Klageadgang og rett til partsinnsyn

Klager på vedtak i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sendes via saksportalen i REK. Klagefristen er tre uker.

Søknader om forhåndsgodkjenning av prosjekter sendes Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Vedtak fattet av REK, kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), jf forskningsetikkloven § 4 siste ledd.

NEMs avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre.

Møtedatoer NEM 2024

Saker må være komiteen i hende senest 3 uker før møtet. Klagesaker sendes via REK.

30. januar
20. mars
22. april
17. juni
3. september
15. oktober (i forbindelse med Storfellesmøte 16.-17. oktober)
26. november

Her finner du NEMs vedtak.

Klagesaksgangen følger bestemmelsene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet med vedtaket kommer fram. Det er tilstrekkelig at klagen er sendt inn elektronisk i saksportalen til REK  innen fristen.

Klagen skal sendes til den regionale komiteen som har fattet vedtaket. Klagen skal sendes elektronisk på eget skjema for klage. Dette finner du på nettsidene til REK.

Skjema for klage etterspør begrunnelse for klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Dersom det foreligger særlige grunner kan det søkes REK om forlengelse av klagefristen. Søknad om forlengelse av klagefrist skal sendes i e-post til post@helseforskning.etikkom.no  Emnefeltet i e-posten må innledes med forkortet navn på den REK som har fattet vedtaket (REK sør-øst, REK vest, REK midt eller REK nord).

Du har rett til å se dokumentene i saken din

Med enkelte begrensninger som følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken din. Hvis du vil ha innsyn i saken, må du kontakte sekretariatet i den komiteen som har fattet vedtaket, og be om slikt innsyn.

Komiteene har veiledningsplikt

Alle de regionale komiteene har plikt til å gi veiledning om forhold som er av betydning for behandlingen av søknader om forskningsetisk godkjenning av medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter. Veiledningsplikten gjelder også klagesaksbehandlingen.

Anmodning om veiledning rettes til sekretariatet for den aktuelle komiteen.

Frist for oversendelse

Skal klagsesaken bli behandlet i NEM på det forestående møtet, må saken være oversendt fra REK senest 3 uker før møtet.