Referat fra møte i NEM 24. mai, 2018

Sted og tid: Kongensgt. 14, kl 10.15-16.

Til stede: Grete Dyb; Thorleiv Valen; Eva Skovlund; Randi Riise; Berge Solberg; Randi J. Bertelsen; Grete Oline Hole; Dag Wiese Schartum; Trine B. Haugen; Tormod Selbekk; Jan-Ole Hesselberg og Siri Forsmo.

Forfall: Helge Alsaker Solheim og Kari Milch Agledahl

Fra sekretariatet: Jacob Hølen og Nils Jørgen Langtvedt

Godkjenning av innkalling og habilitetsvurdering

Redaktøren i fagbladet Forskningsetikk ba om å kunne delta på møtet som observatør. Komiteen diskuterte forespørselen. Det er viktig å legge til rette for Forskningsetikk som det eneste fagbladet på området. Samtidig er det viktig å likestille all presse som ønsker tilgang til møtene. NEM var opptatt av at tilstedeværelse av presse ved diskusjon av vedtakssaker er problematisk da det kan legge bindinger på diskusjonen i møtet. Pressen har videre full tilgang til det meste som foreligger av sakspapirer og referat. Merverdien av å delta på møtet er nettopp tilgang til de diskusjonene som i utgangspunktet skal være møteinterne og som er underlagt taushetsplikt. På denne bakgrunn ble forespørselen avvist.

Komiteen vurderte Eva Skovlunds habilitet i klagesaken Prediktorer for fertilitet og besluttet at Skovlund var inhabil. Skovlund deltok dermed ikke i saksbehandlingen.

Referat fra 19.4.18

Referatet ble godkjent. Det skal settes inn noe innledende tekst på klagesakene som gir en kort beskrivelse av prosjektet.

Behandlingssaker

BS 6 Henvendelse fra Nordsjødykkerne
NEM har mottatt brev fra Nordsjødykker Alliansen (NSDA) der Alliansen ber NEM om «å avklare, i henhold til nasjonale lover og regler samt globalt aksepterte etiske prinsipper, konsekvensene av at norske myndigheters overlagte unnlatelser har skadet arbeidstagere ved å benytte dem som forsøkspersoner uten deres kjennskap og ved mange dokumenterte tilfelle, følgelige fatale konsekvenser. Skadede dypdykkere har ikke fått anerkjennelse som forsøkspersoner, eller mottatt tilbud om helseoppfølging.» NEM diskuterte henvendelsen og besluttet at sekretariatet utarbeider utkast til svarbrev som legges frem på komiteens neste møte.

BS7 Etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale

NEM diskuterte forlag til retningslinjer og støtter i dem hovedsak. Unntaket er forslaget om at Sametinget skal avgi et kollektivt samtykke på vegne av den samiske befolkning før forskningen kan finne sted. Sekretariatet skal summere opp komiteens innspill i et notat som legges frem til behandlingen i NESH og NENT. Målet er at komiteene sender en felles uttalelse til Sametinget.

BS8 Dakar Statement

NEM gir sin tilslutning til uttalelsen.

BS9 Statistikklovutvalget

NEM gjennomførte en innledende behandling av høringen og skal sluttbehandle den på møtet i juni.

Det sentrale for NEM i forslaget er at SSB skal gis tilgang til helsedata og eventuelt kunne lage statistikk og forskning på helsefeltet. Det vil innebære en spredning av helsedata til flere myndighetsorganer. Personvernkonsekvensen av dette blir således sentral. Likeså at eksterne brukere av helsedata da vil kunne søke SSB om tilgang til helsedata, ved siden av de eksisterende helseregisterforvalterne. Det medfører to ulike løp for tilgang, med fare for forskjellsbehandling. Koblingen mellom opplysningsplikt til SSB og meldeplikt er uklar. Dermed hvordan skal SSB få vite hva som er tilgjengelig i helseregistrene. Saken tas opp igjen til behandling på neste møte. Da legges også referat frem for behandlingen av høringen i NESH og NENT.

Klagesaker

Alle klagesaksvedtak er tilgjengelige i fulltekst på:
https://www.etikkom.no/sok-i-nems-vedtak/

Følgende er en kort oppsummering av sakene og vedtak.

