Sak om vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling avlagt ved handelshøyskolen BI

Vedtak av særskilt utvalg oppnevnt i medhold av forskningsetikkloven § 5 femte ledd, i klage over granskingsutvalgets uttalelse om vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling avlagt ved handelshøyskolen BI. Vedtak avgitt 28. januar 2013.

Last ned vedtaket som pdf.

Se også: Granskingsutvalgets vedtak av 19.3.2012

Utdrag fra vedtaket til det særskilte utvalget:

"Saken gjelder klage over uttalelse fra Nasjonalt utvalg for redelighet i forskningen (Granskingsutvalget) 19. mars 2012, i sak om påstått plagiering, som konkluderte med at A (heretter klager) hadde opptrådt vitenskapelig uredelig i sitt arbeid med doktoravhandlingen «X» med undertittel «XX». Doktoravhandlingen er avlagt ved Handelshøyskolen BI og ble godkjent etter disputas i 2004.

(...)

Klageutvalget vil bemerke at «uredelig» er en alvorlig merkelapp. Selv om avhandlingen inneholder plagiat i objektiv forstand, slik klageutvalget har redegjort for foran, er mesteparten av avhandlingen likevel forfatterens eget verk. Selv om kvaliteten på avhandlingen svekkes og skjemmes av dårlig henvisningsskikk, kan avskriften og plagiatet ikke sies å underminere de forskningsmessige bidragene i avhandlingen.
Departementet har angitt at man skal være restriktiv med uredelighetsstemplet dersom det kan være tvil om handlingen ligger innenfor kravet til forsett eller grov uaktsomhet.

Klageutvalget har ikke funnet det godtgjort at de faktiske omstendighetene i denne konkrete saken er tilstrekkelige til å kvalifisere som grov uaktsomhet. Klageutvalget slutter seg til mindretallets premisser, og er således enig i mindretallets konkrete skyldvurdering. Granskingsutvalgets konklusjon kan dermed ikke opprettholdes.

(...)

Konklusjon

Det følger av forskriften § 10 fjerde ledd at klageutvalgets konklusjon skal være at klager enten har opptrådt uredelig eller ikke. Etter avstemning fatter klageutvalget enstemmig følgende vedtak:

A har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig."