Vedtak i klagesaker

185 resultater

 • Identifisering av essensielle bakterielle molekyler involvert under infeksjon/kolonisering av menneske

  NEM 2018/207 [Klagesak]

  REK nord behandlet saken 19.4..18, og vedtok at prosjektet ikke framstod som et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt som faller innenfor helseforskningsloven.

  Prosjektet karaktereiserer bakteriers evne til å overleve i blod eller i nærvær av blodkomponenter. REK - søknaden gjelder den delen av prosjektet hvor det skal testes membranvesikler og bakterielle proteiner i humant blod/serum/plasma/immunceller som er donert fra voksne friske givere. 

  Klager var uenig i REKs vurderinger, og klagen ble behandlet på nytt i REK nord 31.5.18. som oppretthold sin tidligere vurdering i sitt endelige vedtak. 

  NEM behandlet saken 4.9.18, og konkluderte med at prosjektet har til formål å finne ny kunnskap om helse og sykdom.

  NEM tok klagen til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sendes tilbake til REK nord forsaksbehandling. NEMs vedtak er endelig ogkan ikke påklages videre, jf.forskningsetikkloven §10. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Mona Johannessen

  Første instans
  REK nord

  Klagen tas til følge. Prosjektet skal vurderes etter helseforskningsloven. Søknaden sends tilbake til REK nord for saksbehandling. NEMs vedtak er endelig ogkan ikke påklages videre, jf.forskningsetikkloven §10. 

 • Helse og helsevaner hos e-sportsutøvere

  NEM 2023/17 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 30.08.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 17.10.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetet i Bergen
  Klager

  Ståle Pallesen

  Første instans
  REK nord

  Klager får medhold. NEM finner at prosjektet faller innenfor helseforskningslovens virkeområde. Saken sendes tilbake til REK nord for en forskningsetisk vurdering.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).
   

 • Effekten av trening på lipoprotein subfraksjoner hos ungdom med overvekt

  NEM 2022/136 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK midt datert 13.05.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.09.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU
  Klager

  Anja Bye

  Første instans
  REK midt

  Klager får ikke medhold.  

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. Forskningsetikkloven § 10 (3).

 • Immunmetabolisme ved sepsis hos nyfødte

  NEM 2022/109 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 21.02.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.05.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF Oslo universitetssykehus HF
  Klager

  Claus Andreas Klingenberg

  Første instans
  REK nord

  Klager får ikke medhold. Det settes som vilkår for den etiske godkjenningen, at det sendes informasjon om forskningen til foreldrene.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd 

 • Luftrensere for å hindre smittespredning i klasserom

  NEM 2022/31 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK sør-øst C datert 22.11.2021. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 24.03.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  REK sør-øst C
  Klager

  Atle Fretheim, Folkehelseinstituttet

  Første instans
  REK sør-øst C

  Klagen tas ikke til følge. Forskningsprosjektet, i sin nåværende form, får ikke forskningsetisk forhåndsgodkjenning.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd

 • Be HEARDext

  NEM 2022/135 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK midt datert 06.04.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.09.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  St. Olavs Hospital HF
  Klager

  Ingrid Snekkevik

  Klager fikk ikke medhold, og REK midt sitt vedtak opprettholdes.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).

 • Flerkulturell doula i Norge- perinatal utfall og erfaringer- en longitudinell multisenter studie

  NEM 2022/77 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK sør-øst B datert 25.03.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. 

   

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 14.06.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34. 

  Vis detaljer
  Klager

  Mirjam Lukasse, Universitetet i Sørøst Norge

  Første instans
  REK sør-øst B

  Klager får medhold på sin klage. Vilkåret om samtykke fra begge foreldre med foreldreansvar oppheves.

  Det settes som vilkår for godkjenningen at de 600 kvinnene som inkluderes i den retrospektive delen skal informeres om forskningsprosjektet. Informasjonsskrivet må godkjennes av REK sør-øst B før det sendes ut.

  REK sør-øst B sitt vedtak av 25.03.2022, gjelder for øvrig.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd.

 • inTOXICate:Utfall ved forgiftning som årsak til innleggelser i intensivavdeling i Europa og andre kontinent

  NEM 2022/42 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak
  fra REK vest datert 20.12.2021. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for
  videre behandling.
  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 24.03.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i
  helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34

  Vis detaljer
  Institusjon
  Stavanger Universitetssykehus
  Klager

  Kristian Strand

  Første instans
  REK vest

  Klagen tas ikke til følge. REK vest sitt vedtak av 201.12.2021 blir stående.
  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd.

 • Vold på arbeidsplassen til helsepersonell i Etiopia

  NEM 2022/71 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 21.02.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.05.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Universitetet i Bergen
  Klager

  Bente Elisabeth Moen

  Klager fikk ikke medhold. Forskningsprosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, og kravet om en etisk forhåndsgodkjenning fra REK. REK har ikke mulighet til å gi en etisk godkjenning siden prosjektet faller utenfor deres mandat. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd

 • Plutselig død i idrett- en video analyse II

  NEM 2022/75, REK sør-øst D 423377 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK sør-øst D datert 09.03.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.   

  NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 14.06.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  Oslo universitetssykehus HF
  Klager

  Erik Ekker Solberg, Oslo Universitetssykehus

  Første instans
  REK sør-øst D

  Klagen tas ikke til følge.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).