Referat fra møte i NEM 6. desember 2021

Fra agendaen: Henvendelse til HOD med anmodning om forskrift til helseforskningsloven, og til Helsedirektoratet med spørsmål om tolkning av helsepersonelloven.

Tid: 11:00 - 17:00
Sted: Hybrid, digitalt (zoom) / Legenes hus
Til stede: Grete Dyb (leder), Randi Jacobsen Bertelsen, Eva Skovlund, Ingrid Torp, Helge Alsaker Solheim, Kari Milch Agledahl, Dag Wiese Schartum, Randi Riise, Siri Forsmo, Grete Oline Hole, Thorleiv Valen, Berge Solberg, Trine B. Haugen, Thomas Langø, Jan-Ole Hesselberg
Fra sekretariatet: Camilla Bø Iversen (referent), Brittelise Bakstad og Aisha Bibi

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjent.

2. Godkjenning av referat

Referat fra møtet i oktober vil bli sendt på sirk. før jul.

3. Nyhetsoppdatering

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Torp hadde en gjennomgang av aktuelle nyheter.

4. Runde rundt bordet

Slås sammen med pkt. 10 på agendaen.

5. Beslutningssaker

BS Henvendelse til HOD og Helsedirektoratet

Etter oppdrag fra NEM i møtet den 23.08.2021, har Brittelise Bakstad og Camilla Bø Iversen utarbeidet en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med anmodning om å utarbeide av en forskrift til helseforskningsloven § 38. Denne ble godkjent med noen endringer. Dag Schartum og Thorleiv Valen vil se igjennom henvendelsen, og komme med ev. innspill før henvendelsen sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Etter oppdrag fra NEM i møtet den 18.10.2021, har Brittelise Bakstad og Camilla Bø Iversen utarbeidet en henvendelse til Helsedirektoratet med anmodning om en tolkning av helsepersonelloven § 29 ved studier som f.eks. benytter deltakende observasjon. Henvendelsen ble godkjent med små endringer, og sendes Helsedirektoratet på nyåret.

BS Høringsinnspill til Skjelettutvalgets retningslinjer

Grete Dyb orienterte om møter hun har vært i angående organisering av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger. Utvalget har tidligere vært et underutvalg under NESH, men det er nå endret til å være underutvalg under NEM, NENT og NESH. Sekretær for Skjelettutvalget er blitt bedt om å orientere lederne for NEM, NENT og NESH jevnlig. Komitelederne for de tre Nasjonale etikkomiteene skal være med å oppnevne leder og medlemmer til Skjelettutvalget.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av Brittelise Bakstad, Siri Forsmo og Kari M. Agledahl, som skal utarbeide et høringssvar til de nye retningslinjene. Innspillet sendes innen fristen den 01.02.2022.

6. Diskusjonssaker

Erfaringer med helseforskningsloven

Komiteen har sett behov for en gjennomgang av helseforskningsloven, og de nevnte flere forhold som det kunne vært nyttig å evaluere. Så blir det opp til neste komité om de ønsker å gjøre det i 2022.

Erfaring som komitémedlem

Medlemmene i komiteen delte erfaringer de har fått gjennom tiden de har sittet i NEM.

Tilbakemeldingene gikk blant annet ut på at det har vært god møteledelse uten at leder har lagt føringer for diskusjoner. Det har vært god stemning rundt bordet/på zoom så medlemmene har følt at de kunne diskutere fritt.

Pandemi og dermed zoom-møter siste halvannet år har gitt noen utfordringer, og komiteen har blitt oppmerksom på hvor viktig det er å møtes fysisk, både på NEM møter, Storfellesmøter og ute på institusjonsbesøk. Flere møtepunkter er med på å skape trygghet i gruppen, og legge et godt grunnlag for gode diskusjoner.

Samtidig er det fint å ha fått erfaring med at det er mulig å ha hybridmøter, da det innimellom kan være vanskelig å reise for enkelte medlemmer.  

NEM har et delt mandat, og det er klart at i perioden med Zoom-møter så har klagesaker vært prioritert mens NEMs veiledningsrolle og deltakelse i fellesarbeid har fått lavere prioritet.

Fordeler og ulemper ved egen saksordfører og saksnotat ble diskutert, og det kom frem et par tips om hvordan dette kan gjøres enklere.

Komiteen var enige om at mer internasjonal deltakelse er viktig og ønskelig.

7. Orienteringssaker

Orientering fra SU (Samarbeidsutvalgs) møte den 17/11-21

Camilla Bø Iversen orienterte fra SU møte. FEKs prioriterte temaer for 2022 er Akademisk frihet og Publiseringsetikk.

Orientering fra AU møte den 10/11-21

Grete Dyb og Brittelise Bakstad orienterte fra AU møtet.

Diverse

Årskonferanse og NEM møte henholdsvis 24. og 25. januar 2022. (03.01.2021. dato for årskonferanse er endret til mars, som følge av pandemien.)

FEK har besluttet å ikke lenger benytte Facebook og Instagram som formidlingskanal. Beslutningen ble gjort etter en forenklet DPIA.

FEK har gitt et omfattende høringsinnspill til Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. Innspillet kan leses her.

8. Eventuelt

Det ble ikke tatt noe opp under eventuelt.