Om NEM

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) behandler blant annet klager etter helseforskningsloven på vedtak i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Opprettelse

Møtedatoer NEM 2024

Saker må være komiteen i hende senest 3 uker før møtet. Klagesaker sendes via REK.

30. januar
20. mars
22. april
17. juni
3. september
15. oktober (i forbindelse med Storfellesmøte 16.-17. oktober)
26. november

NEM ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet i 1990. Etiske spørsmål innen medisinsk forskning hadde til da blitt vurdert av Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). NEM ble en videreføring av dette utvalget.

Oppnevning og sammensetning

Komiteen er sammensatt av 12 personer med ulik faglig bakgrunn. I følge mandatet skal komiteen ved siden av medisinsk kompetanse ha fagkompetanse innen jus og etikk og bør også ha kompetanse innen psykologi og genetikk. I komiteen er det også lekrepresentanter.

Komitémedlemmene blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter innstilling fra Norges forskningsråd. En oppnevningsperiode går over fire år og hvert medlem kan bare sitte i komiteen to perioder. Komiteen møtes syv ganger i året.

Sekretariat

Komiteen har en fast sekretariatsleder som tar seg av den løpende virksomheten til komiteen. De nasjonale forskningsetiske komiteene har et samlet sekretariat i Oslo sentrum med felles ansatte innen informasjon og administrasjon. I samme kontorfellesskap finnes også Teknologirådet.

Retningslinjer og veiledere

Retningslinjer og veiledere for NEMs område finner du her.

Årsmeldinger

Fra og med 2018 skal komiteene lage en årsmelding om egen aktivitet. 
NEMs årsmeldinger kan lastes ned her

Forholdet til REK

NEM er rådgivende og koordinerende instans for de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). NEM er i tillegg klageinstans for prosjekter behandlet i REK. REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

For mer informasjon om dette, gå til REKs nettsider.

Informasjon om klageadgang og rett til partsinnsyn finner du her.

Avgjørelser i klagesaker

De regionale komiteene vurderer alle konkrete forskningsprosjekter innen helsefaglig forskning, mens NEM uttaler seg i mer prinsipielle spørsmål. De fleste vedtak fra og med 1997 er tilgjengelig i vår søkbare database. Samarbeidet mellom NEM og de regionale komiteene blir ivaretatt ved møter mellom leder og sekretær fra alle komiteene to ganger i året.

I tillegg møtes alle komitémedlemmene både fra NEM og de regionale komiteene til et todagers møte, Storfellesmøtet, om høsten for faglig påfyll og diskusjon. Komiteen arrangerer også åpne debattmøter om ulike forskningsetiske tema.

NEM uttaler seg også i andre saker, som høringer. Du finner NEMs uttalelser her