KS2 anmodning om gjenopptakelse av A Multi-Center Open-Label Phase I/II Study of BGB324 in Combination with Erlotinib in Patients with Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer.

Formålet med studien er å undersøke effekt, sikkerhet og farmakokinetikk for kombinasjoner av BGB324 og erlotinib og å evaluere relevante biomarkører ved behandling av akutt ikke-småcellet lungekreft. Studien skal inkludere omkring 60 kvinner og menn over 18 år med ikke-småcellet lungekreft med EGFR mutasjon, alle pasienter inkluderes i USA. Det er søkt om godkjenninger lokalt ved det enkelte sykehus i USA. Prosjektet startet 01.12.2014 og 18 pasienter er allerede inkludert i studien. Biologiske prøver er/skal føres inn til Norge.

Prosjektdeltagere/aktører
Kliniske sentra: Ti sentra, alle i USA. Seksti pasienter, 33 inkludert (juni -17). Regulatorisk status: Gyldig IND hos FDA, 124645, IRB approval i USA foreligger. Tidsrammer: Start: 1.12.14 og planlagt avslutning: 31.7.18.

Det var ikke sendt søknad til REK om forhåndsgodkjenning. Da prosjektleder ble klar over at det var søknadspliktig etter helseforskningsloven ble det sendt søknad om ettergodkjenning. Denne fikk avslag i REK vest. Avslaget ble påklaget til NEM som tok saken til behandling på komitémøtet 1.3.18 og avviste klagen.

NEM mottok brev fra BerGenBio 20.4.18. I brevet argumenteres det for at NEM bør ta opp saken til ny vurdering. Argumentasjonen viser til det juridiske grunnlaget for å ettergodkjenne og til hensynet til pasientene som har deltatt/deltar i studien. Søker opplyser nå at de aktuelle pasientene ikke har effekt av standardbehandling, men at de opplever effekt av studiemedisinen. Søker fremholder at det vil være uetisk å stoppe studien og dermed frata pasienter virksom behandling.

Komiteen fant at vilkårene for å ta saken til ny vurdering etter forvaltningsloven § 35 var oppfylt, og tok saken til ny behandling på komitémøtet 24.5.18. I utgangspunktet er NEM tvilende til søkers argumenter om betydelig behandlingseffekt. Dette er en tidlig fase studie som har som hensikt å dokumentere farmakokinetisk tolerabilitet, og ikke effekt. Komiteen påpekte allerede ved førstegangsbehandling av søknaden at manglende godkjenning kunne oppleves urettferdig og uforståelig for forskningsdeltakere som i god tro hadde bidratt ved studiedeltakelse. Dette hensynet veiet da ikke tungt nok til å ettergodkjenne studien ettersom komiteen la til grunn at deltakerne kunne ivaretas medisinsk forsvarlig selv om studien ble stoppet.

De nye opplysningene om at deltakerne ikke har effekt av standardbehandling, men muligens av studiemedisinen, endrer dette bildet. NEM var i tvil, både vedrørende påstått effekt av studiemedisin og om ikke pasientene kunne ivaretas tilstrekkelig også utenfor studien. Majoriteten i NEM (ni mot en stemme) valgte å la hensynet til pasientene veie tungt og la tvilen komme søker til gode. Komiteen la søkers påstand om behandlingseffekt for deltakerne til grunn og velger dermed å ettergodkjenne søknaden.

Vedtak
Klagen tas til følge. NEM finner at det i denne konkrete saken foreligger tilstrekkelig begrunnelse for å ettergodkjenne prosjektet «A Multi-Center Open-Label Phase I/II Study of BGB324 in Combination with Erlotinib in Patients with Stage IIIb or Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer». Prosjektet godkjennes i medhold av helseforskningsloven § 9. Godkjenningen omfatter opprettelse og bruk av forskningsbiobank i henhold til søknad, jf. helseforskningsloven § 25.

KS6 Blodproppløsende medisin ved akutt hjerneinfarkt

Prosjektbeskrivelse fra søknad
Et hjerneinfarkt skyldes vanligvis en blodpropp i hjernen. For å hindre hjerneskade gis medisin som løser opp blodproppen (trombolyse) raskest mulig. En studie med 1100 pasienter fra 13 norske sykehus (NOR-TEST) viste i 2017 at medikamentet tenecteplase er like trygt som det medikamentet vi gir i dag (alteplase), at det kanskje også er bedre, samtidig som det har klare praktiske fordeler.

