Øvrige relevante artikler

Helsinkideklarasjonen

Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden. I dag kan ingen som arbeider med forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen.

Helseforskningsloven

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt.

Oviedokonvensjonen

Oviedokonvensjonen, Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og menneskets verdighet i forbindelse med anvendelsen av biologi og medisin: Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin.

Genèveerklæringen

Genèveerklæringen ble første gang vedtatt av Verdens legeforening i 1948. Det var ment som en ny ed alle leger skulle avlegge etter endt utdanning, der de forpliktet seg til å vie sine liv til menneskehetens tjeneste. Eden kan leses som et svar på at leger hadde vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten under Nazi-Tyskland.

Nürnbergkodeksen

Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et antall nazister var blitt dømt for krigsforbrytelser begått under Den annen verdenskrig, mange av dem leger som hadde deltatt i medisinsk eksperimentering på fanger i konsentrasjonsleire.