forskningsetikkloven trådte i kraft.

Saken startet da to professorer på Handelshøyskolen BI i mars 2010 varslet skolens ledelse om mulig plagiering i en doktoravhandling. Forfatteren av avhandlingen var på det tidspunkt førsteamanuensis og instituttleder på BI. Forskningsetisk utvalg på BI delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mente at de syv først innklagede tekststedene i avhandlingen ikke innebar plagiat, mindretallet mente det forekom en rekke tilfelle av plagiat i avhandlingen. Rektor på BI valgte å følge flertallets syn.

Granskingsutvalget har i saken hatt bistand av tre eksterne sakkyndige. Først i form av et ”ad hoc-utvalg” som utredet prinsipielle sider ved plagiatbegrepet, deretter har to av disse tre gitt uttalelse om i alt 175 nærmere angitte steder i avhandlingen. De to sakkyndige fant at det forelå omfattende plagiat, men ikke vitenskapelig uredelighet.

Granskingsutvalget er enig med de sakkyndige i at det foreligger omfattende plagiering og dermed alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Det er til dels store avskrifter av andre forfatteres tekst, og det er mange avskrifter. Det er ikke markert for sitat, slik at leseren kan se hva som er sitat og hva som er forfatterens egne ord. Det er heller ikke henvist på en slik måte at det fremgår at det er andres tekster og figurer som er gjengitt.

Flertallet i Granskingsutvalget mener at fremgangsmåten i avhandlingen må bebreides innklagede som grovt uaktsom og at det dermed foreligger vitenskapelig uredelighet. Mindretallet mener at det ikke er grunnlag for å kalle handlemåten grovt uaktsom.

Granskingsutvalget er samstemmig om at det på flere punkter er grunnlag for å kritisere behandlingen av avhandlingen på Handelshøyskolen BI, blant annet fordi en der brukte en feilaktig norm for hva som må kalles plagiat.