Prosjektet er søkt gjennomført i perioden 2018-2022. Det oppgis å være en legemiddelutprøving, fase IV, terapeutisk bruk. Det er tidligere utført fase III studier (terapeutisk bekreftelse) valgt dosering er gjort på bakgrunn av en fase III studier gjennomført ved 13 norske sentra hos 1100 pasienter med akutt hjerneinfarkt.

NEMs vurdering

NEM tok saken først til behandling på komitemøtet 19.4.18 og konkluderte med at saken ikke var tilstrekkelig opplyst til å fatte vedtak og besluttet å invitere prosjektleder til komitemøte 24.5.18.

Prosjektleder kom til møtet og besvarte spørsmål fra komiteen.

NEMs endelige vurdering var at prosjektet ikke har tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til å kunne svare på forskningsspørsmålene som er reist. For å vurdere effekt av medikamentell behandling er en randomisert kontrollert studie standard metode. I tillegg har NEM lagt vekt på at gjennomføring av denne studien vil bidra til at et medikament som ikke har vist å være mer effektiv enn dagens standardbehandling blir innført som eneste behandlingsmulighet ved sykehusene. Dette prosjektet vil kunne påvirke institusjonene ved at det gis et stempel av vitenskapelig autoritet som kan påvirke den kliniske beslutningen lokalt. NEMs vurdering er at prosjektet ikke har tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til å få et slikt stempel.
Bruk av historiske kontroller er generelt problematisk med hensyn til å dokumentere effekt av legemidler. NEMs konklusjon er derfor at studien, slik den er designet, ikke er egnet til å undersøke effekten av tenecteplase. Designet i studien egner seg heller ikke til å sammenligne sikkerhetsdata, da dataene for de to legemidlene er samlet inn under ulike forhold.

Vedtak
Klagen tas ikke til følge. NEMs vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf forskningsetikkloven § 10.

KS7 Prediktorer for fertilitet

Prosjektbeskrivelse fra søknad
I løpet av de siste 40-50 årene har det vært en generell nedgang i fødselsraten og en økning i antall barnløse i Norge. Økningen i andel barnløse er høyere blant menn enn kvinner. Dette er en registerstudie som skal gi svar på årsaker og risikofaktorer for barnløshet, hva som påvirker barnetall og hva som påvirker alderen til når menn og kvinner får barn.

Hensikt: 1) gi svar på årsaker og risikofaktorer for barnløshet, hva som påvirker barnetall og hva som påvirker alderen til når menn og kvinner får barn; 2) gi svar på om forhold tidlig i livet (svangerskap/fødsel/å være født etter assistert befruktning påvirker ulike karakteristika og mål ved sesjon.

Studiepopulasjon: Alle kvinner og menn registrert i folkeregisteret (ca 9,9 mill personer).

Saksbehandling i REK
Vedtak: Søknaden fremstår ikke som et konkret forskningsprosjekt. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. § 2 og § 4 bokstav a). Søker henvises til Datatilsynet for opprettelse av register.

NEMs vurdering
NEM viser til protokollen og den fremstår ikke som en typisk og klar forskningsprotokoll. Problembeskrivelsene og forskningsspørsmålene er så overordnete og vide at det er vanskelig å vurdere etiske og juridiske forhold ved prosjektet. NEM deler således REKs vurdering av at prosjektet fremstår for generelt og overordnet til at det kan vurderes etter helseforskningloven. NEM er også enig med søker i at dette ikke fremstår som en klar opprettelse av et generelt helseregister etter helseregisterloven. Prosjektet er relativt tematisk avgrenset, det har en sluttdato om 10 år og registeret skal kun benyttes til forskning. Hvis prosjektet skal kunne vurderes etter helseforskningsloven må søknaden spisses, det må tydeliggjøres hva som allerede er kjent kunnskap på feltet, hva nytt prosjektet skal bidra med, det må formuleres mer presise forskningsspørsmål og plan for analyse av disse. Alternativt kan det opprettes et generelt helseregister som deretter kan brukes for konkrete forskningsprosjekter etter søknad til REK.

Vedtak
Klagen tas ikke til følge. NEMs vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf forskningsetikkloven § 10.